Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. KOVO 30 D. NUTARIMO
NR. 332 „DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS EFEKTYVAUS VARTOJIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 8 d. Nr. 449

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 332 „Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

5. Asmenys, gaunantys Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitą tarptautinę arba valstybės finansinę paramą energijos efektyvumo politikos priemonėms įgyvendinti ir neturintys susitarimų su Energetikos ministerija ar įsipareigojimų dėl energijos taupymo, iki kitų kalendorinių metų (X[1]+2) vasario 1 d. efektyvumo politikos priemones įgyvendinančiai valstybės institucijai teikia šiuos duomenis apie įgyvendinamas efektyvumo priemones:“.

2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Iki tų pačių Aprašo 5 punkte nurodytų kalendorinių metų kovo 1 d. efektyvumo politikos priemones įgyvendinančios valstybės institucijos ir įstaigos – valstybinio administravimo subjektai (toliau – valstybės institucijos) teikia Energetikos ministerijai pagal energetikos ministro patvirtintą formą (-as) efektyvumo politikos priemonių įgyvendinimo ataskaitą.“

3. Pakeisti 14.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.5valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų pastatų, kurių bendrasis naudingas patalpų plotas – 500 kv. metrų ar didesnis (nuo
2015 m. liepos 1 d. – 250 kv. metrų), patalpų suminis bendrasis plotas, kuris pažangos ataskaitos teikimo metų sausio 1 d. neatitiko minimalių energinio naudingumo reikalavimų pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas;“.

4. Pakeisti 17.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – pagal Aprašo 6 punktą, 14.4, 15.4 ir 15.14 papunkčius.“

5. Papildyti 17.6 papunkčiu:

17.6. Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės arba valstybės finansinės paramos, susijusios su energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimu, lėšas administruojančios institucijos – pagal Aprašo 6 punktą, 14.4 ir 14.5 papunkčius;“.

6. Papildyti 17.7 papunkčiu:

17.7. valstybės įmonė Turto bankas – pagal Aprašo 6 punktą, 14.5 ir 14.6 papunkčius.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas[1] Einamieji metai, kuriais įgyvendintos efektyvumo priemonės.