Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS

IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI

TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 25 d. Nr. T3-7

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsniu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti šiuos pridedamus tvarkų aprašus:

1.1. Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą;

1.2. Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašą.

2.    Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. T3-238 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“.

3.    Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Marija Rekst

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T3-7   

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Šis mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja kreipimąsi dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose (toliau – nemokamas maitinimas) skyrimo, teikimo ir finansavimo tvarką, nemokamą maitinimą administruojančių ir organizuojančių institucijų pareigas ir teises.

2.     Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme (toliau - Įstatymas), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3.     Šis Tvarkos aprašas taikomas mokiniams, kurie  gyvenamąją vietą yra deklaravę Vilniaus rajono savivaldybėje, o jei gyvenamoji vieta yra nedeklaruota - gyvena Vilniaus rajono teritorijoje ir, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose, pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla).

4.     Tvarkos aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas, mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose ir mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

5.    Tvarkos aprašu nustatomos šios nemokamo maitinimo rūšys (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose).

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ TEISĖ Į SOCIALINĘ PARAMĄ

 

6.     Mokiniai turi teisę į  nemokamus pietus ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio.

7. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai, šiais atvejais:

7.1. kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;

7.2. kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga;

7.3. kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus);

7.4. kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai;

7.5. kai vienas iš tėvų yra miręs.

8. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pusryčius, pietus, pavakarius) ir į maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose išimties tvarka, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius seniūnijos komisijai Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Nemokamas maitinimas išimties tvarka gali būti skiriamas šiais atvejais:

8.1. kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;

8.2. kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga;

8.3. kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus);

8.4. kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai;

8.5. kai vienas iš tėvų yra miręs;

8.6. kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO

 

9. Dėl nemokamo maitinimo vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų laisvos formos sutikimą (toliau – pareiškėjas), kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją arba į seniūniją, kurioje jis įtrauktas į gyvenamąją vietą neturinčių asmenų apskaitą, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į seniūniją, kurioje jis faktiškai gyvena.

10. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą (toliau – prašymas) dėl nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai, kuri šį prašymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda mokinio gyvenamosios vietos seniūnijai.

11. Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai seniūnijos specialistui, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą. Kai prašymas teikiamas per atstovą, nurodomi atstovo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas.

12. Prašyme pareiškėjas nurodo duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis bei kitą nemokamam maitinimui gauti reikalingą informaciją.

13. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia dokumentus, numatytus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje, išskyrus duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų, ar vieno gyvenančio asmens, šeimos turtą, arba pateikia elektroninį prašymą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).

14. Atvejais, numatytais Tvarkos aprašo 7 ar 8 punktuose, nemokamas maitinimas skiriamas pareiškėjui papildomai pateikus laisvos formos prašymą, kuriame nurodomi argumentai, pagrindžiantys nemokamo maitinimo skyrimo būtinumą ir pateikiami tai patvirtinantys dokumentai.

15. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia gyvenamosios vietos seniūnijai laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

16. Jeigu nemokamas maitinimas mokiniui galimai reikalingas, bet pareiškėjas nesikreipė, mokyklos administracija, gavusi informaciją iš pedagogų, socialinių pedagogų ar bendruomenės atstovų apie tai raštu pateikia turimą informaciją mokinio gyvenamosios vietos seniūnijai dėl poreikio įvertinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ar teikti socialinę paramą mokiniui.

17. Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei juose esanti informacija yra valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose.

18. Pareiškėjas turi pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, dokumentų nuorašus padaro ir juos patvirtina dokumentus priėmęs atsakingas seniūnijos specialistas.

19. Atsakingas seniūnijos specialistas turi teisę pareikalauti ir kitų dokumentų, įrodančių asmens teisę į paramą.

20. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas turi kreiptis nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Dėl maitinimo vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos.

21.   Pareiškėjas gali pateikti prašymą dėl mokinio nemokamo maitinimo mokslo metais, atsiradus teisei į paramą.

 

IV SKYRIUS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

22. Mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokinys mokosi.

23. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai socialinės paramos mokiniams prašo mokykla, – nuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos), kurį pasirašo Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas.

