A picture containing text, clipart  Description automatically generated

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINIŲ AERODROMŲ IR AERODROMŲ NAUDOTOJŲ SERTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PatvirTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 24 d. Nr. 2-121

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/2148:

1. T v i r t i n u Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d.

 

 

 

Strateginio planavimo ir finansų

skyriaus patarėjas, pavaduojantis

viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktorių                                                                         Mantas Kerdokas

 

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 24 d.

įsakymu Nr. 2-121

 

 

CIVILINių Aerodromų ir AERODROMų NAUDOTojų SERTIFIKAVIMO Tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų sertifikavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato civilinių aerodromų (toliau – aerodromai) ir jų naudotojų sertifikavimo, aerodromo bei aerodromo naudotojo pažymėjimų išdavimo, keitimo, pažymėjimų galiojimo sustabdymo, panaikinimo, taip pat pažymėjimų galiojimo sustabdymo panaikinimo tvarką.

2. Aprašo reikalavimai taikomi visiems aerodromams, nurodytiems 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB)            Nr. 3922/91 (toliau – Bazinis reglamentas), 2 straipsnio 1 dalies e punkte, taip pat šių aerodromų naudotojams, turintiems viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) arba, iki 2018 m. gruodžio 31 d. – Civilinės aviacijos administracijos, išduotą aerodromo arba aerodromo naudotojo pažymėjimą, arba siekiantiems jį gauti.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Aerodromo naudotojas – įmonė, įstaiga, organizacija, turinti aerodromo naudotojo pažymėjimą ir atsakinga už aerodromo valdymą, saugų naudojimą ir aerodromo tinkamumą naudoti.

Pareiškėjas – įmonė, įstaiga, organizacija, siekianti tapti aerodromo naudotoju ir pateikusi paraišką aerodromo ir (arba) aerodromo naudotojo pažymėjimams gauti.

Paskirtieji darbuotojai – pareiškėjo arba aerodromo naudotojo paskirti atsakingieji asmenys, užtikrinantys visos reikalingos informacijos ir duomenų teikimą TKA aerodromo arba aerodromo naudotojo sertifikavimo proceso metu.

Pažymėjimai – aerodromo pažymėjimas ir aerodromo naudotojo pažymėjimas.

Reglamentas – 2014 m. vasario 12 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros, su visais pakeitimais.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme (toliau – Aviacijos įstatymas), Baziniame reglamente, Reglamente bei kituose teisės aktuose.

4. Pažymėjimai gali būti išduoti Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje registruotam juridiniam asmeniui, kuris atitinka Aprašo ir Reglamento reikalavimus.

5. TKA direktorius sudaro nuolatinę aerodromų ir aerodromų naudotojų sertifikavimo komisiją (toliau – komisija). Komisija atlieka pirminį prašymo ir nuodugnų aerodromo atitikties reikalavimams ir ( arba) pareiškėjo pasirengimo dirbti vertinimą, nagrinėja kitus klausimus, susijusius su pažymėjimų išdavimu, keitimu, galiojimo panaikinimu, galiojimo sustabdymu bei galiojimo sustabdymo panaikinimu. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių. Komisijos darbe turi dalyvauti ir TKA paskirtasis atstovas konkretaus aerodromo ir (arba) jo naudotojo sertifikavimui ir priežiūrai (toliau – TKA paskirtasis atstovas).

6. Aerodromo ir aerodromo naudotojo sertifikavimo procesą sudaro šie pagrindiniai etapai:

6.1. pareiškėjo ir TKA atstovų susitikimas;

6.2. aerodromo sertifikavimo pagrindo nustatymas ir tvirtinimas, sertifikavimo pagrindo keitimas;

6.3. prašymo išduoti pažymėjimą pateikimas;

6.4. pirminis prašymo vertinimas;

6.5. nuodugnus prašymo vertinimas;

6.6. sprendimo priėmimas ir pažymėjimo išdavimas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS IR JO NAGRINĖJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PAREIŠKĖJO IR TKA ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

 

7. Prieš pateikdamas prašymą išduoti pažymėjimą, pareiškėjas kreipiasi į TKA dėl susitikimo, kurio metu yra aptariami klausimai, susiję su aerodromo sertifikavimo pagrindo nustatymu ir patvirtinimu, derinami dokumentų pateikimo, jų nagrinėjimo ir kiti terminai, aptariami atitikties reikalavimams įrodymo būdai ir priemonės, atitikties reikalavimams vertinimas, pažymėjimų išdavimo sąlygos ir eiga, taip pat kiti su sertifikavimo procesu susiję klausimai.

8. Pareiškėjas su komisijos pirmininku derina susitikimo laiką ir vietą, taip pat komunikacijos priemones, jei tokios būtų reikalingos. Pareiškėjo pageidavimu, be jo paskirtų darbuotojų, susitikime gali dalyvauti ir jo atstovai, turintys pareiškėjo įgaliojimus ir atstovaujantys jo interesus. Pareiškėjo paskirtieji darbuotojai pagal kompetenciją turi užtikrinti sklandų sertifikavimo procesą.

9. Pareiškėjo paskirtieji darbuotojai ir kiti jo atstovai susitikimo metu turi pateikti pareiškėjo planus, susijusius su aerodromu, detaliai apibūdinti sertifikuojamą aerodromą ir pristatyti pareiškėjo įmonės organizacinę struktūrą, jos valdymą. Taip pat pareiškėjas turi paskirti ir TKA nurodyti atsakingąjį atstovą, kuris koordinuos visą procesą ir derins su TKA atstovais visus veiksmus ir veiklą sertifikavimo proceso metu.

10. Susitikimo metu TKA pristato komisijos narius, dalyvausiančius sertifikavimo procese, taip pat TKA paskirtąjį atstovą konkretaus aerodromo ar jo naudotojo sertifikavimui koordinuoti. TKA pareiškėjo atstovams pateikia visą su sertifikavimo procesu susijusią aktualią informaciją, taip pat nuorodas į susijusius teisės aktus.

11. Pareiškėjo ir TKA atstovų susitikimas yra įforminamas protokolu, kurį pasirašo šalių atstovai. Protokole nurodomi šalių aptarti klausimai, susitarimai, įsipareigojimai, sertifikavimo proceso etapų įgyvendinimo, dokumentų pateikimo ir jų nagrinėjimo terminai, atsakingieji asmenys. Vadovaujantis susitikimo metu priimtais sprendimais organizuojamas tolesnis darbas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SERTIFIKAVIMO PAGRINDO NUSTATYMAS IR TVIRTINIMAS

 

12. Kiekvienam aerodromui yra sudaromas ir patvirtinamas to aerodromo sertifikavimo pagrindas, kurį sudaro:

12.1. Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) nustatytos ir paskelbtos sertifikavimo specifikacijos, kurias TKA, pareiškėjo teikimu, patvirtina kaip taikytinas to konkretaus aerodromo infrastruktūrai bei jo naudojimo tipui, ir kurios galioja pareiškėjo prašymo pateikimo metu;

12.2. pareiškėjo pasiūlytos taikyti ir TKA patvirtintos alternatyvios techninės specifikacijos ir reikalavimai – vadinamosios lygiaverčio saugos lygio nuostatos (angl. – ELoS), tačiau tik tais atvejais, kai TKA yra pagrindžiamas šių alternatyvių priemonių būtinumas ir TKA priimtinu būdu įrodoma jų saugaus taikymo galimybė;

12.3. Pareiškėjo teikimu pasiūlytos ir TKA patvirtintos išsamios specialiosios aerodromo techninės specifikacijos, vadinamos Specialiosiomis sąlygomis, jeigu Reglamento ADR.AR.C.020 dalies a punkte nurodytos EASA paskelbtos susijusios sertifikavimo specifikacijos yra nepakankamos arba netinkamos Bazinio reglamento VII priede išdėstytiems esminiams reikalavimams užtikrinti.

13. Sertifikavimo pagrindo nustatymo procesą inicijuoja TKA, apie šį procesą informuodama pareiškėjo ir TKA atstovų susitikimo metu. Pareiškėjas išnagrinėja EASA paskelbtą ir tuo metu galiojantį sertifikavimo specifikacijų leidimą ir, naudodamas Aprašo 1 priede nustatytą formą, pateikia TKA aerodromo sertifikavimo pagrindo projektą, kuriame yra nurodoma, ar kiekviena konkreti EASA paskelbta sertifikavimo specifikacija yra taikoma tam aerodromui, ar ne. Jei pareiškėjo nuomone, tam tikra nurodyta sertifikavimo specifikacija neturėtų būti taikoma, projekte turi būti pateiktas trumpas tokio sprendimo pagrindimas. Teikiamame sertifikavimo pagrindo projekte būtina nurodyti EASA paskelbto ir tuo metu galiojančio sertifikavimo specifikacijų leidimo numerį. Pareiškėjas šiame dokumente neturi įrodinėti aerodromo infrastruktūros ir jo įrangos atitikties nustatytoms sertifikavimo specifikacijoms.

