ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2017 METAMS

 

2016 m. gegužės 19 d. Nr. T-171

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 2 straipsnio pakeitimo įstatymu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1P-623-(1.3.) „Dėl Masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“ 1.1.45 papunkčiu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2017 metams (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

1.1. žemės ūkio paskirties žemei (paskirties kodas – 610), gyvenamųjų pastatų teritorijų žemei (naudojimo būdo kodai – 314, 327, 330, 331), komercinės paskirties objektų teritorijų žemei (naudojimo būdo kodas – 317) bei pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų teritorijų žemei (naudojimo būdo kodas – 316) nurodytose verčių zonose (priedas);

1.2. mėgėjų sodų žemės sklypams (naudojimo būdo kodas – 300, 328, 329) – 0,23;

1.3. susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų bei inžinerinės infrastruktūros teritorijos žemei (naudojimo būdo kodas – 318, 332, 333) – 0,1;

1.4. vandens telkinių (paskirties kodai – 820, 992), naudingųjų iškasenų teritorijų, krašto apsaugos objektų teritorijų žemei (naudojimo būdo kodai -  321, 322) – 3,5;

1.5. kitai, į 1.1 – 1.4 papunkčiuose išvardintas žemės naudojimo paskirtis nepatenkančiai, žemei – 1,0;

1.6. už nenaudojamą (apleistą) visų paskirčių žemę – 4,0.

2. Nustatyti 2017 m. neapmokestinamus žemės mokesčiu žemės sklypų dydžius, kurie taikomi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytiems fiziniams asmenims:

2.1. iki 1,5 ha ploto kaimo vietovėje;

2.2. iki 0,10 ha ploto Kuršėnų mieste.

3. Asmenys, turintys teisę į žemės mokesčio lengvatą pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir šio sprendimo 2 punktą, prašymus bei atitinkamus dokumentus pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2017 metų rugsėjo 1 d.

4. Asmenys, prašantys taikyti žemės mokesčio lengvatą, nenumatytą Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje, arba atleisti nuo žemės mokesčio, kreipiasi su motyvuotu prašymu į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją. Sprendimą dėl žemės mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo žemės mokesčio Savivaldybės biudžeto sąskaita priima Savivaldybės taryba.

5. Įpareigoti seniūnijų seniūnus iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. pateikti duomenis apie nenaudojamus (apleistus) žemės ūkio paskirties ir kitų paskirčių žemės sklypus.

6. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras


 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-171

priedas

 

ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAI 2017 METAMS (PROCENTAIS NUO ŽEMĖS MOKESTINĖS VERTĖS) ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES IR KITOS PASKIRTIES ŽEMEI

 

Nr.

Zona

Žemės ū. paskirties žemė

Gyvenam.

pastatų teritorijų žemė

Komerc. paskirties žemė

Pramonės ir sandėliav. žemė

45.1.1

Centrinė Kuršėnų miesto dalis

1,30

0,24

0,21

0,25

45.1.2

Likusi Kuršėnų miesto dalis

1,30

0,27

0,27

0,25

45.1.3

Nauja Kuršėnų miesto dalis

1,51

0,87

0,48

0,78

45.2.

Dainų k., Žaliūkių k.

0,30

0,14

0,13

0,22

45.3

Gegužių k.

0,30

0,16

0,15

0,17

45.4

Ginkūnų k.

0,29

0,15

0,14

0,13

45.5

Vijolių k.

0,30

0,16

0,19

0,22

45.6.

Voveriškių k., Paitaičių k.

0,68

0,16

0,14

0,28

45.7.

Lieporių k.

0,72

0,17

0,15

0,23

45.8.

Verdulių k., Verduliukų k.

0,67

0,17

0,15

0,23

45.9

Kairių mstl., Kairių k., Bertužių k., Aleksandrijos k., Žuvininkų k.

1,38

0,18

0,19

0,29

45.10

Bridų k., Vinkšnėnų k., Sutkūnų k.

1,38

0,18

0,16

0,28

45.11

Bubių sen. Bubių k., Meškių k., Gervėnų k.; Šiaulių kaimiškosios sen. Aukštelkės k., Juozapaičių k., Raizgių k.; Kužių sen. Jakštaičių k., Jakštaičiukų k., Jonelaičių k.

1,28

0,17

0,16

0,23

45.12

Micaičių k.

1,47

0,93

0,68

2,06

45.13

Ringuvėnų k.

1,51

0,87

0,48

0,78

45.14

Meškuičių mstl., Meškuičių k.

1,70

0,94

0,87

1,28

45.15

Meškuičių sen. Naisių k.

1,79

0,93

0,91

1,18

45.16

Gruzdžių mstl.

1,69

0,91

0,69

1,13

45.17

Bazilionų mstl.

1,56

0,89

0,60

0,86

45.18

Kurtuvėnų mstl., Kurtuvėnų k.

1,31

0,85

0,16

0,23

45.19

Verbūnų k.

1,59

0,93

1,42

2,06

45.20

Žadžiūnų k.

1,55

0,93

0,69

0,29

45.21

Šiaulių kaimiškosios sen. Andrijavos k., Toliočių k.; Kužių sen. Lukšių k.; SB „Švendrelis“, „Vasara“, „Jubiliejinis-2“, „Toliočiai“

0,93

0,21

0,22

0,28

45.22

Kužių mstl.

1,62

0,20

0,21

0,25

45.23

Raudėnų ir Šakynos sen. kaimai, išskyrus Griežiškių k.; Kuršėnų kaimiškosios sen. Agailių k., Graudušių k., Ivoškių k., Kubilių k., Kušleikių k., Nugarių k., Pakepštenių k., Pusbaublių k., Raganių k., Rekčių k., Smurgių k., Strazdų k., Vosbučių k., Žilių k.

1,30

2,81

2,94

 

1,89

 

45.24

Kuršėnų kaimiškosios sen. kaimai, išskyrus kaimus, esančius 45.23 verčių zonoje, Gruzdžių sen. kaimai; Kužių sen. Repšių k.; Šakynos sen. Griežiškių k.

1,44

1,54 

1,42

 

2,06

 

45.25

Šiaulių kaimiškosios sen. Aukštrakių k., Smilgių k., Jurgeliškių k., Pakarčiūnų k.

1,57

 

3,68

 

0,21

4,20

45.26

Likę kaimai

1,55

1,40

1,22

2,02

45.27

Šiaulių kaimiškosios sen. Pailių k., Beržynės k., Daušiškių k.

0,82

 

0,27

0,22

0,43

45.28

Drąsučių k.

1,55

0,94

0,48

0,78

45.29

Kužių sen. Beržynės k.

1,63

1,43

1,31

1,81

45.30

Šiaulių kaimiškosios sen. Masiuliškių k., Kadugių k.; Kužių sen. Noreikių k.

1,60

 

1,29

0,22

0,28

45.31

Šiaulių kaimiškosios sen. Bridų kaimas

1,58

0,19

0,21

0,34

 

 

____________________________