Mažeikių rajono savivaldybės

administraCIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO IR LEIDIMO VYKDYTI NUOTOLINĮ UGDYMĄ MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DELFINAS“ „ANČIUKŲ“ GRUPĖJE

 

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. A1-2673

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 punktu ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento 2020 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. (8-22 16.1.17 E)2-116358 „Dėl nustatyto COVID-19 ligos atvejo darželyje ir infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“:

1. N u r o d a u nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 7 d. Mažeikių lopšelio-darželio „ Delfinas“ „Ančiukų“ grupėje taikyti infekcijų plitimą ribojantį rėžimą.

2. L e i d ž i u vykdyti nuotolinį ugdymą Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ „Ančiukų“ grupėje 2020 m. gruodžio 2 - 7 dienomis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                            Saulius Šiurys