LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1998 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 687 „DĖL MEDICININĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 6 d. Nr. V-393

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Formos Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 2 C, 3, 4 ir 5 langeliai bei dalis „Bendrieji asmens duomenys“ pildomi priėmimo skyriuje hospitalizuojant pacientą. Dalis „Bendrieji asmens duomenys“ pildoma remiantis paciento pateikta informacija ir dokumentais. Šiuos duomenis gali tikslinti pacientą gydantis ir (ar) išrašantis iš stacionaro gydytojas arba akušeris.“

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. I dalies lentelę „Gydymo skyriuje (-iuose) duomenys“ pildo pacientą gydantis ir (ar) išrašantis iš stacionaro gydytojas arba akušeris. Ekonominius duomenis pildo įstaigos vadovo įgaliotas asmuo. Šios lentelės viena eilutė skirta vienos tame pačiame skyriuje gydomam pacientui suteiktos paslaugos duomenims pateikti. Jei pacientas perkeliamas iš vieno skyriaus į kitą arba jei tame pačiame skyriuje baigus teikti vieną paslaugą pradedama teikti kita paslauga, pildoma nauja eilutė:“.

3. Pakeičiu 14.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.7. 28 skiltyje „Gydytojas (vardas, pavardė, spaudo Nr.)“ turi būti rašomas gydančiojo arba pacientą išrašiusio, arba perkėlusio į kitą skyrių gydytojo arba akušerio vardas, pavardė ir spaudo numeris (kitu atveju dedamas gydytojo arba akušerio spaudas);“.

4. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Dalį „Išrašymo duomenys“ pildo gydytojas arba akušeris, išrašantis pacientą iš stacionaro. Ekonominius šios dalies duomenis pildo įstaigos vadovo įgaliotas asmuo.“

5. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Pacientą išrašantis gydytojas arba akušeris, baigęs pildyti kortelę ir patikrinęs, ar visi langeliai užpildyti teisingai, 71 langelyje turi nurodyti savo vardą, pavardę, spaudo numerį ir pasirašyti. Jei išrašymo būdas 56 A langelyje nurodomas skaitmeniu „6“ (gydymo rūšies pasikeitimas toje pačioje ASPĮ) arba skaitmeniu „8“ (išankstinio mokėjimo etapo pabaiga), gydytojas nurodo paciento gydymo ir mokėjimo etapo duomenis, išskyrus išrašymo duomenis.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga