LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. spalio 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 „DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-722

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Karo prievolininkai, pripažinti tinkamais atlikti PPKT, įtraukiami į „C“ sąrašą pagal karo prievolininkų prašymų pateikimo datą. Jeigu karo prievolininkų, atliksiančių nuolatinę PPKT, dalyvausiančių baziniuose kariniuose mokymuose ar jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, yra daugiau negu tam tikrą šaukimo datą nustatyta pašaukti į PPKT, karo prievolininkų eilės tvarka „C“ sąraše nustatoma atsižvelgiant į konkursinį balą (2 priedas). „C“ sąrašas sudaromas skirtingiems PPKT atlikimo būdams.

2.   Pripažįstu netekusiu galios 26 punktą.

3.    Pakeičiu Prašymo pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą formą (1 priedas) ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

4.    Pakeičiu Konkursinio balo nustatymą (2 priedas) ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas

 


Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Prašymo pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą forma)

 

 

________________________________________________

(vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis, gimimo data)

 

_________________________________________________

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

 

 

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui

 

 

 

PRAŠYMAS PAŠAUKTI Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

 

Prašau pašaukti mane į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą / bazinius karinius mokymus / jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (nereikalingą išbraukti). Su nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos / bazinių karinių mokymų / jaunesniųjų karininkų vadų mokymų organizavimo ir vykdymo sąlygomis esu supažindintas (-a) ir sutinku jų laikytis.

 

 

Asmuo, rekomendavęs stoti į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą / bazinius karinius mokymus/ jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (nereikalinga išbraukti)

 

____________________________________________________________________

(laipsnis, vardas pavardė, karinis dalinys)                                                                                                                                                   ____________________________________                                                     (parašas)                         (vardas, pavardė)

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

KONKURSINIO BALO NUSTATYMAS

 

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijus

Atrankos kriterijaus balas

Pastabos

1.

IŠSILAVINIMAS

nuo 0 iki 5

Atestatas, diplomas ir kiti dokumentai, įrodantys asmens išsilavinimą

1.1.

Aukštasis universitetinis

5

1.2.

Aukštasis neuniversitetinis

4

1.3.

Profesinis vidurinis

3

1.4.

Vidurinis

2

1.5.

Profesinis pagrindinis

1

1.6.

Pagrindinis/ Nebaigtas pagrindinis

0

2.

SVEIKATOS BŪKLĖ

Nuo 0 iki 5

Ekspertinio nutarimo pažyma

2.1.

Tinkamas PPKT pagal sveikatos grupes:

 

 

2.1.1.

A

5

 

2.1.2.

B

4

 

2.1.3.

C

3

 

2.1.4.

D

2

 

2.1.5.

E–G, R

1

 

2.2.

Netinkamas PPKT

 

Negali būti pašauktas į PPKT

3.

PAPILDOMI KRITERIJAI

Nuo 0 iki 5

 

3.1.

Aktyviojo rezervo karys

1,5

Balas skiriamas, jei kandidatas aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose tarnauja(-vo) ne mažiau kaip 6 mėn. ir pateikia teigiamą rekomendaciją

3.2.

Baigti baziniai kariniai mokymai arba PPKT

2

Balas skiriamas tik stojant į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus

3.3.

Kandidatas yra Lietuvos šaulių sąjungos narys

1

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą Lietuvos šaulių sąjungos rekomendaciją

3.4.

Kandidatas yra neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymo organizacijos narys

0,5

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą organizacijos rekomendaciją

 

Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus balus už visus atrankos kriterijus. Kai keli kandidatai surenka vienodą konkursinių balų skaičių, pirmumo teisę turi kandidatai:

1. Aktyviojo rezervo kariai, bazinius karinius mokymus baigę ar nuolatinę PPKT atlikę karo prievolininkai;

2. Lietuvos šaulių sąjungos nariai;

3. Turintys aukštesnę sveikatos grupę.

________________________________