ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 28 d. Nr. VI.TS-50

Elektrėnai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir atsižvelgdama į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktų 2019 metų prioritetinių jaunimo politikos Elektrėnų savivaldybėje veiklos sričių, užduočių ir siektinų rezultatų kriterijų 6.2. užduotį „Skatinti jaunimui palankias sąlygas gyventi ir dirbti savivaldybėje“ bei į Elektrėnų savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. V.TS-1 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti 2019 metų Elektrėnų savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (pridedama).

2.    Programos įgyvendinimą pavesti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui.

 

 

 

Meras                                                                                                                 Kęstutis Vaitukaitis

 

PATVIRTINTA 

Elektrėnų savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 28 d.

sprendimu Nr. VI.TS-50

 

 

2019 METŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA

 

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1.    Elektrėnų savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa (toliau – Programa) siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinti.

2.    Programa skirta Elektrėnų savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 18 m., besimokančiam Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Elektrėnų savivaldybėje (toliau – jaunimas arba jaunuolis). Programos vykdymo terminas – 2019 m. birželio – rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

3.    Programa remiama Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis Programoje nustatyta tvarka ir vykdoma Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.

4.    Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5.    Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu.

6.    Programos uždaviniai:

6.1. didinti jaunimo motyvaciją vasaros atostogų metu kaip vieną iš užimtumo priemonių pasirinkti sezoninį darbą;

6.2. padėti jaunimui integruotis į darbo rinką;

6.3. pagerinti jaunimo profesinį orientavimą;

6.4. remti darbdavius, pagal Programą įdarbinusius jaunimą, kompensuojant darbo vietos išlaikymą pagal Programoje numatytą tvarką;

6.5. skatinti bendradarbiavimą su Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

 

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS DALYVIAI IR IMTIS

 

7.    Dalyvauti Programoje gali:

7.1. darbdaviai:

7.1.1.      Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuris veiklą vykdo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje,

7.1.2.      Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas), kuri veiklą vykdo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje,

7.1.3.      Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje;

7.2. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje deklaruotas jaunimas, besimokantis Elektrėnų savivaldybės teritorijoje registruotoje ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programą;

7.3. jaunuoliai toje pačioje darbovietėje, kurioje ketina dirbti Programos įgyvendinimo laikotarpiu, neturi būti įdarbinti anksčiau kaip 2019 m. birželio 1 d. Įdarbinti anksčiau Programoje dalyvauti negali.

 

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS VIEŠINIMAS IR ĮSITRAUKIMAS Į PROGRAMĄ

 

8.    Informacija ir konsultacijos apie Programos įgyvendinimą teikiamos Elektrėnų kultūros centro Atvirame jaunimo centre (toliau – EJC), esančiame Draugystės g. 2 Elektrėnuose, tel. 8 670 29 755, I–VI nuo 15 val. iki 20 val. arba galima kreiptis į Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorę, tel. (8 528) 58 075, el. p. neringa.pulauskiene@elektrenai.lt.

9.    Šios Programos III skyriuje nurodyti dalyviai apie dalyvavimą Programoje praneša tokia tvarka:

9.1. jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą Programoje, turi registruotis Elektrėnų kultūros centro Atviro jaunimo centro el. paštu elektrenujaunimocentras@gmail.com  užpildydami nustatytą registracijos formą (1 priedas);

9.2. Programos dalyvių atitiktį Programai vertina Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė;

9.3. darbo grupė, patikrinusi informaciją apie dalyvių atitiktį Programai, teikia tinkamų dalyvių sąrašą administracijos direktoriui;

9.4. jeigu norinčių dalyvauti Programoje yra daugiau, nei skirta Programai lėšų, atrenkami tie dalyviai, kurie pateikė registracijos formas ir kitus dokumentus anksčiau, pagal registracijos datą ir laiką;

9.5. su tinkamais Programos dalyviais pasirašoma trišalė sutartis tarp Elektrėnų savivaldybės administracijos, darbdavio ir įdarbinamojo, kurioje aptariamos pagrindinės Programos sąlygos; 

9.6. pasirašytos sutartys registruojamos ir vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

V SKYRIUS

FINANSAVIMAS

 

10.  Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną įdarbintą jaunuolį lėšos kompensuojamos šia tvarka:

10.1.       darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 215 eurų;

10.2.       jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas;

10.3.       maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį per Programos vykdymo laikotarpį – 430 eurų;

10.4.       kompensuojamų išlaidų periodas – 2019 m. birželio – rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu;

10.5.       dirbti pagal Programą jaunimas gali ne ilgiau kaip du mėnesius;

10.6.       darbdavys, siekdamas gauti jaunuolio, įdarbinto pagal Programą, darbo vietos išlaikymo kompensaciją, Elektrėnų savivaldybės administracijai kartu su lydraščiu pateikia sutartyje nurodytus jaunuolio įdarbinimo ir sąnaudų patyrimo pagrindimo dokumentus (darbo sutarties kopiją, darbo laiko apskaitos žiniaraštį, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštį).

11.  Įdarbintas jaunuolis šia Programa gali pasinaudoti tik vieną kartą per kalendorinius metus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.  Įdarbinant jaunimą pagal šią Programą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, kurie reglamentuoja asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimą.

13.  Darbdavys už netinkamų dokumentų pateikimą Elektrėnų savivaldybės administracijai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

14Programos vykdymo dokumentai saugomi laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

__________________

 

Elektrėnų savivaldybės jaunimo

vasaros užimtumo ir integracijos į

darbo rinką  programos 1 priedas

 

REGISTRACIJOS Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMĄ FORMA

 

Vardas

 

 

Pavardė

 

 

Gimimo data

 

 

Adresas

 

 

Ugdymo įstaiga, klasė

 

Ugdymo įstaiga, kurioje mokysiuos nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

 

Telefono numeris

 

 

El. paštas

 

 

Darbo patirtis (jei yra)

 

 

Kuo norėčiau dirbti

 

 

Darbdavio, su kuriuo sutartas įsidarbinimas, pavadinimas, adresas ir tel., vadovo vardas, pavardė, parašas (pildo darbdavys)

 

Datos, kuriomis bus dirbama (pildo darbdavys)

 

Etato dydis (pildo darbdavys)