24. Socialinės rūpybos skyrius Sprendimo kopiją dėl nemokamo maitinimo skyrimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pateikia nemokamą maitinimą teikiančios mokyklos steigėjui, išskyrus atveji, kai informacija gaunama iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS).

25. Seniūnijų atsakingi specialistai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos el. paštu, telefonu arba kitu pasirinktu būdu pareiškėjui praneša apie socialinės paramos mokiniams skyrimą/neskyrimą/nutraukimą.

26. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

26.1nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;

26.2. pateikus prašymą mokslo metais, - nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;

26.3. mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu paskutinį mokslo metų ugdymo proceso mėnesį mokinys turėjo teisė gauti nemokamą maitinimą pagal Tvarkos aprašo 6, 7 ar 8 punktą, be atskiro prašymo nuo mokyklos organizuojamos vasaros poilsio stovyklos pradžios. Jeigu teisė gauti nemokamą maitinimą pagal Tvarkos aprašo 6, 7 ar 8 punktą atsirado vėliau, mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose nemokamas maitinimas skiriamas pagal pareiškėjo prašymą nuo kitos dienos, kai buvo gauta informacija apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo mokykloje.

27. Mokiniams nemokamas maitinimas neskiriamas arba jo teikimas nutraukiamas šiais atvejais:

27.1. kai yra Tvarkos aprašo 4 punkte numatytos aplinkybės;

27.2.  kai nėra Tvarkos aprašo 3 ir 6, 7 ar 8 punkte numatytų aplinkybių;

27.3. pareiškėjas prašyme nurodo neišsamią ir neteisingą informaciją dėl nemokamo maitinimo gavimo, neinformuoja gyvenamosios vietos seniūnijos apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į paramą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos, nesudaro galimybės seniūnijai patikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, jeigu mokinio tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

28. Jei nemokamas maitinimas neskiriamas, nurodomos neskyrimo priežastys ir Sprendimo apskundimo tvarka. Pareiškėjui grąžinami jo pateikti dokumentai, o Socialinės rūpybos skyriuje paliekamos šių dokumentų kopijos.

29. Jei nemokamas maitinimas nutraukiamas, Socialinės rūpybos skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sprendimo dėl nemokamo maitinimo nutraukimo, pateikia jo kopiją nemokamą maitinimą teikiančios mokyklos steigėjui, išskyrus atvejį, kai nemokamą maitinimą teikiančios mokyklos steigėjas yra Vilniaus rajono savivaldybė.

30. Nemokamas maitinimas neteikiamas nuo kitos darbo dienos, kai mokykloje buvo gautas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo.

31. Mokiniui pakeitus mokyklą, ankstesnės mokyklos administracija naujos mokyklos administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po mokyklos pakeitimo dienos pateikia (asmeniškai, elektroninėmis ryšio priemonėmis) laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja sprendimą priėmusios savivaldybės atsakingą skyrių. Šioje pažymoje nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, datą nuo kurios keičia mokyklą.

32. Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus mokiniams neteikiamas.

33.  Tvarkos aprašo 8 punkte numatytais atvejais išlaidoms produktams, mokinio reikmėms ir administravimui gali būti panaudojama iki 6 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų.

34. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

 

V SKYRIUS

NEMOKAMO MAITINIMO  FINANSAVIMAS IR NEMOKAMAM

MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ

LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMAS

 

35. Mokinių nemokamas maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui, Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

36. Nemokamų pusryčių, pietų, pavakarių bei maitinimo mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose konkretų skiriamų lėšų dydį vienai dienai vienam mokiniui pagal mokinių amžiaus grupes nustato Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

VI SKYRIUS

MOKINIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMA ADMINISTRUOJANČIŲ IR ORGANIZUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

37. Seniūnijos:

37.1. priima prašymus ir kitus reikalingus dokumentus nemokamam maitinimui skirti, prašymą registruoja Socialinės paramos sistemoje „Parama“;

37.2.  prašymus ir kitus dokumentus teikia Socialinės rūpybos skyriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas;

37.3. kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga ar nevisa informacija yra tikrinamos bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygos ir surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas, kuriame teikiami pasiūlymus dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo/neskyrimo. Tokiais atvejais šis aktas yra vienas iš dokumentų teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti.