14. TKA paskirta komisija išnagrinėja pareiškėjo pateiktą sertifikavimo pagrindo projektą ir per 20 darbo dienų pareiškėjui pateikia savo pastabas ir siūlymus dėl šio projekto. Pareiškėjas, įvertinęs komisijos pateiktas pastabas ir atsižvelgęs į jas, teikia galutinį projektą TKA tvirtinti. Pareiškėjas, nesutikdamas su pastabomis ir (ar) pasiūlymais, turi pateikti argumentuotus paaiškinimus. Sertifikavimo pagrindo projektas turi būti priimtinas abiem šalims. Esant esminiams nuomonių skirtumams, gali būti organizuojamas papildomas TKA ir pareiškėjo atstovų susitikimas. Pareiškėjas turi teisę teikti argumentuotus paaiškinimus ir įrodymus dėl siūlomo sertifikavimo pagrindo sudarymo. Nepavykus susitarti, galutinį sprendimą dėl sertifikavimo pagrindo nustatymo priima TKA.

15. TKA sertifikavimo pagrindą parengia pagal Aprašo 2 priede nurodytą formą. Aerodromo sertifikavimo pagrindas tvirtinamas TKA direktoriaus įsakymu. TKA direktoriaus įsakymas su patvirtintu aerodromo sertifikavimo pagrindu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo, elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pareiškėjui, taip pat paskelbiamas TKA interneto svetainėje.

16. Pareiškėjas, nesutikdamas su patvirtintu aerodromo sertifikavimo pagrindu, turi teisę šį TKA sprendimą (įsakymą) apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

17. TKA direktoriaus įsakymu patvirtinus aerodromo sertifikavimo pagrindą, visos jame nustatytos sertifikavimo specifikacijos (įskaitant ir visus įtrauktus Specialiųjų sąlygų ir (arba) ELoS atvejus, jei tokie būtų patvirtinti) tampa privalomos ir turi būti vykdomos aerodrome. Pagal patvirtintą sertifikavimo pagrindą yra pradedamas ir vykdomas aerodromo sertifikavimo procesas, kurio metu pareiškėjas turi įrodyti aerodromo (visos jo infrastruktūros ir jame esančios įrangos) atitiktį šiame sertifikavimo pagrinde nustatytoms sertifikavimo specifikacijoms. Aerodromo sertifikavimas vykdomas tik pagal TKA patvirtintą aerodromo sertifikavimo pagrindą.

18. Patvirtintas ir galiojantis sertifikavimo pagrindas (arba jo dalis, ar net atskiros jame nustatytos sertifikavimo specifikacijos) yra privalomas ir visada turi būti naudojamas vykdant aerodromo priežiūrą – auditų, inspekcijų ir kitų patikrinimų metu, kai aerodromo naudotojas siekia įrodyti nuolatinę aerodromo atitiktį taikomiems reikalavimams, taip pat, kai aerodromo naudotojas siekia įrodyti naujų arba rekonstruotų aerodromo infrastruktūros elementų atitiktį reikalavimams ir jų tinkamumą naudoti.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SERTIFIKAVIMO PAGRINDO KEITIMAS

 

19. Bet kuriame aerodromo sertifikavimo proceso etape pareiškėjas gali prašyti leisti taikyti sertifikavimo specifikacijas, kurios įsigaliojo po jo prašymo, sertifikavimo pagrindo projekto pateikimo arba sertifikavimo pagrindo patvirtinimo. Tokiu atveju, komisija turi išnagrinėti ir per 10 darbo dienų pranešti, ar į jau patvirtintą sertifikavimo pagrindą (arba į jau pateiktą jo projektą) būtina įtraukti naujas (papildomas arba pakeistas) sertifikavimo specifikacijas, kurios yra susijusios su pareiškėjo pasiūlytomis ir kurias, TKA nuomone, yra būtina įtraukti.

