LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIKSLO SAVIVALDYBĖMS NUSTATYMO IR JO PASIEKIMO VERTINIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 13 d.  Nr. V-72

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1. Nustatau savivaldybėms, kurioms 2022 m. skiriamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti ir koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti, šį tikslą – racionaliau panaudoti turimus išteklius, užtikrinant savivaldybių mokyklų ugdymo kokybę, įtrauktį ir prieinamumą.

2. Tvirtinu Tikslo, pagal kurį numatyta racionaliau panaudoti turimus išteklius, užtikrinant savivaldybių mokyklų ugdymo kokybę, įtrauktį ir prieinamumą, pasiekimo vertinimo kriterijus (pridedama).

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-72

 

TIKSLO, PAGAL KURĮ NUMATYTA RACIONALIAU PANAUDOTI TURIMUS IŠTEKLIUS, UŽTIKRINANT SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ UGDYMO KOKYBĘ, ĮTRAUKTĮ IR PRIEINAMUMĄ, PASIEKIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Siekiamas rezultatas

Reikšmių matavimo data arba laikotarpis

pradinių

tarpinių

siektinų

1.

Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis (proc.)

Padidinti

2021 m. rugsėjis

-

2022 m. rugsėjis

2.

Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose

Padidinti

2021 m. rugsėjis

-

2022 m. rugsėjis

3.

Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)*

Sumažinti

2021 m. rugsėjis

-

2022 m. rugsėjis

4.

Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (proc.)*

Sumažinti

2021 m. rugsėjis

-

2022 m. rugsėjis

5.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) (lietuvių k., matematika)

Padidinti

2021–2022 m. m.

2021–2022 m. m.,

2022–2023 m. m.

2023–2024 m. m.

6.

Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.)

Padidinti

2021–2022 m. m.

2021–2022 m. m.,

2022–2023 m. m.

2023–2024 m. m.

7.

2022 m. naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (proc.)*

100

-

-

2022 m. rugsėjis

8.

2022 m. naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 5, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių, dalis (proc.)*

100

-

-

2022 m. rugsėjis

9.

Atvejų, kai Vaiko gerovės komisijos siūlymu vaikams buvo suteiktos koordinuotai teikiamos švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos, dalis nuo visų svarstytų atvejų (proc.)

Padidinti

2022 m. kovo 10 d.

-

2023 m. kovo 10 d.

*Neįskaičiuojamos specialiosios klasės.

 

Pastabos:

1. Pagal 1–6 punktuose nurodytus vertinimo kriterijus siekiamas rezultatas vertinamas, siektinas reikšmes lyginant su pradinėmis reikšmėmis.

2. Pradinės, tarpinės ir siektinos reikšmės matuojamos pagal faktinius duomenis, užfiksuotus šiuose kriterijuose nurodytomis datomis arba už nurodytus laikotarpius.

3. Pagal 5 ir 6 punktuose nurodytus vertinimo kriterijus už 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. atliekama stebėsena, o siekiamas rezultatas vertinamas pagal faktinius duomenis, užfiksuotus už 2023–2024 m. m.

______________________