38. Socialinės rūpybos skyrius:

38.1.vertina pareiškėjų ir seniūnijų dokumentus, nustato teisę socialinei paramai mokiniams gauti, parengia išvadą dėl skyrimo/neskyrimo;

38.2. atsako už priimtų sprendimų dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo teisingumą;

38.3. kaupia statistinę informaciją apie mokinius, kuriems yra paskirta, formuoja ir saugoja paramos gavėjų bylas;

38.4. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinta duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarka, ir prireikus kitą informaciją.

38.5. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie pagrįstą valstybės biudžeto lėšų poreikį, vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinta duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarka.

39.      Švietimo skyrius:

39.1. koordinuoja mokinių nemokamą maitinimą Vilniaus rajono ugdymo įstaigose;

39.2. perduoda švietimo įstaigoms sprendimų dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo kopijas, gautas iš kitų savivaldybių administracijų;

39.3. informuoja ir konsultuoja ugdymo įstaigų vadovus bei asmenis, atsakingus už nemokamą mokinių maitinimą mokyklose, apie nemokamo mokinių maitinimo organizavimo tvarkos pasikeitimus;

39.4. teikia siūlymus administracijos direktoriui dėl nemokamo mokinių maitinimo kainų nustatymo;

39.5. renka ir kaupia duomenis apie suteiktą nemokamą maitinimą, analizuoja duomenis apie remiamus mokinius ir lėšų panaudojimą mokyklose, laiku apskaičiuoja papildomai reikalingas ar numatomas nepanaudoti einamaisiais metais lėšas;

39.6. nustato lėšų poreikį nemokamam maitinimui išlaidoms finansuoti;

39.7. kontroliuoja kaip rajono savivaldybės švietimo įstaigos laikosi šio Tvarkos aprašo;

39.8. teikia Socialinės rūpybos skyriui duomenis apie valstybės biudžeto lėšų poreikį, vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinta duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarka.

40.      Ugdymo įstaigų vadovai:

40.1.   ugdymo įstaigoje už nemokamą mokinių maitinimo organizavimą atsakingas vadovas, kuris paskiria atsakingą asmenį, nustato maitinimo tvarką ir prižiūri, kad jos būtų laikomasi;

40.2.   už nemokamą maitinimą atsakingas asmuo, gavęs informaciją dėl maitinimo skyrimo (nutraukimo), su valgyklos atsakingu darbuotoju suderina maitinamų mokinių skaičių ir kiekvieną dieną veda maitinimą gavusių mokinių apskaitą;

40.3.   už nemokamą maitinimą atsakingas asmuo kasdien pildo SPIS nemokamo maitinimo registravimo žurnalus ir kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia duomenis apie nemokamai maitinamų mokinių skaičių;

40.4.   ugdymo įstaigų vadovai derina su Vilniaus miesto visuomenės sveikatos centru perspektyvinį mokinių maitinimo valgiaraštį ir jį tvirtina;

40.5.   pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui sąskaitas – faktūras sumokėti už maisto produktus, skirtus nemokamam maitinimui, iki kito mėnesio 5 dienos;

40.6.   teikia Buhalterinės apskaitos skyriui pranešimus apie lėšų poreikį išlaidoms produktams finansuoti bei ketvirtinę ir metinę mokinių nemokamo maitinimo ataskaitas;

40.7.   ugdymo įstaigų vadovai atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui organizuoti, tikslingą panaudojimą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

41.      Buhalterinės apskaitos skyrius sumoka gautas valstybės, savivaldybės biudžeto lėšas pagal mokyklų patvirtintas sąmatas ir kitus mokėti pateiktus buhalterinius dokumentus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Mokinių nemokamam maitinimui skirtų lėšų panaudojimo auditą atlieka Vilniaus rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius ar valstybės institucijos pagal joms priskirtą kompetenciją.

43. Maisto kokybės kontrolę atlieka Vilniaus miesto visuomenės sveikatos centras ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

44. Socialinės paramos mokiniams skyrimo tikslu renkami asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

45. Renkami asmens duomenys saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais.

_______________________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T3-7

 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja kreipimosi dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti (toliau – parama) kreipimosi tvarką, paramos skyrimo ir teikimo organizavimą bei šios paramos teikimo šeimoms patyrusioms riziką sąlygas.

