LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL PROGRAMOS „AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 25 d. Nr. 4LKT-12(1.3E)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-403 redakcija)  44 punktu, nutaria:

 

Patvirtinti Programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                       Asta Pakarklytė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

2022 m. balandžio 15 d. raštu Nr. S2-838

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2022 m. balandžio 25 d.              

nutarimu Nr. 4LKT-12(1.3E)

 

 

PROGRAMOS „AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1.  Projekto veiklų atitiktis programos tikslams (0-30):

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, teisėtą kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudojimą, ugdyti visuomenės pagarbą kūrybinei veiklai, autorių ir gretutinėms teisėms, stiprinti nepakantumą̨ neteisėtam kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimui.

30

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

23

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2. Projekto rezultatų tvarumas, tęstinumas, išliekamoji vertė (0-20):

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas pasižymi rezultatų tvarumu, išliekamąja verte ir tęstinumu, užtikrinant autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą.

 

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3 Projekto rezultatų viešas prieinamumas projekto tikslinei grupei ir visuomenei (0-20):

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Pasirinktos prioritetinės grupės ir tinkamos priemonės planuojamų veiklų rezultatui pristatyti ir prieinamumui didinti. Planai pristatyti aiškiai, detaliai, suprantamai bei yra realiai įgyvendinami. 

 

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-20):

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu ir yra būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius siekiant numatytų rezultatų. Išlaidos atitinka konkurso sąlygose numatytus reikalavimus.

 

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5.   Projekto komandos kvalifikacija vykdant panašaus pobūdžio projektus (0-10):

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektą įgyvendinantis projekto vadovas ir komanda turi reikiamų projektui įgyvendinti kompetencijų, turi panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo patirties.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

_______________