http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. 1K-174

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-617 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-625 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos administracijos struktūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“:

1.  P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. P a v e d u:

3.1. Informacinės sistemos eksploatavimo skyriui ir Sutarčių ir teritorinių ligonių kasų koordinavimo skyriui rengti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus (toliau – klasifikatorius) pakeitimus pagal priimtus teisės aktus dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų patvirtinimo;

3.2. teritorinėms ligonių kasoms užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis dėl paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovautųsi klasifikatoriumi;

3.3. šio įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.“

2.  P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“:

2.1.    eilutėje „01 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) / 54 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) paslaugos“:

2.1.1. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3555“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3555

Gyventojų iki 17 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos“

 

2.1.2. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3556“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3556

18 m. ir vyresnių gyventojų pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos“

 

2.2.    eilutėje „01 06 12 / Žmogaus imunodeficito viruso ligos stebėsenos tyrimams / 4 / Brangieji tyrimai“:

2.2.1. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3409“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3409

ŽLA-B 5701 nustatymo tyrimas“

 

2.2.2. po paslaugos, žymimos kodu „3409“, pavadinimo „ŽLA-B 5701 nustatymo tyrimas“ įrašau šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3557

T-ląstelių sąlygoto interferono-γ atsipalaidavimo tyrimas“

 

3.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas ir 2.2 papunktis įsigalioja 2018 m. birželio 1 d.

4.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Jūratė Sabalienė