herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario15 d.  Nr. T-25

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 491 straipsniu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 2018 m. sausio 9 d. reikalavimą Nr. 4-2 „Dėl Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 12 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-110 „Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Joniškio rajono savivaldybės vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-25

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žmonių tinkamo elgesio prie vandens, vandens telkiniuose bei ant jų ledo tvarką Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje.

2. Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Maudymosi sezonas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d.

4. Savivaldybės administracija organizuoja maudyklų vandens kokybės stebėseną.

5. Savivaldybei priklausančių vandens telkinių, maudymosi vietų higienos reikalavimus, jų eksploataciją ir priežiūrą užtikrina seniūnijos. Už privačių ir nuomojamų vandens telkinių eksploataciją ir priežiūrą atsakingas vandens telkinio savininkas arba nuomininkas.

6. Taisyklės netaikomos elgesiui dirbtinai sukurtuose uždaruose vandens telkiniuose, atskirtuose nuo paviršinių vandenų, ir elgesiui ant dirbtinai išlieto ledo.

7. Taisyklės netaikomos vykdant policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, aplinkos apsaugos institucijų užduotis, stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo metu.

8. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR PRIE VANDENS TELKINIŲ REIKALAVIMAI

 

9. Vandens telkiniuose draudžiama: 

9.1. maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų toksinių medžiagų; 

9.2. maudytis vietose, nepritaikytose maudytis;

9.3. maudytis tamsiu paros metu;

9.4. plaukti arba bristi už maudymosi vietos pažymėtų ribų;

9.5. maudytis esant draudžiamiesiems informaciniams ženklams, kurie įspėja to nedaryti;

9.6. maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant, taip pat nardyti bei šokinėti tam neskirtose vietose;

9.7. plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 50 m nuo paplūdimių, maudyklų teritorijų;

9.8. plaukiojimo priemonėmis teršti vandenį, ardyti krantus, gadinti hidrotechninius statinius;

9.9. skalbti skalbinius, plauti transporto priemones, teršti vandens telkinius ir jų pakrantes;

9.10. plaukioti mažaisiais, sportiniais, pramoginiais laivais, vandens motociklais, banglentėmis, burlentėmis, jėgos aitvarais, vandens dviračiais ir kitomis transporto priemonėmis tam neskirtose funkcinėse paplūdimių, maudyklų zonose;

9.11. plaukioti pripučiamomis plaukiojimo priemonėmis už pažymėtų ribų;

9.12. važiuoti ar stovėti su motorinėmis transporto priemonėmis arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio;

9.13. naikinti, gadinti vandens telkiniuose  arba prie jų esančius informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrenginius, kitą esamą infrastruktūrą;

9.14. kūrenti laužus specialiai tam neįrengtose vietose;

9.15. kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;

9.16. žaloti, kirsti ar kitaip naikinti želdinius neturint tam skirtų leidimų;

9.17. maudyti šunis ir kitus gyvūnus žmonių poilsiui skirtose maudymosi vietose;

9.18. teršti buitinėmis ir kitomis atliekomis vandens telkinius ir jų pakrantes, paplūdimius, maudyklas;

9.19maudytis vaikams iki 14 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

9.20. palikti prie vandens be priežiūros mažamečius vaikus.

10. Plaukiojimo metu valtyje privaloma turėti gelbėjimo ratą ar gelbėjimo liemenes kiekvienam keleiviui. 

11. Plaukiojant plaukiojimo priemonėmis, privaloma vilkėti gelbėjimo liemenes:

11.1. vaikams iki 14 metų – visais atvejais;

11.2. sustiprėjus vėjui iki 5 balų (5 m/s);

11.3. esant rūkui arba kai dėl blogo matomumo negalima orientuotis;

11.4. motorinėse valtyse, kurių greitis didesnis kaip 20 km/val.

 

III SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO ANT LEDO REIKALAVIMAI

 

12. Asmenys ant ledo turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojau sau ir kitiems asmenims.

13. Ant užšalusių vandens telkinių draudžiama:

13.1lipti, vaikščioti, čiuožinėti, jei ledo storis mažesnis nei 7 cm, taip pat, kai ledas turi sniego priemaišų, nėra skaidrus, atlydžio metu;

13.2. eiti, čiuožti žmonių grupei, jei ledo storis mažesnis nei 12 cm;

13.3. važiuoti motorizuotomis transporto priemonėmis, išskyrus organizuojant renginius (turint leidimą);

13.4. lipti, vaikščioti, čiuožinėti, žvejoti apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų toksinių medžiagų; 

13.5. eiti vienam ant ledo tamsiu paros metu;

13.6. palikti vaikus iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros;

13.7. gręžti eketes arti viena kitos ir būriuotis vienoje vietoje, kai ledas plonesnis kaip 30 cm;

13.8. žvejoti neturint priemonių, be kurių nebūtų galimybės išlipti ant ledo įlūžus;

13.9. rengti čiuožyklas, jei vandens telkinys yra gilesnis nei 1 metras.

14. Čiuožyklą eksploatuojanti ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojanti organizacija privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti sustabdyti.

15. Asmenys ant ledo turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems asmenims.

16. Iškirtus eketę, būtina ją pažymėti visiems žmonėms aiškiu būdu.

17. Einant ant ledo, būtina turėti individualias gelbėjimo priemones.

 

IV SKYRIUS

POILSIAUTOJŲ TEISĖS IR REKOMENDUOTINAS ELGESYS PRIE VANDENS TELKINIŲ

 

18. Prie vandens telkinių, nepažeidžiant jų apsaugos bei naudojimo reglamentų ir režimų, teisės aktuose nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, galima:

18.1. statyti autotransporto priemones tam tikslui įrengtose vietose ir kelių kelkraštyje, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra ribojančių kelio ženklų, nedaroma žala aplinkai;

18.2. maudytis paviršinio vandens telkiniuose, taip pat naudotis privačiais vandens telkiniais servitutų nustatyta tvarka;

18.3. plaukioti paviršinio vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis be vidaus degimo ir elektros variklių.

19. Pagrindinės elgesio vandenyje taisyklės:

19.1. Plaukti tik saugiose vietose.

19.2. Žinoti vandens telkinio gylį ir vandens telkinio ypatybes.

19.3. Nestovėti ir nežaisti vietose, kur galima netikėtai įkristi į vandenį (prie tilto, stataus kranto).

19.4. Saugiai elgtis valtyje.

19.5. Pamačius skęstantį žmogų, šaukiant atkreipti aplinkinių dėmesį ir iškviesti gelbėjimo tarnybas tel. 112. Ieškoti galimybių ir priemonių padėti skęstančiajam.

19.6. Gelbėti skęstantįjį gali tik asmenys, turintys gerus plaukimo įgūdžius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio policijos komisariato ir Aplinkos apsaugos ministerijos atsakingi pareigūnai.

22. Taisyklės gali būti pildomos ir keičiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________________