20. Viso sertifikavimo proceso metu TKA turi teisę į aerodromo sertifikavimo pagrindo projektą įtraukti tuo metu galiojančias sertifikavimo specifikacijas, kurios yra būtinos ir taikytinos konkrečiam aerodromui, paaiškinus pareiškėjui tokio įtraukimo motyvus.

21. TKA patvirtintas aerodromo sertifikavimo pagrindas gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

21.1. pasikeitus EASA skelbiamoms sertifikavimo specifikacijoms (išleidus jų pakeitimus arba naują jų redakciją). Tokiu atveju TKA informuoja aerodromo naudotoją apie pasikeitusią sertifikavimo specifikaciją ir atsižvelgdama į EASA nustatytus pakeitimų įgyvendinimo terminus, nustato terminus, iki kada aerodromo naudotojas privalo pateikti savo vertinimus dėl aerodromo atitikties numatytiems specifikacijų pasikeitimams. TKA nustatytu terminu aerodromo naudotojas pateikia komisijai numatomų sertifikavimo pagrindo specifikacijų pakeitimo (ar papildymo) vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiami duomenys dėl kiekvienos keičiamos (ar papildomos) specifikacijos taikymo ir aerodromo infrastruktūros ar įrangos atitikties naujai specifikacijai. Jei aerodromo naudotojo pateikti paaiškinimai ir įrodymai dėl naujų ar pakeistų specifikacijų taikymo yra priimtini TKA, TKA direktoriaus įsakymu yra patvirtinamas atnaujintas aerodromo sertifikavimo pagrindas. TKA direktoriaus įsakymas kartu su patvirtintu aerodromo sertifikavimo pagrindu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo, elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pareiškėjui ir skelbiamas TKA interneto svetainėje. Aerodromo naudotojas su TKA suderintais terminais privalo įrodyti aerodromo atitiktį naujoms ar pasikeitusioms specifikacijoms. Jei aerodromo naudotojo teikiami įrodymai dėl atitikties naujiesiems reikalavimams yra priimtini, TKA užbaigia sertifikavimo procesą, raštu informuodama apie tai aerodromo naudotoją ir patvirtindama pateiktų įrodymų priimtinumą. Jeigu atnaujintos sertifikavimo pagrindo specifikacijos ir aerodromo atitiktis toms specifikacijoms neturi įtakos turimo aerodromo pažymėjimui ar pažymėjimo sąlygoms, tuomet šie dokumentai nėra atnaujinami. Jei atnaujintos sertifikavimo pagrindo specifikacijos daro įtaką informacijai, nurodytai aerodromo pažymėjime ar pažymėjimo sąlygose, šie dokumentai yra keičiami;

21.2. aerodromo naudotojas, planuojantis vykdyti savo valdomo aerodromo infrastruktūros elementų plėtrą arba jo naudojimo tipo pakeitimus, kurie daro įtaką pačiam sertifikavimo pagrindui, tokius pakeitimus turi planuoti iš anksto, kad būtų pakankamai laiko pakeisti (atnaujinti) sertifikavimo pagrindą iki infrastruktūros pakeitimo užbaigimo. Naujasis ar rekonstruotas infrastruktūros elementas (t. y. jo atitiktis reikalavimams) turi būti vertinamas pagal atnaujintą sertifikavimo pagrindą. TKA patvirtinus atnaujintą sertifikavimo pagrindą, atitiktis jam yra įrodinėjama ir patvirtinama Aprašo 21.1 papunktyje nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ PATEIKIMAS

 

22. Pareiškėjas, siekiantis gauti aerodromo ir aerodromo naudotojo pažymėjimus, turi pateikti TKA prašymą (3 arba 4 priedas) ir sumokėti nustatyto dydžio atlyginimą už administracinę paslaugą.

23. Prašymą turi pasirašyti pareiškėjo paskirtas atsakingas vadovas, kuris patvirtina, kad prašyme nurodyta informacija ir visi su juo pateikti dokumentai yra patikrinti, teisingi ir atitinka Reglamente nustatytus reikalavimus.

24. Kartu su prašymu (jeigu Aprašo 11 punkte nurodytame protokole nenumatyti kiti dokumentų pateikimo terminai) turi būti pateikti dokumentai, nurodyti Aprašo 5 arba 6 priede.

