LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-731 „DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 470–790 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 21 d. Nr. (1.9E)1V-957

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi:

1.  P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir išdėstau ją taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 266, 267 punktais, įgyvendindama 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/899 dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 577 „Dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo“, bei 2016 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/687 dėl 694–790 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, ir lankstaus jos naudojimo Sąjungoje nacionaliniais tikslais:“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje planą:

1.2.1. Papildau 11 punktu:

11. Planu siekiama:

11.1. užtikrinti veiksmingą konkurenciją, sudarant galimybę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 694–790 MHz radijo dažnių juostos ir išduodant leidimus naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) (toliau visi kartu – leidimai, o kiekvienas atskirai – leidimas) bent trims vienas su kitu nesusijusiems operatoriams;

11.2. sudaryti sąlygas, kad operatoriams naudojant radijo dažnius (kanalus) iš įvairių radijo dažnių juostų, įskaitant 694–790 MHz radijo dažnių juostą, visuose Lietuvos namų ūkiuose būtų prieinamas naujos kartos interneto prieigą atitinkantis ryšys, užtikrinantis ne mažesnę kaip 100 Mb/s ryšio spartą;

11.3. kad elektroninių ryšių paslaugos, teikiamos naudojant antžemines sistemas, būtų teikiamos kuo didesnėje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

11.4. sudaryti sąlygas, kad TEN-T (angl. Trans European Transport Network) tinklo tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose galėtų veikti penktosios kartos judrusis ryšys (5G) (toliau – 5G ryšys).“

1.2.2. Pakeičiu 5.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

5.1. Radijo dažniai (kanalai) iš 703–713 MHz ir 758–768 MHz suporuotos radijo dažnių juostos aukciono būdu skiriami naudoti antžeminėms sistemoms, išskyrus šiame papunktyje nurodytu atveju. Jeigu nepavyksta išspręsti tarpvalstybinio koordinavimo klausimų su Lietuvos kaimyninėmis valstybėmis dėl radijo dažnių (kanalų), nurodytų Plano 5.4 papunktyje, naudojimo, gavus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba jos įgaliotos institucijos prašymą, radijo dažniai (kanalai) iš šiame papunktyje nurodytų radijo dažnių juostų Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka gali būti skiriami naudoti PPDR sistemoms. Pagal šį papunktį skiriami radijo dažniai (kanalai) turi sudaryti radijo dažnių juostas, kurių plotis yra 5 MHz kartotinis.“

1.2.3. Pakeičiu 7 punktą ir išdėstau jį taip:

7. Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 55 straipsniu, ne vėliau kaip 2022 m. sausio 31 d. savo iniciatyva paskelbs aukcioną suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plano 5.2 papunktyje, antžeminėms sistemoms ir ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. suteiks teisę naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus), išduodama leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plano 5.2 papunktyje. Šiame punkte nurodytų leidimų galiojimo terminas bus nustatytas aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plano 5.2 papunktyje, sąlygų apraše. Apie teisės naudoti šiame punkte nurodytus radijo dažnius (kanalus) suteikimo terminus Tarnyba praneša kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos Komisijai.

1.2.4. Pakeičiu 8 punktą ir išdėstau jį taip:

8. Tarnyba privalo dėti visas pastangas, kad tarpvalstybinio koordinavimo klausimai dėl radijo dažnių (kanalų), nurodytų Plano 5.1, 5.2, 5.3 ir (ar) 5.4 papunkčiuose, naudojimo su Lietuvos kaimyninėmis valstybėmis būtų išspręsti kuo greičiau.“

1.2.5. Pripažįstu netekusiu galios 9 punktą.

1.2.6. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą.

