CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMų ORGANIZACIJOMS, ATLIEKANČIOMS BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ IR JŲ VALDYTOJŲ VERTINIMĄ PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 13 d. Nr. 4R-123

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Civilinės aviacijos administracijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 182 „Dėl biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos nuostatų“, 20.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Reikalavimus organizacijoms, atliekančioms bepiločių orlaivių ir jų valdytojų vertinimą (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                    Alvydas Šumskas

 


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 4R-123

 

 

 

REIKALAVIMAI ORGANIZACIJOMS, ATLIEKANČIOMS BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ IR JŲ VALDYTOJŲ VERTINIMĄ

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie reikalavimai taikomi organizacijoms, kurios atlieka bepiločių orlaivių (toliau – BPO) techninį vertinimą ir BPO valdytojų įgūdžių vertinimą.

2. Leidimą organizacijoms atlikti BPO techninį vertinimą ir BPO valdytojų įgūdžių vertinimą suteikia Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA). Apie tokio leidimo organizacijai išdavimą CAA paskelbia savo tinklalapyje.

3. Organizacija, ketinanti vykdyti BPO techninį vertinimą ir BPO valdytojų įgūdžių vertinimą, raštu kreipiasi į CAA ir pateikia dokumentus, patvirtinančius turimą kompetenciją, nustatytą II skyriuje „Reikalavimai“.

4. CAA direktoriaus pavedimu sudaryta komisija per 20 darbo dienų atlieka pateiktų dokumentų bei organizacijos vertinimą ir pateikia išvadas CAA direktoriui.

5. CAA direktorius per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl leidimo suteikimo / nesuteikimo ir apie tai raštu informuoja organizaciją.

6. Organizacija turi su CAA suderinti ekspertų, atliekančių vertinimą, kandidatūras. Suderintų ekspertų sąrašą CAA paskelbia savo tinklalapyje.

 

II. REIKALAVIMAI

 

7. Organizacija, ketinanti vykdyti BPO techninį vertinimą ir BPO valdytojų įgūdžių vertinimą, privalo:

7.1. Turėti bent vieną ekspertą, turintį ne mažesnę kaip 3 m. BPO konstravimo ir naudojimo patirtį;

7.2. Turėti vadybos sistemą, užtikrinančią vertinimo standartizavimą, atitiktį nustatytiems reikalavimams ir metodikai bei ekspertų kvalifikacijos palaikymą;

7.3. Užtikrinti vertinimo dokumentų saugojimą ne mažesnį kaip 1 m. laikotarpį;

7.4. Įsitikinti, kad vertinimą atliekantys ekspertai susipažinę su teisės aktais, reguliuojančiais BPO veiklą;

7.5. Parengti priimtiną CAA vertinimo metodiką ir dokumentus.

 

III. PRIEŽIŪRA

 

8. Organizacijų, kurios gali vykdyti BPO techninį vertinimą ir BPO valdytojų įgūdžių vertinimą, priežiūrą atlieka CAA.

9. CAA ne rečiau kaip kartą per metus atlieka organizacijos patikrinimą.

10. Patikrinimo metu vertinama, ar organizacija tinkamai vykdo BPO techninį vertinimą ir BPO valdytojų įgūdžių vertinimą, ar laikomasi nustatytų reikalavimų.

11. Jei patikrinimo metu nustatomi trūkumai, per 14 dienų nuo patikrinimo ataskaitos gavimo dienos organizacija privalo pateikti trūkumų priežasties analizę, korekcinius ir prevencinius veiksmus. Trūkumai turi būti ištaisyti per 1 mėnesį nuo patikrinimo ataskaitos gavimo dienos.

12. Jei organizacija per nustatytą laiką neištaisė trūkumų ar nebegali užtikrinti BPO techninio vertinimo ir BPO valdytojų įgūdžių vertinimo, CAA direktoriaus sprendimu organizacijai gali būti atšauktas leidimas atlikti BPO techninį vertinimą ir BPO valdytojų įgūdžių vertinimą. Apie tokio leidimo organizacijai atšaukimą CAA paskelbia savo tinklalapyje.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. CAA sprendimus dėl leidimo nesuteikimo, leidimo atšaukimo organizacijos turi teisę skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________________