 

PENKTASIS  SKIRSNIS

PIRMINIS PRAŠYMO VERTINIMAS

 

25. Pirminį prašymo vertinimą atlieka komisija, kuri peržiūri ir įvertina prašymą bei patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai. Jei pateikti ne visi Aprašo 5 ir (arba) 6 prieduose nurodyti dokumentai arba juose nėra reikiamų duomenų ar informacijos, komisija, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, apie tai raštu informuoja pareiškėją ir nurodo terminą (ne trumpesnį kaip 10 ir ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų) nustatytoms neatitiktims ištaisyti.

26. Jei TKA yra teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo paskirto atsakingo vadovo. Komisijai paprašius, pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti dokumentų originalus.

27. Jei per komisijos nustatytą laiką nustatytos neatitiktys neištaisomos, prašymas yra atmetamas.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

NUODUGNUS PRAŠYMO VERTINIMAS

 

28. Nuodugnų prašymo vertinimą komisija pradeda tik tada, kai yra gauti visi reikalingi dokumentai ir duomenys.

29. Komisija, gavusi visus reikiamus dokumentus ir duomenis, privalo patikrinti, ar pateikti dokumentai ir aerodromas bei aerodromo naudotojas atitinka Apraše ir Reglamente nustatytus reikalavimus.

30. Komisija turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus, duomenis ar raštiškus paaiškinimus, kurie, komisijos manymu, būtini siekiant įvertinti, ar aerodromas ir (ar) aerodromo naudotojas atitinka jam taikomus reikalavimus. Prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų, duomenų ir paaiškinimų gavimo dienos.

31. Jei prašymo nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, pareiškėjas privalo nedelsdamas apie tai raštu informuoti komisiją bei pateikti pasikeitusius duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų pasikeitimo dienos.

32. Atlikusi su prašymu pateiktų dokumentų ir duomenų patikrinimą ir įvertinimą, komisija privalo patikrinti, kaip pareiškėjas yra praktiškai pasirengęs vykdyti veiklą (toliau – patikrinimas).

33. Pareiškėjas arba aerodromo naudotojas privalo užtikrinti TKA paskirtųjų atstovų ir komisijos narių patekimą į administracines, gamybines, ūkines patalpas, taip pat pateikti jiems visus dokumentus, duomenis, įrašus bei kitą prašomą informaciją, susijusią su būsima ar esama veikla.

34. Po atlikto patikrinimo pareiškėjas supažindinamas su pirminiais patikrinimo rezultatais ir nustatytomis neatitiktimis.

35. Atlikusi patikrinimą, komisija parengia civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų patikrinimo ataskaitą (toliau – patikrinimo ataskaita) pagal Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėse (toliau – priežiūros taisyklės) nustatytą formą. Prie patikrinimo ataskaitos pridedami turimi neatitiktis įrodantys dokumentai arba jų kopijos.

36. Komisija per 15 darbo dienų po atlikto patikrinimo raštu informuoja pareiškėją apie nustatytas neatitiktis ir jų lygius.

37. Pareiškėjas, gavęs informaciją apie nustatytas neatitiktis, privalo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų TKA pateikti su komisija suderintą taisomųjų veiksmų planą. Taisomųjų veiksmų plano forma pateikta priežiūros taisyklėse.

38. Komisija vykdo stebėseną, ar laiku ištaisytos nustatytos neatitiktys. Ar neatitiktys ištaisytos, įsitikinama pakartotinio patikrinimo metu arba gavus tai patvirtinančius dokumentus. Neatitikčių ištaisymo data turi būti įrašyta į 35 punkte nurodytą patikrinimo ataskaitą.

 

SEPTINTASIS  SKIRSNIS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

39. Atlikusi nuodugnų pareiškėjo pasirengimo dirbti vertinimą, komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų TKA direktoriui pateikia patikrinimo ataskaitą ir savo rekomendacijas:

39.1. išduoti pažymėjimą;

39.2. neišduoti pažymėjimo.

40. Atsižvelgdamas į komisijos rekomendacijas, TKA direktorius per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos priima sprendimą išduoti pažymėjimą arba jo neišduoti.

41. Pažymėjimas išduodamas, jeigu TKA patikrinimo metu nenustatė neatitikčių arba nustatytos neatitiktys buvo ištaisytos per taisomųjų veiksmų plane numatytą terminą.