2.     Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3.     Šis Tvarkos aprašas taikomas mokiniams, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę Vilniaus rajono savivaldybėje arba, jei gyvenamoji vieta nedeklaruota, gyvena Vilniaus rajono teritorijoje ir kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose, pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla).

4.     Parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programą ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas bei mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

5.     Išlaidos už įsigytus mokinio reikmenis (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

 

 

II SKYRIUS

 

MOKINIŲ TEISĖ Į PARAMĄ MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI

 

 

6.     Mokiniai turi teisę į paramą, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio.

7. Mokiniai turi teisę į paramą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai, šiais atvejais:

7.1. kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;

7.2. kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga;

7.3. kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai;

7.4. kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus);

7.5. kai vienas iš vaiko tėvų yra miręs.

8. Mokiniai turi teisę į paramą išimties tvarka, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius seniūnijos komisijai Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Parama išimties tvarka gali būti skiriamas šiais atvejais:

8.1. kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;

8.2. kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga;

8.3. kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai;

8.4. kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką;

8.5. kai vienas iš vaiko tėvų yra miręs;

8.6. kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus).

 

 

III SKYRIUS

 

KREIPIMASIS DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI

 

 

9. Dėl paramos mokiniams vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų laisvos formos sutikimą (toliau – pareiškėjas), kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją arba į seniūniją, kurioje jis įtrauktas į gyvenamąją vietą neturinčių asmenų apskaitą, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į seniūniją, kurioje jis faktiškai gyvena.

10. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą (toliau – prašymas) dėl paramos mokinio reikmenims pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai, kuri šį prašymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda mokinio gyvenamosios vietos seniūnijai.

11. Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai seniūnijos specialistui, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą. Kai prašymas teikiamas per atstovą, nurodomi atstovo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas.

12. Prašyme pareiškėjas nurodo duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis ir kitą paramos skyrimui reikalingą informaciją.

13. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia dokumentus, numatytus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje, išskyrus duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų, ar vieno gyvenančio asmens, šeimos turtą, arba pateikia elektroninį prašymą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).

14.  Atvejais, numatytais Tvarkos aprašo 7 ar 8 punktuose, parama skiriama pareiškėjui papildomai pateikus laisvos formos prašymą, kuriame nurodomi argumentai, pagrindžiantys paramos skyrimo būtinumą ir pateikiami tai patvirtinantys dokumentai.

15. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar savo gyvenamosios vietos seniūnijai laisvos formos prašymą gauti socialinę paramą mokiniams.

16. Jei socialinė parama mokiniui galimai reikalinga, bet pareiškėjas nesikreipė, mokyklos administracija, gavusi informaciją iš pedagogų, socialinių pedagogų ar bendruomenės atstovų apie tai raštu pateikia turimą informaciją mokinio gyvenamosios vietos seniūnijai dėl poreikio įvertinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir teikti socialinę paramą mokiniui.

17. Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei juose esanti informacija yra valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose.

18. Pareiškėjas turi pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, dokumentų nuorašus padaro ir juos patvirtina  dokumentus priėmęs atsakingas seniūnijos specialistas.

19. Atsakingas seniūnijos specialistas turi teisę pareikalauti ir kitų dokumentų, įrodančių asmens teisę į paramą.

20. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali pateikti prašymą nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

 

 

IV SKYRIUS

 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TEIKIMAS

 

 

21. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai socialinės paramos mokiniams prašo mokykla, – nuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos), kurį pasirašo Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas.

22. Seniūnijų atsakingi specialistai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos el. paštu, telefonu arba kitu pasirinktu būdu pareiškėjui praneša apie sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, kuriame nurodoma, kad mokiniui skirta (neskirta) parama. Jei parama mokiniui neskiriama, nurodomos neskyrimo priežastys ir sprendimo apskundimo tvarka. Pareiškėjui grąžinami jo pateikti dokumentai, o Socialinės rūpybos skyriuje paliekamos šių dokumentų kopijos.