1.2.7. Pakeičiu 17 punktą ir išdėstau jį taip:

17. Siekdama apsaugoti nuo žalingųjų trukdžių, atsižvelgdama į radijo dažnių (kanalų) koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis rezultatus ir (arba) siekdama sumažinti galimus radijo trukdžius tarp radijo dažnių (kanalų) naudotojų įrenginių, taip pat kitais objektyviai pagrįstais atvejais Tarnyba turi teisę aukciono (-ų) suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plano 5.1, 5.2 ir (ar) 5.3 papunkčiuose, sąlygų apraše (-uose) (toliau – aukciono sąlygų aprašas) nustatyti papildomas radijo dažnių (kanalų), nurodytų Plano 5.1, 5.2 ir (ar) 5.3 papunkčiuose, naudojimo sąlygas.“

1.2.8. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

1.2.9. Pakeičiu 24 punktą ir išdėstau jį taip:

24. Leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plano 5.1 (išskyrus atvejį, kai radijo dažniai (kanalai) paskirti naudoti PPDR sistemoms) ar 5.2 papunktyje, turėtojas privalo naudodamas jam skirtus radijo dažnius (kanalus) iš Plano 5.1 ar 5.2 papunktyje nurodytų radijo dažnių juostų užtikrinti šiuos minimalius antžeminių sistemų plėtros reikalavimus:

24.1. ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. įrengti antžemines sistemas ir sudaryti galimybę TEN-T tinklo tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir valstybinės reikšmės magistraliniuose automobilių keliuose, nurodytuose Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, (toliau – valstybinės reikšmės magistraliniai keliai) gauti ne mažesnės kaip 30 Mb/s gaunamojo (angl. downlink) ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas (kai leidimu suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 2x10 MHz pločio suporuotą radijo dažnių juostą) arba ne mažesnės kaip 15 Mb/s gaunamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas (kai leidimu suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 2x5 MHz pločio suporuotą radijo dažnių juostą);

24.2. ne vėliau kaip per penkerius metus nuo leidimo išdavimo dienos įrengti antžemines sistemas ir sudaryti galimybę ne mažiau kaip 80 procentų leidime nurodytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorijos esančių namų ūkių gauti ne mažesnės kaip 30 Mb/s gaunamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas (kai leidimu suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 2x10 MHz pločio suporuotą radijo dažnių juostą) arba ne mažesnės kaip 15 Mb/s gaunamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas (kai leidimu suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 2x5 MHz pločio suporuotą radijo dažnių juostą), užtikrinant šiame papunktyje nurodytą gaunamojo ryšio spartą pastatų išorėje 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus;

24.3. ne vėliau kaip per penkerius metus nuo leidimo išdavimo dienos antžeminėmis sistemomis pradėti teikti elektroninių ryšių paslaugas (RSRP (angl. Reference Signal Received Power) = –115 dBm 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus) ne mažiau kaip 98 procentuose Lietuvos Respublikos teritorijos, įskaitant ir tas teritorijos dalis, kuriose nėra teikiamos elektroninių ryšių paslaugos viešaisiais elektroninių ryšių tinklais, teikiamais naudojant radijo dažnius (kanalus) iš kitų, nei Plano 5.1 ar 5.2 papunktyje nurodytų, radijo dažnių juostų;

24.4. pradėti teikti komercines 5G ryšio paslaugas:

24.4.1. ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo leidimo išdavimo dienos bent viename iš penkių didžiausių pagal gyventojų skaičių Lietuvos Respublikos miestų – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ar Panevėžyje;

24.4.2. ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. penkiuose didžiausiuose pagal gyventojų skaičių Lietuvos Respublikos miestuose;

24.4.3. ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos miestų teritorijose, TEN-T tinklo tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose bei valstybinės reikšmės magistralinėse geležinkelio linijose, oro ir jūrų uostuose. TEN-T tinklo tarptautiniame transporto koridoriuje „Via Baltica“ 5G ryšio sprendimai turi atitikti Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) standartus ir (ar) technines specifikacijas (pavyzdžiui, ETSI TS 122 261 V16.13.0 arba ETSI TS 22.186 V16.2.0 ar vėlesnes jų versijas) ir turi būti įdiegti tokia apimtimi, kad būtų galima testuoti ir naudoti savivaldes transporto priemones.

1.2.10. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Feliksas Dobrovolskis