Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos VyriausybėS 2010 m. liepos 14 d. NUTARIMO Nr. 1052 „DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO uŽTIKRINIMO gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 28 d. Nr. 84
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Nustatyti, kad Aprašo įpareigojimai akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms reiškia įpareigojimus valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – bendrovė) akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinančioms valstybės institucijoms, įstaigoms, valstybės įmonei Turto bankui ar kitiems juridiniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šios akcijos perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti (toliau – valstybei atstovaujančios institucijos). Valstybei atstovaujančios institucijos pasiūlo 2014 metų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime svarstyti klausimą dėl Aprašo 12, 19 ir 21 punktų nuostatų įgyvendinimo (laikymosi) ir įgalioja savo atstovus balsuoti už atitinkamų sprendimų priėmimą.“

3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą:

3.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Lietuvos Respublika – svarbi akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių akcininkė ir valstybės įmonių savininkė Lietuvoje. Valstybės valdymo institucijos (paprastai – ministerijos) įgyvendina valstybės, kaip valstybės įmonės savininkės, teises ir pareigas 80 valstybės įmonių, taip pat įgyvendina 52 valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybė turi daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises, iš jų 31 tokioje bendrovėje yra vienintelė akcininkė, kitose – viena iš akcininkų. Reguliuojamoje rinkoje prekiaujama 3 akcinių bendrovių akcijomis. Valstybės valdomų įmonių yra įvairiose šaliai svarbiose ūkio šakose: energetikos, ryšių, transporto ir kitose. Jos sukuria nemažą ekonominę vertę ir svariai prisideda prie visos šalies ekonominės raidos, socialinės ir užimtumo politikos įgyvendinimo. Be to, jos – visos valstybės, tai yra visų Lietuvos mokesčių mokėtojų, turtas. Atsižvelgdama į tai, valstybė (jai atstovaujančios institucijos) turi būti aktyvi ir profesionali savininkė, siekti gerinti valstybės valdomų įmonių valdymą.“

3.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Vienas iš svarbių Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslų – didinti valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą ir imtis priemonių gero valdymo principams jose įdiegti. Šių įmonių valdymas turi būti pagrįstas atvirumo, aktyvaus dalyvavimo valdant kapitalą ir gero valdymo principais. Jos turi kurti vertę. Be to, valstybės valdomoms įmonėms neturi būti sudaromos išskirtinės sąlygos. Jau šiuo metu jos vadovaujasi tais pačiais įstatymais kaip visos kitos įmonės, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu. Valstybės valdomoms bendrovėms taikomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas.“

3.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo aprašas).“

3.4. Papildyti 14.2.3 papunkčiu:

„14.2.3. informacija apie veiklos strategijos ir tikslų (finansinių ir nefinansinių) įgyvendinimą;“.

3.5. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Valstybės valdoma įmonė rengia metinius ir tarpinius (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinius.“

3.6. Pripažinti netekusiu galios 181 punktą.

3.7. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Valstybės valdoma bendrovė metinį pranešimą ir tarpinius pranešimus ar valstybės įmonė metinę veiklos ataskaitą ir tarpines veiklos ataskaitas, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos atliekamas funkcijas, kurias, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintomis Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijomis, valstybės valdoma įmonė įstatymu ar kitu teisės aktu įpareigota atlikti, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų įgyvendinimas (toliau – specialusis įpareigojimas), tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius ir metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadas skelbia savo interneto svetainėje, o jeigu valstybės valdoma įmonė neturi savo interneto svetainės, – valstybei atstovaujančios institucijos interneto svetainėje:

19.1. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus metinį pranešimą, metinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, taip pat metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą – ne vėliau kaip balandžio 30 dieną;

19.2. tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip gegužės 31 dieną;

19.3. tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip rugpjūčio 31 dieną;

19.4. tarpinių (9 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip lapkričio 30 dieną;

19.5. tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip kitų metų vasario 28 dieną.“

3.8. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. Valstybės valdoma bendrovė metinį pranešimą, tarpinius pranešimus, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, o valstybės įmonė – metinę veiklos ataskaitą, tarpines veiklos ataskaitas, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius pateikia valstybei atstovaujančiai institucijai Aprašo 19.1–19.5 papunkčiuose nustatytu laiku. Valstybės valdoma bendrovė kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metiniu pranešimu, o valstybės įmonė – kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metine veiklos ataskaita teikia valstybei atstovaujančiai institucijai informaciją apie jų vadovų praėjusių metų darbo užmokestį, vadovų mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti taikomus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, šių rodiklių vykdymą, vadovams nustatytą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais) ir išmokėtą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais).“

3.9. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Valstybei atstovaujanti institucija Aprašo 19 ir 21 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją Valdymo koordinavimo centrui pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią baigiasi Aprašo 19.1–19.5 papunkčiuose nurodyti terminai. Valstybei atstovaujanti institucija taip pat teikia koordinuojančiai institucijai su gero valdymo politikos formavimu ir įgyvendinimu, įskaitant Aprašo nuostatų taikymą, susijusią informaciją ir paaiškinimus, dėl kurių į valstybei atstovaujančią instituciją su motyvuotu prašymu kreipiasi koordinuojanti institucija.“

3.10. Pakeisti 23.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.1. rengia apibendrinančias metines ir tarpines (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) ataskaitas apie valstybės valdomas įmones ir jų veiklą, kuriose taip pat turi būti pateikiama Aprašo 23.2 papunktyje nurodyta informacija ir kita informacija apie laikymąsi; apibendrinančioje metinėje ataskaitoje apie valstybės valdomas įmones pateikiama ir informacija apie valstybės valdomų įmonių vykdomus specialiuosius įpareigojimus;“.

3.11. Papildyti 242 punktu:

„242. Valdymo koordinavimo centras išanalizuoja valstybės valdomų įmonių pateiktą informaciją apie valstybės valdomų įmonių vadovų praėjusių metų darbo užmokestį, vadovų mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti taikomus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, šių rodiklių vykdymą, vadovams nustatytą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais), išmokėtą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais) ir iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 dienos teikia apibendrintą informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.“

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Rimantas Šadžius

 

 

 

Energetikos ministras, pavaduojantis

ūkio ministrą                                                                                   Rokas Masiulis