VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮVAIKINTOJŲ ĮRAŠYMO Į NORINČIŲ ĮVAIKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠĄ, REGLAMENTAVIMO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 21 d. BV-39

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 393, 15 p., Dokumentų valdymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.V-118, 10 p., Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 457, 18 p., n u s t a t a u:

1. Dokumentai dėl įvaikintojų įrašymo į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, gauti iš miestų / rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių Tarnyboje registruojami tą dieną, kai jie gaunami nustatytomis Tarnybos darbo valandomis.

2. Tarnyba, gavusi tą pačią dieną teigiamas išvadas dėl kelių Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, pasirengimo įvaikinti iš vienos arba kelių miestų / rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių, įrašo juos į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą eilės tvarka pagal miestų / rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių gauto įvaikintojų prašymo įvaikinti vaiką registracijos datą.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                            Vita Šulskytė

pavaduojanti direktorių