23. Socialinė parama mokiniams neskiriama arba jos teikimas nutraukiamas šiais atvejais:

23.1. kai yra Tvarkos aprašo 4 punkte numatytos aplinkybės;

23.2. kai nėra Tvarkos aprašo 3 ir 6, 7 ar 8 punkte numatytų aplinkybių;

23.3. pareiškėjas prašyme nurodo neišsamią ir neteisingą informaciją dėl paramos gavimo, per 10 darbo dienų nuo reikšmingų aplinkybių, turinčių įtakos teisei į paramą atsiradimo dienos, neinformuoja gyvenamosios vietos seniūnijos apie šias aplinkybes, nesudaro galimybės seniūnijai patikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, paramą naudoja ne pagal tikslinę jos paskirtį.

24. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

24.1. pinigais, kurie yra pervedami į pareiškėjo sąskaitą banke;

24.2. nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

25. Parama (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (toliau – BSI) vienam mokiniui per kalendorinius metus.

26. Tvarkos aprašo 8 punkte numatytais atvejais išlaidoms produktams, mokinio reikmėms ir administravimui gali būti panaudojama iki 6 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų.

27. Parama skiriama vieną kartą per mokslo metus, nuo mokslo metų pradžios, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

 

V SKYRIUS

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TEIKIMAS SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANTIEMS mokiniams arba socialinę riziką patIRIANTIEMS bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems mokinį

 

28. Jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, individualios mokymosi priemonės į mokinio reikmenų rinkinius įtraukiamos vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu. Mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų auginamų vaikų skaičių, jų jau turimus mokinio reikmenis ir vadovaujantis šia tvarka.

29. Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama nepinigine forma Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo įsakymu seniūnijos komisijos siūlymu.

30. Jeigu šeima yra patyrusi socialinę riziką:

30.1. mokinio reikmenų įsigijimu rūpinasi Socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas darbui su šeimomis (toliau – Socialinis darbuotojas);

30.2. Socialinis darbuotojas derina su tėvais, mokyklos atstovais – kokių būtiniausių mokinio reikmenų reikia mokiniui;

30.3. mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jau turimus mokinio reikmenis;

30.4. reikiamus mokinio reikmenis (kanceliarines prekes, sportinę aprangą, avalynę, drabužius ir kt.) šeima, patirianti riziką, įsigyja kartu su Socialiniu darbuotoju.

31. Jei įsigytų mokinio reikmenų suma viršija 2 BSI, skirtumą apmoka pareiškėjas.

32. Socialinis darbuotojas pildo Paramos mokinio reikmenims įsigyti lėšų panaudojimo apskaitos kortelę, kurioje nurodo kiekvienam mokiniui pirktas prekes ir išleistas lėšų sumas (1 priedas).

33. Socialinis darbuotojas Paramos mokinio reikmenims įsigyti lėšų panaudojimo apskaitos kortelę perduoda Socialinės rūpybos skyriaus atsakingam specialistui, kuris ją įsega į pareiškėjo bylą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Socialinės rūpybos skyrius, vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinta duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarka, teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams ir prireikus kitą informaciją.

35. Skyriaus atsakingas specialistas duomenis apie socialinės paramos mokiniams gavėjus ir jiems teikiamą socialinę paramą teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

36. Mokinio reikmenų naudojimą pagal paskirtį užtikrina pareiškėjas.

37. Šio aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius.

38. Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, ar paramą mokinio reikmenims įsigyti panaudojęs ne pagal tikslinę jos paskirtį, privalo šią paramą grąžinti neteisėtai gautos socialinės paramos mokiniams dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

40. Socialinės paramos mokiniams skyrimo tikslu renkami asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

41. Renkami asmens duomenys saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais.

_______________________

 

Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

………………………………......................................................................................... (pareiškėjo vardas, pavardė )                                                                                            

...............................................................................

 

...............................................................................

(mokinio/ų vardas, pavardė)

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(gyvenamosios vietos adresas)

 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI LĖŠŲ PANAUDOJIMO APSKAITOS KORTELĖ

 

Eil.

Nr.

Informacija apie lėšų panaudojimą

Prekės gavėjo parašas

Prekės pavadinimas

Kaina (Eur.)

Pirkimo(teikimo) data

 

 

Iš viso:

 

Lėšų gavimo data _______________, suma ______________ Eur.   

 

Socialinis  darbuotojas             ____________________                _________________________

      (parašas)                           (vardas, pavardė)

 

Pareiškėjas            ____________________                _________________________

                                                        (parašas)                                   (vardas, pavardė)