42. Jeigu priimamas sprendimas neišduoti pažymėjimo, apie tai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, turi būti raštu pranešta pareiškėjui, nurodant šio sprendimo priėmimo priežastis.

43. Priėmus sprendimą išduoti pažymėjimą, pareiškėjui išduodamas Aprašo 7 arba 8 priede nustatytos formos pažymėjimas. TKA direktoriaus sprendimas išduoti pažymėjimą ir pažymėjimas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiamas pareiškėjui. Pažymėjimo kopija ir visi su pažymėjimo išdavimu susiję dokumentai bei duomenys saugomi TKA Aerodromų skyriuje.

 

III SKYRIUS

ĮGYVENDINTŲ INFRASTRUKTŪROS PAKEITIMŲ VERTINIMAS

 

44. Įrengus naują ar rekonstravus esamą infrastruktūros dalį, aerodromo naudotojas imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų saugų ir sklandų pakeitimų įgyvendinimą. Tokios priemonės apima bandymus, modeliavimą, patikrinimus ir auditą, įtraukiant į juos visas susijusias šalis.

45. Aerodromo naudotojas, siekiantis gauti TKA pritarimą leisti naudoti naujai įrengtą arbą rekonstruotą aerodromo infrastruktūros dalį, turi pateikti aerodromo naudotojo paskirto atsakingo vadovo pasirašytą prašymą.

46. Asmuo, pasirašantis prašymą, patvirtina, kad jame nurodyta informacija ir visi su juo pateikti dokumentai yra patikrinti, teisingi ir atitinka Reglamente ir Apraše nustatytus reikalavimus.

47. Kartu su prašymu turi būti pateikta naujai įrengtos ar rekonstruotos aerodromo infrastruktūros dalies atitikties taikomiems reikalavimams vertinimo ataskaita.

48. Vertinimo ataskaita turi būti parengta atsižvelgiant į aerodromui taikomas sertifikavimo pagrindo specifikacijas, kaip tai numatyta Reglamento ADR.OR.B.025 dalyje „Atitikties įrodymas“ ir ADR.OR.B.040 dalyje „Pakeitimai“.

49. Aerodromo naudotojas gali pateikti TKA ir kitus dokumentus (fotonuotraukas, bandymų protokolus, išpildomąsias nuotraukas ir kt.), padedančius nustatyti naujai įrengtos arba rekonstruotos aerodromo dalies atitiktį.

50. Komisija, gavusi visus reikiamus dokumentus ir duomenis, privalo patikrinti, ar įgyvendinti aerodromo pakeitimai atitinka aerodromo sertifikavimo pagrindą.

51. Komisija turi teisę reikalauti, kad aerodromo naudotojas pateiktų papildomus dokumentus, duomenis ar raštiškus paaiškinimus, kurie būtini siekiant įvertinti, ar aerodromas atitinka jam taikomus reikalavimus, o jame veikiantys subjektai tinkamai pasirengę teikti paslaugas.

52. Komisija, atlikusi pateiktų dokumentų vertinimą, parengia atitikties reikalavimams vertinimo ataskaitos pirminio patikrinimo išvadas. Nustačiusi, kad pateikti ne visi dokumentai arba nepakanka pateiktų įrodymų, duomenų, apie tai informuoja aerodromo naudotoją.

53. Aerodromo naudotojui pateikus visus reikiamus dokumentus,  atliekamas išsamus pateiktų dokumentų atitikties vertinimas ir atliktų darbų vietoje patikrinimas.

54. Vertinimo procesas baigiamas užpildžius Aerodromo atitikties sertifikavimo specifikacijoms klausimyną (9 priedas). Apie vertinimo komisijos išvadas raštu pranešama aerodromo naudotojui ir susijusioms šalims.

55. Kai visos susijusios šalys praneša TKA apie pasirengimą teikti paslaugas naujose arba rekonstruotose aerodromo dalyse, TKA raštu aerodromo naudotojui pritaria naujos arba rekonstruotos infrastruktūros dalies naudojimui.

56. Aerodromo naudotojas iki naujos arba rekonstruotos infrastruktūros dalies eksploatavimo pradžios turi užtikrinti, kad atitinkama informacija apie atliktus pakeitimus būtų įtraukta į Aerodromo vadovą bei skelbiama oro navigacijos informacijos šaltiniuose.

