LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“ Pakeitimo

 

2015 m. lapkričio 11 d. Nr. 3D-837

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“ :

1.   Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.4. 4 GAAB standartui „Minimali dirvožemio danga“ įgyvendinti – 4 GAAB reikalavimas – ariamojoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas juodasis pūdymas. Juodąjį pūdymą (išskyrus juodąjį pūdymą ekologinių laukų apsaugos juostose) iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. būtina apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais;“

2.   Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.5. 5 GAAB standartui „Minimalus žemės valdymas atsižvelgiant į konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas, siekiant apriboti eroziją“ įgyvendinti – 5 GAAB reikalavimas – erozijai jautriose teritorijose neauginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų (bulvių, pašarinių ir cukrinių runkelių, kitų šakniavaisių ir šakniagumbių);“

3. Pakeičiu 2.7 papunktį ir jį išdėstau  taip:

„2.7. 7 GAAB standartui „Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir medžius paukščių jauniklių perėjimo ir augimo sezonu, ir, kaip galimybė, apsaugos nuo invazinių augalų rūšių priemonės“ įgyvendinti – 7 GAAB reikalavimas –Valstybės saugomi botaniniai gamtos paveldo objektai – medžiai ir krūmai, augantys deklaruotuose plotuose, negali būti iškertami, išskyrus atvejus, jei medžiai, krūmai yra nulaužti ar išversti vėjo ar sniego, taip pat nudžiūvę medžiai, krūmai, keliantys grėsmę žmonėms, pastatams, eismui. Žemės ūkio naudmenų plotuose, patenkančiuose į NATURA 2000 PAST teritorijas, draudžiama kirsti medžius paukščių jauniklių perėjimo ir augimo metu, t. y. nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 1 d.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                            Virginija Baltraitienė