A black and white shield with a person riding a horse  Description automatically generated with medium confidence

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 2BE-285 „DĖL AUDITORIŲ kvalifikacinių reikalavimų ir AUDITORIŲ kvalifikacijos tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. gegužės 22 d. Nr. 2BE-121

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 2BE-285 „Dėl Auditorių kvalifikacinių reikalavimų ir auditorių kvalifikacijos tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Genius Lukošius