LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 133 IR 134 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. XIII-243

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 133 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 133 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per tris mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos darbuotojams suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Įvaikinus du ir daugiau vaikų – šios atostogos suteikiamos per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per šešis mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos. Šioje dalyje nurodytos atostogos nesuteikiamos tuo atveju, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įtėviui tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti.“

2. Buvusią 133 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

3. Pakeisti 133 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų atostogų laiką mokama Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta išmoka.“

 

2 straipsnis. 134 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 134 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui, išskyrus atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos pagal šio straipsnio 1 dalį, suteikiamos dvidešimt keturių mėnesių trukmės atostogos vaikui prižiūrėti. Jeigu darbuotojas tuo pačiu metu tam pačiam vaikui prižiūrėti turi teisę tiek į atostogas pagal šio straipsnio 1 dalį, tiek pagal šią dalį, darbuotojui suteikiamos atitinkamos atostogos jo pasirinkimu. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio nuostatos taip pat taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo įvaikintų vaikų įtėviams, jeigu po šio įstatymo įsigaliojimo dienos nėra praėjęs dvidešimt keturių mėnesių terminas nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus teismo sprendimo vykdymo atveju – nuo šio sprendimo vykdymo pradžios) dienos. Tokiu atveju įmotei (įtėviui) suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti pagal Darbo kodekso 134 straipsnio 2 dalies nuostatas tokios trukmės, kiek yra likę nuo kreipimosi dėl šių atostogų suteikimo dienos iki dvidešimt keturių mėnesių, skaičiuojamų nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus teismo sprendimo vykdymo atveju – nuo šio sprendimo vykdymo pradžios) dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė