LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-481 „DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 6 d. Nr. D1-256

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pripažįstu netekusiu galios 2.2 papunktį;

1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintose Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse:

1.2.1. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonė parengtą ir vadovo bei ją rengusio asmens parašais patvirtintą Ataskaitą už praėjusius metus kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra)“;

1.2.2. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

„32. Jei elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo įmonė (toliau – Pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes (-ę) ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius (toliau – Padaliniai), kiekvienas Padalinys turi teikti Agentūrai atskirą Padalinio vadovo bei ją rengusio asmens parašais patvirtintą Ataskaitą. Pagrindinė įmonė privalo turėti savo Padalinių Ataskaitų kopijas.”;

1.2.3. pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:  

„54. Agentūra per 10 darbo dienų nuo šių taisyklių 51 punkte nurodytų dokumentų pateikimui skirto termino pabaigos Aplinkos ministerijai teikia apibendrintą informaciją (Taisyklių 7 priedas) apie tinkamai eksploatuotas Priėmimo vietas.“;

1.2.4. pakeičiu 3 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Aplinkos apsaugos agentūrai”;

1.2.5. pakeičiu 4 priedo šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2 dalis. Šioje dalyje nurodoma, kad ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.”;

1.2.6. pakeičiu 5 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Aplinkos apsaugos agentūrai”;

1.2.7.pakeičiu 6 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Aplinkos apsaugos agentūrai”;

1.2.8. pakeičiu 7 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Informaciją teikia Aplinkos apsaugos agentūra“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Valentinas Mazuronis