HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO nR. d1-204 „dĖL MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. D1-771

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Miško sanitarinės apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Miško kenkėjų, ligų ir abiotinių veiksnių pažeidimai registruojami vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos nustatyta tvarka.“;

1.2. pakeičiu 50.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

50.2. privataus miško savininkas apie pažeidimą miško valdoje privalo per 5 kalendorines dienas pranešti Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui, kurio veiklos teritorijoje yra miško savininkui priklausanti miško valda.“;

1.3. pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Gavę pranešimą apie didelio masto miško kenkėjų, ligų ar abiotinių veiksnių pažeidimą, Valstybinės miškų tarnybos specialistai nustato šio pažeidimo priežastį, įvertina masinio dauginimosi židinių susidarymo riziką, rekomenduoja profilaktines ar naikinamąsias priemones, stebi taikomų priemonių efektyvumą, prireikus apie tai informuoja Aplinkos ministeriją ir Generalinę miškų urėdiją prie Aplinkos ministerijos.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Trečiokas