LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymo nr. įv-598 „DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS EKSPERTŲ KOMISIJOS nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. ĮV-618

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-598 “Dėl Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos ekspertų nuostatų patvirtinimo“ ir papildau juos 3.6 papunkčiu:

3.6. vertinti ir teikti kultūros ministrui išvadas dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros paveldo apsaugos politikos įgyvendinimo veiksmų bei priemonių užtikrinimo kasmet, už praėjusį pusmetį, du kartus per metus – iki kovo 15 d. ir iki rugsėjo 15 d.“.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas