https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 31 d. Nr. D1-175

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-175

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato prašymų kompensacinei išmokai pateikimo, vertinimo ir kompensacinių išmokų skyrimo tvarką ir sąlygas, administravimo tvarką.

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo 2020 m. sąmatoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ (toliau – metinė sąmata), ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane, patvirtintame aplinkos ministro įsakymu (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas), patvirtintą priemonę, skirtą rinktis mažiau taršias judumo priemones (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) administruoja ir skiria lėšas šiame Tvarkos apraše nurodytoms kompensacinėms išmokoms.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) viešai skelbia kvietimus teikti prašymus kompensacinei išmokai (toliau – Prašymas) gauti, vykdo Prašymų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine sąmata ir metinę sąmatą detalizuojančiu planu.

5. Ministerija, skirdama Programos lėšas, o Agentūra, vykdydama fizinių asmenų Prašymų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Paraiškų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

5.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data);

5.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

5.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, sunaikinto ir išregistruoto  automobilio: valstybinis numeris, identifikavimo numeris (toliau – VIN numeris), klasė, išregistravimo priežastis, valdytojas, registracijos pažymėjimo išdavimo data, išregistravimo data, techninė apžiūra, įsigyto elektromobilio: valstybinis numeris, automobilio VIN numeris, savininkas, valdytojas, klasė, pirmoji registracijos data, pirmoji registracijos data Lietuvoje, registracijos valdytojo vardu data ir pan.).

6. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

7.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti;

7.2. elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio;

7.3. kompensacinė išmoka – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjo įsigyto elektromobilio išlaidoms kompensuoti;

7.4. prašymas Agentūrai per informacinę sistemą pateiktas elektroninis dokumentas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensacinę išmoką;

7.5. kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ (toliau – registracijos liudijimo blankas). 

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS KOMPENSACINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

8. Kompensacinės išmokos pagal Priemonę teikiamos fiziniams asmenims.

9. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems elektromobilį, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos.

10. Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra:

10.1. 2000 eurų pareiškėjui, įsigijusiam naudotą elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, ne ankstesni nei 5 metai iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) ir yra ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;

10.2. 4000 eurų pareiškėjui, įsigijusiam naują elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) arba ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;

10.3. papildoma 1000 eurų kompensacija kartu su šio Tvarkos aprašo 10.1. arba 10.2. papunkčiuose nurodyta kompensacija, skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino šio Tvarkos aprašo 11.3 papunktyje nurodytą transporto priemonę.

11. Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:

11.1. pareiškėjas įsigyja ir savo vardu įregistruoja elektromobilį arba lizingo būdu įsigyja (tampa automobilio valdytoju) elektromobilį;

11.2. pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data;

11.3. pareiškėjas, norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi priduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP;

11.4. parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems elektromobiliams;

11.5. pareiškėjas užpildo Prašymą Agentūros informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) ir yra atsakingas, kad 11.1.–11.3. papunkčiuose nurodyta informacija bus pateikta registruojant elektromobilį VĮ „Regitra“.

12. Prašymai APVIS yra netikslinami, esant netikslumams per APVIS pateikiamas naujas Prašymas.

13. Pareiškėjas pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką.

14. Pagal Klimato kaitos programos priemonę, skirtą mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimui, transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu ir elektromobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojami tik vieną kartą.

15. Jei pareiškėjas gavo kompensacinę išmoką pagal Klimato kaitos programos priemonę, skirtą mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimui, jis turi būti tinkamai įvykdęs arba vykdantis įsipareigojimus pagal Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo nuostatas.

16. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šių reikalavimų atitikimui patikrinti Agentūra gali naudotis duomenų bazėmis ir registrais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS,VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

17. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti Prašymus ir kitą reikalingą informaciją.

18. Prašymai teikiami per APVIS. Kvietime teikti Prašymus gali būti nustatyti kiti Prašymų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

19. Pareiškėjai Prašymo formoje, patvirtintoje Agentūros direktoriaus įsakymu, turi užpildyti visą prašomą informaciją.

20. Pareiškėjų Prašymus Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal Priemonę bet ne ilgiau nei iki 2021 m. vasario 1 d. Vėliau pateikti Prašymai nepriimami.

21. Agentūra nuo Prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo/neskyrimo ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją.

22. Agentūros priimti sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus įsakymu.

23. Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

24. Agentūra, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka, per dvejų metų laikotarpį nuo kompensavimo išmokos skyrimo datos turi atlikti Prašyme pateiktos informacijos ir Pareiškėjui Tvarkoje nustatytų įsipareigojimų vykdymo patikrą.

25. Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta Tvarkos aprašo 10.1-10.3 papunkčiuose nurodyta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

26. Pareiškėjas, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 2 mėnesius, privalo grąžinti kompensacinę išmoką, nustačius, kad Pareiškėjas Prašyme pateikė klaidingą ir/ar melagingą informaciją ir/ar nesilaikė Tvarkos aprašo 25 punkto reikalavimų, išskyrus atvejus, kai elektromobilis po eismo įvykio sugadinamas nepataisomai.

27. Pareiškėjo teisės ir prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, perėmusiam pareiškėjo teises ir pareigas, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą.

28. Pareiškėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su Prašymo vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

________________________________