Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

VADAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIZŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 10 d. Nr. 4-557

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas), 22 straipsnio 1 ir 2 dalių bei Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatų įgyvendinimą:

1. Tvirtinu Vizų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Skelbiu įsakymą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Tarnybos vado pavaduotojas,

atliekantis tarnybos vado funkcijas                                                                      Vidas Mačaitis

 

PATVIRTINTA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos vado

2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-557

 

 

VIZŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vizų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja konsultacijų dėl vizos išdavimo (toliau – konsultacijos) Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) vykdymo tvarką ir duomenų apie užsieniečio keliamos nelegalios migracijos grėsmės tikrinimo bei vertinimo kriterijus, informacijos pateikimo dėl kitų atsisakymo išduoti Šengeno vizą pagrindų, nurodytų 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1), 32 straipsnyje, ar atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Užsieniečių teisinės padėties įstatymas) 19 straipsnyje.

2. Vizų konsultacijos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vizos išdavimo tvarkos aprašas).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Įgaliotas valstybės tarnautojas – VSAT valstybės tarnautojas, atliekantis duomenų apie prašymą pateikusį užsienietį tikrinimą, pateikiantis atsakymą į paklausimą dėl galimos užsieniečio nelegalios migracijos grėsmės bei teikiantis informaciją dėl kitų atsisakymo išduoti Šengeno vizą pagrindų, nurodytų Vizų kodekso 32 straipsnyje, ar atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje, jeigu tokios informacijos turi;

3.2. Paklausimas – elektroniniu būdu per nacionalinę Lietuvos vizų informacinę sistemą (toliau – N.VIS) iš vizų tarnybos gauta paraiška su informacija apie prašymą pateikusį užsienietį;

3.3. Prašymą pateikęs užsienietis – užsienietis, pateikęs vizų tarnybai prašymą išduoti Šengeno ar nacionalinę vizą.

4. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Vizų kodekse, Užsieniečių teisinės padėties įstatyme ir Vizos išdavimo tvarkos apraše vartojamas sąvokas.

5. Gavęs vizų tarnybos paklausimą, VSAT įgaliotas valstybės tarnautojas pagal kompetenciją tikrina duomenis apie prašymą pateikusį užsienietį.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ APIE PRAŠYMĄ DĖL ŠENGENO AR NACIONALINĖS VIZOS IŠDAVIMO PATEIKUSĮ UŽSIENIETĮ TIKRINIMAS IR ATSAKYMO PATEIKIMAS

 

6. Įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs iš vizų tarnybos paklausimą, atsižvelgdamas į paraiškoje dėl vizos išdavimo pateiktą informaciją bei įvertindamas nelegalios migracijos riziką, atlieka šiuo veiksmus:

6.1. patikrina informaciją apie prašymą pateikusį užsienietį VSAT informacinėje sistemoje (VSATIS), Policijos informacinėje sistemoje, Vizų informacinėje sistemoje, Užsieniečių registre, Nekilnojamojo turto registre ir kituose Vidaus reikalų informacinės sistemos registruose;

6.2. atlieka kvietėjų – juridinių ir fizinių asmenų – apklausą;

6.3. inicijuoja užsieniečio įgyto nekilnojamojo turto arba kitos gyvenamosios, negyvenamosios paskirties patalpos apžiūrą;

6.4. įvertina informaciją apie prašymą pateikusį užsienietį, atsižvelgdamas į aprašo 7.1–7.12, 8.1–8.2 papunkčiuose ir 9 punkte išdėstytus informacijos vertinimo kriterijus;

6.5. pagal VSAT kompetenciją per Vizos išdavimo tvarkos apraše nustatytą terminą pateikia atsakymą per N.VIS į paklausimą dėl galimos užsieniečio nelegalios migracijos grėsmės bei teikia informaciją dėl kitų atsisakymo išduoti Šengeno vizą pagrindų, nurodytų Vizų kodekso 32 straipsnyje, ar atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo  19 straipsnyje, jeigu tokia informacija yra.

 

III SKYRIUS

KRITERIJŲ SĄRAŠAS IR VERTINIMO TVARKA

 

7Tikrinant informaciją apie prašymą pateikusį užsienietį ir nustatant, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, atsižvelgiama į šiuos kriterijus, kai užsienietis:

7.1. jau buvo nelegaliai atvykęs į Lietuvos Respubliką ir išsiųstas iš jos;

7.2. piktnaudžiavo prieglobsčio procedūra Lietuvoje;

7.3. turėjo išduotą Šengeno vizą, bet ji buvo panaikinta nustačius, kad užsienietis ją gavo nesąžiningu būdu ar jau būdamas Šengeno erdvėje sukėlė nelegalios migracijos riziką;

7.4. sistemingai pažeidinėjo atvykimo į Lietuvos Respubliką bei buvimo joje tvarką;

7.5. ne kartą kreipėsi į Europos Sąjungos valstybių narių vizų tarnybas dėl Šengeno vizos išdavimo, tačiau jam buvo atsisakyta išduoti vizą, nes jis kėlė nelegalios migracijos riziką;

7.6. yra įtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą arba yra asmuo dėl kurio Šengeno informacinėje sistemoje paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti į Šengeno valstybės arba VSAT parengtas teikimas Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl užsieniečio duomenų įtraukimo į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą;

7.7. norėdamas gauti vizą, vizų tarnybai pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją;

7.8. vizų tarnybai pateikė neteisėtai įgytus ir galbūt suklastotus dokumentus;

7.9. deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos patalpose, nepritaikytose gyventi;

7.10. atsisako būti apklaustas asmeniškai arba jo paaiškinimai dėl kelionės tikslo yra netikslūs, neišsamūs, paviršutiniški, vengia atsakyti arba neatsako į užduodamus klausimus;

7.11. nepateikė dokumentų, patvirtinančių kelionės tikslą ir sąlygas;

7.12. buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką dėl to, kad nepagrindė numatomo buvimo tikslo ir sąlygų.

8. Tikrinant prašymą pateikusį užsienietį įvertinama:

8.1. kriminalinės žvalgybos informacija, kuri gali sudaryti pagrindą manyti, kad gali kilti užsieniečio  nelegalios migracijos grėsmė;

8.2. ar kvietėjas neatsisako priimti užsieniečio, ar pateikė tikrovę atitinkančius duomenis, ar nenustatyta, kad jis tarpininkauja užsieniečiams gaunant vizas, steigiant fiktyvias įmones, sudarant fiktyvias santuokas.

9. Nustatant, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, gali būti vertinami ir kiti, apraše nenustatyti, kriterijai, atsižvelgiant į konkrečias individualias aplinkybes.

10. Įvertinus su prašymą pateikusiu užsieniečiu susijusias individualias aplinkybes ir nustačius aprašo 7.1–7.6, 8.1–8.2 papunkčiuose bei 9 punkte nurodytus kriterijus, pateikiamas neigiamas atsakymas į paklausimą.

11. Įvertinus su prašymą pateikusiu užsieniečiu susijusias individualias aplinkybes ir nustačius aprašo 7.7–7.12 papunkčiuose bei 9 punkte nurodytus kriterijus, pateikiamas rekomendacinio pobūdžio atsakymas į paklausimą.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Atsakymai į paklausimus teikiami elektroniniu būdu per N.VIS.

 

_______________________