 

IV SKYRIUS

NUOLATINĖ PRIEŽIŪRA

 

57. TKA vykdo nuolatinę aerodromų ir aerodromų naudotojų veiklos priežiūrą. Aerodromų ir aerodromų naudotojų priežiūros tvarka nustatyta priežiūros taisyklėse.

 

V SKYRIUS

PAŽYMĖJIMO KEITIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR PANAIKINIMAS

 

58. Jeigu keičiasi pažymėjime įrašyti duomenys, kurių pasikeitimas neturi įtakos skrydžių saugai, aerodromo naudotojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo, turi kreiptis į TKA su prašymu pakeisti pažymėjimą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos, išnagrinėja tokį prašymą ir teikia siūlymus TKA direktoriui. TKA direktorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl pažymėjimo keitimo.

59. Jeigu keičiasi pažymėjime įrašyti duomenys, kurių pasikeitimas turi įtakos skrydžių saugai„ prašymą pakeisti galiojantį pažymėjimą nagrinėja komisija. Komisija atsižvelgdama į prašomus atlikti pažymėjimo pakeitimus, nustato reikiamų  pateikti dokumentų, duomenų ir patikrinimų apimtis bei ne vėliau kaip per 20 darbo dienų apie tai informuoja pareiškėją. Prašymą pakeisti pažymėjimą komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos. Komisijos teikimu ir TKA direktoriaus sprendimu prašymo nagrinėjimo laikas gali būti pratęstas Aviacijos įstatyme numatytam terminui.

60. Pažymėjimas pakeičiamas, jeigu TKA gavo visus reikiamus dokumentus, duomenis ir patikrinimo metu nenustatė neatitikčių arba nustatytos neatitiktys buvo ištaisytos per TKA nustatytą terminą. Pažymėjimas nekeičiamas, jeigu TKA per nustatytą terminą negavo visų reikiamų dokumentų, duomenų ir (arba) patikrinimo metu nustatytos neatitiktys nebuvo ištaisytos per nustatytą terminą.

61. Apie priimtą sprendimą pakeisti ar atsisakyti pakeisti pažymėjimą TKA ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją. Sprendime atsisakyti pakeisti pažymėjimą turi būti nurodytos tokio sprendimo priežastys.

62. Pakeitus pažymėjimą, jo numeris nesikeičia.

63. TKA, nustačiusi neatitiktis, dėl kurių kyla didelė skrydžių saugos rizika, sustabdo pažymėjimo galiojimą ir apie tai nedelsdama informuoja aerodromo naudotoją, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis.

64. Ištaisęs neatitiktis, dėl kurių buvo sustabdytas pažymėjimo galiojimas, aerodromo naudotojas informuoja apie tai TKA. TKA, įsitikinusi, kad neatitiktys ištaisytos, panaikina pažymėjimo galiojimo sustabdymą ir nedelsdama apie tai informuoja aerodromo naudotoją.

65. TKA panaikina pažymėjimo galiojimą, jeigu:

65.1. aerodromo naudotojas pateikia prašymą panaikinti pažymėjimo galiojimą;

65.2. per 6 mėnesius nuo pažymėjimo galiojimo sustabdymo nustatytos neatitiktys neištaisomos;

65.3. aerodromo naudotojas nepradeda vykdyti pažymėjime nurodytos veiklos per 6 mėnesius nuo pažymėjimo išdavimo dienos;

65.4. likviduojamas ar reorganizuojamas aerodromo naudotojas arba jis baigia veiklą kaip juridinis asmuo.

66. Apie pažymėjimo galiojimo panaikinimą TKA nedelsdama informuoja aerodromo naudotoją ir nurodo šio sprendimo priėmimo priežastis.

67. Aerodromo naudotojas, gavęs TKA pranešimą apie pažymėjimo galiojimo sustabdymą ar pažymėjimo panaikinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo grąžinti pažymėjimą TKA.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. TKA sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kuriais nesilaikoma Aprašo nuostatų, gali būti apskųsti TKA direktoriui ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

69. Informaciją apie pažymėjimo išdavimą, pažymėjimo galiojimo sustabdymą, pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą bei pažymėjimo galiojimo panaikinimą TKA skelbia savo interneto svetainėje ir oro navigacijos informacijos šaltiniuose.

__________________