LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 1K-429

„DĖL EUROPOS SĄJUNGOS, KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS IR KITŲ VALSTYBĖS BIUDŽETUI PRISKIRTŲ LĖŠŲ TIESIOGINIO PERVEDIMO Į VALSTYBĖS IŽDĄ TAISYKLIŲ IR ĮMOKŲ KODŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 30 d. Nr. 1K-111

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisykles:

1.1. Pakeičiu 3.3.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3.10. pajamos, gautos parduodant akcijas, kitą nuosavą kapitalą, viešojo aukciono būdu parduodant valstybės nekilnojamąjį turtą, kitus nekilnojamuosius daiktus, ir kitos pajamos, kurias į valstybės biudžetą perveda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.“

1.2. Pakeičiu 21 punkto lentelę ir ją išdėstau taip:

„Eil. Nr.

Įmokų pavadinimas apyskaitos

formoje 1-VP

Pajamų klasifikacija

Įmokų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždo sąskaitas, kodai

1.

Palūkanos už paskolas

1.4.1.1.1.1

10300, 10503, 10552

2.

Palūkanos už indėlius, depozitus, sąskaitų likučius ir vertybinius popierius

1.4.1.1.2.1

1.4.1.1.3.1

10500, 10501, 10551

10400, 10553

3.

Lietuvos banko pelno įmokos

1.4.1.2.1.1

10600

4.

Dividendai

1.4.1.2.1.2

10601

5.

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

1.4.2.1.2.1

11802, 12003

6.

Konsulinis mokestis

1.4.2.1.3.1

10800

7.

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

1.4 2.1.1.1

11801, 12001, 12002

8.

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

1.4.3.1.1.6

1.4.3.1.1.5

1.4.3.1.1.8

11504, 10554

11506, 10556

11507

9.

Kitos neišvardytos pajamos

1.4.4.1.1.2

11400, 11502, 11503, 11513, 21401, 10555, 10901

10.

Iš tabako bendrovių gaunamos lėšos

1.4.2.1.7.3

11300

11.

Nematerialiojo turto realizavimo pajamos

4.1.2.1.1.5

10900, 11900

12.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.1.5

11700

13.

Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas

4.2.1.5.1.1

11600

14.

Kitos gautinos sumos

4.2.1.7

10557, 10558, 10559, 10811, 10812

15.

ES ir kita tarptautinė finansinė parama

 

20101, 20102, 20103, 20201, 20203, 20500, 20600, 20601, 20602, 40101“.

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždą, įmokų kodų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1K-111

redakcija)

 

EUROPOS SĄJUNGOS, KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS IR KITŲ VALSTYBĖS BIUDŽETUI PRISKIRTŲ LĖŠŲ, TIESIOGIAI PERVEDAMŲ Į VALSTYBĖS IŽDĄ, ĮMOKŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Įmokos pavadinimas

 

Įmokos kodas

1.  

Valstybės biudžeto pajamos:

 

1.1.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pervestos įmokos

10100

1.2.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pervestos įmokos (baigiamosios apyvartos)

10101

1.3.

Muitinės departamento pervestos įmokos

10200

1.4.

Muitinės departamento pervestos įmokos (baigiamosios apyvartos)

10201

1.5.

ūkio subjektų ir savivaldybių pervestos palūkanos už paskolas

10300

1.6.

palūkanos už Vyriausybės vertybinius popierius

10400

1.7.

palūkanos už biudžetinių sąskaitų lėšų likučius, depozitus, indėlius, pavėluotas grąžinti bendrojo finansavimo lėšas

10500

1.8.

palūkanos už investuotus laikinai laisvus valstybės piniginius išteklius

10501

1.9.

palūkanos už biudžetinių įstaigų teikiamas paskolas

10503

1.10.

palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius, sukauptos įgyvendinant finansų inžinerijos ir finansines priemones

10551

1.11.

palūkanos už paskolas, sukauptos įgyvendinant finansų inžinerijos ir finansines priemones

10552

1.12.

palūkanos už vertybinius popierius, sukauptos įgyvendinant finansų inžinerijos ir finansines priemones

10553

1.13.

delspinigiai, sukaupti įgyvendinant finansų inžinerijos ir finansines priemones

10554

1.14.

kitos pajamos, sukauptos įgyvendinant finansų inžinerijos ir finansines priemones

10555

1.15.

baudos už pavėluotus atsiskaitymus, sukauptos įgyvendinant finansines priemones

10556

1.16.

palūkanos, apskaičiuotos už gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinius kreditus

10557

1.17.

delspinigiai, apskaičiuoti už gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinius kreditus

10558

1.18.

kitos pajamos, apskaičiuotos už gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinius kreditus

10559

1.19.

Lietuvos banko pelno įmokos

10600

1.20.

dividendai

10601

1.21.

konsulinis mokestis

10800

1.22.

kitos gautinos sumos (vidaus ilgalaikės)

10811

1.23.

kitos gautinos sumos (vidaus trumpalaikės)

10812

1.24.

Klimato kaitos specialiosios programos lėšos

10900

1.25.

kompensacinis atlyginimas

10901

1.26.

iš tabako bendrovių gaunamos lėšos

11300

1.27.

pajamos dėl teigiamų valiutų kursų pasikeitimo įtakos

11400

1.28.

kitos neišvardytos pajamos

11502

1.29.

Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos likusios nepanaudotos lėšos, priskiriamos valstybės biudžeto pajamoms

11503

1.30.

delspinigiai už pavėluotai grąžintas valstybės biudžeto lėšas

11504

1.31.

baudos už pavėluotai grąžintas valstybės biudžeto lėšas

11506

1.32.

kitos netesybos

11507

1.33.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansavimo sumų likutis, priskiriamas valstybės biudžeto pajamoms

11513

1.34.

valstybei priklausančių akcijų privatizavimo ir kito nuosavo kapitalo pardavimo pajamos

11600

1.35.

valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešojo aukciono būdų pajamos

11700

1.36.

biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos, kurios nėra skiriamos jų vykdomoms programoms finansuoti

11801

1.37.

biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą, kurios nėra skiriamos jų vykdomoms programoms finansuoti

11802

1.38.

atsinaujinančių energijos išteklių lėšos

11900

2.  

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos:

 

2.1.

biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1)

12001

2.2.

biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, pajamos (finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1)

12002

2.3.

biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1)

12003

3.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos:

 

3.1.

Europos Komisijos lėšos ir lėšos, susidariusios administruojant cukraus pramonės mokėtinas restruktūrizavimo sumas

20101

3.2.

ES naudai nusavinti užstatai už žemės ūkio ir žuvininkystės produktus

20102

3.3.

kitos deklaracijomis prie ES finansinės paramos priskirtos lėšos

20103

3.4.

palūkanos, sukauptos už ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likučius sąskaitose ir už pavėluotas grąžinti lėšas, kitos palūkanos

20201

3.5.

Lietuvos banko mokamos palūkanos už sąskaitų likučius

20203

3.6.

asignavimų valdytojų grąžintos nepanaudotos ir (arba) neteisėtai panaudotos arba kitos pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis reikalaujamos grąžinti lėšos (išmokėtos ankstesniais metais)

20400

3.7.

sugrąžintos grąžinamųjų subsidijų lėšos

20410

3.8.

lėšos kelionėms į ES susitikimus kompensuoti

20500

3.9.

delspinigiai už pavėluotai grąžintas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas

20600

3.10.

baudos už pavėluotai grąžintas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas

20601

3.11.

kitos neišvardytos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pajamos

20602

3.12.

pajamos dėl teigiamų valiutų kursų pasikeitimų įtakos

21401

3.13.

tarptautinės finansinės paramos lėšos

40101

4.

Įplaukos:

 

4.1.

iš savivaldybių biudžetų į valstybės biudžetą grąžinama paskola (išduota einamaisiais metais)

30101

 

4.2.

iš savivaldybių biudžetų į valstybės biudžetą grąžinama paskola (išduota ankstesniais metais)

30102

 

4.3.

grąžinamos valstybės biudžeto nepanaudotos ir (arba) neteisėtai panaudotos arba kitos pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis reikalaujamos grąžinti lėšos (ankstesniais metais gauti ir panaudoti valstybės biudžeto asignavimai)

11501

5.

Grąžinamos einamųjų biudžetinių metų nepanaudotų asignavimų sumos (taip pat grąžinamos iki kitų metų sausio 10 dienos) pagal finansavimo šaltinius (kuriomis sumažėja gauti asignavimai):

 

 

5.1.

valstybės biudžeto ir bendrojo finansavimo lėšos

30201

5.2.

ES lėšos

30202

5.3.

tarptautinės finansinės paramos lėšos

30203

5.4.

biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos programoms finansuoti (finansavimo šaltiniai 1.4.1.1.1 ir 1.4.2.1.1)

30204

5.5.

bankų grąžintos finansavimo lėšos (neįvykdyti mokėjimo nurodymai)

30205

5.6.

kitos valstybės biudžeto lėšos programoms finansuoti (finansavimo šaltinis 1.4.3)

30206

5.7.

pervestos lėšos valstybės biudžeto deficitui dengti

30400

5.8.

grąžinamos investuotos lėšos

30500

6.

Pervestos lėšos laikinam lėšų trūkumui ir pinigų srautams subalansuoti:

 

6.1.

tarp valstybės biudžeto ir skolintų lėšų sąskaitų

30601

6.2.

tarp valstybės biudžeto ir ES lėšų sąskaitų

30602

6.3.

tarp valstybės biudžeto ir valstybės ižde laikomų valstybės pinigų fondų sąskaitų

30603

6.4.

tarp valstybės biudžeto ir tarptautinės finansinės paramos sąskaitų

30604

6.5.

tarp valstybės biudžeto ir PHARE ir SAPARD programų sąskaitų

30605

6.6.

tarp valstybės iždo sąskaitų, kai atliekamos valiutos keitimo operacijos

30606

6.7.

tarp ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos sąskaitų

30607

6.8.

tarp kitų valstybės iždo sąskaitų

30608

6.9.

tarp valstybės biudžeto ir Klimato kaitos programos sąskaitų

30610

6.10.

tarp valstybės biudžeto ir iš tabako bendrovių gaunamų lėšų sąskaitų

30611

6.11.

tarp valstybės biudžeto ir atsinaujinančių energijos išteklių lėšų sąskaitų

30612

6.12.

tarp valstybės biudžeto ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo sąskaitų

30632

 

–––––––––––––––––––