VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

POTVARKIS

DĖL KVIETIMO „SOCIALINĖS INTEGRACIJOS STIPRINIMO MECHANIZMAI VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS SU AUKŠTOS RIZIKOS ELGSENA IR (AR) IŠ NEPALANKIŲ APLINKŲ“ PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMĄ „SVEIKATA“

GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 2021/20-2-34

Vilnius

 

Vadovaudamasi viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 2019/8-44 „Dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos operatoriaus ir dvišalio bendradarbiavimo fondo administratoriaus funkcijų atskyrimo“ 1 punktu ir CPVA direktoriaus 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 2009/8-112 „Dėl dokumentų pasirašymo“,

tvirtinu pridedamas kvietimo „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ pagal 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gaires pareiškėjams.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                  Rasa Suraučienė

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo

agentūros direktoriaus pavaduotojo

2021 m. rugpjūčio 23 d. potvarkiu Nr. 2021/20-2-34

 

KVIETIMO „SOCIALINĖS INTEGRACIJOS STIPRINIMO MECHANIZMAI VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS SU AUKŠTOS RIZIKOS ELGSENA IR (AR) IŠ NEPALANKIŲ APLINKŲ“

PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMĄ „SVEIKATA“

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS

 

I. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ atviro kvietimo „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ gairės pareiškėjams (toliau – Gairės) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas, paraiškų priėmimo, vertinimo ir atrankos reikalavimus bei specialiąsias projektų įgyvendinimo sutarties sąlygas.

2. Gairėse nustatytus reikalavimus taip pat reglamentuoja:

2.1. Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 2018 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumas dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo (toliau – Memorandumas);

2.2. 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentas (toliau – Reglamentas), patvirtintas 2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto;

2.3. 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;

2.4. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto 2019 m. rugsėjo 3 d. sutartis dėl 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ finansavimo;

3. Gairėse vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

3.1. Bendrojo finansavimo lėšos - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos EEE mechanizmų programoms finansuoti;

3.2. CPVA – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra;

3.3. Donoro projekto partneris - Valstybėje donorėje (Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė) registruotas juridinis asmuo, kuris aktyviai dalyvauja rengiant projekto paraišką ir su Projekto vykdytoju pasirašytos partnerystės sutarties pagrindu prisideda prie projekto įgyvendinimo.

3.4. DMS - 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainė;

3.5. EEE - Europos ekonominė erdvė;

3.6. Jaunuolis – asmuo nuo 14 iki 24 metų (imtinai).

3.7. MAFT - 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;

3.8.  Mechanizmų lėšos – 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo lėšos;

3.9. Nauja metodika – užsienio šalyje sukurta, licencijuota ir (ar) sertifikuota, ir (ar) patentuota, ir (ar) kitaip patvirtinta programa/priemonė/paslauga arba paslaugų paketas arba paties pareiškėjo sukurta programa/priemonė/paslauga arba paslaugų paketas, kurie neatkartoja ar nedubliuoja kitos panašios programos/priemonės/paslaugos ir (ar) nėra jos modifikuota versija. Metodika privalo turėti savo gaires, vadovą ar kitokį dokumentą, kuris atskleidžia aiškų metodikos turinį, principus, darbo metodus ir įrankius, aiškiai įvardija tikslines grupes, kt. – tai yra, paaiškina metodikos turinį ir jos taikymą;

3.10. Naujas darbo modelis – veiklos, kurios pagerina esamų paslaugų teikimą ir darbą su pasirinkta tiksline grupe (pvz., pasiūlomas naujas algoritmas esamų paslaugų teikimui arba konkrečios problemos sprendimui);

3.11. Naujas pagalbos mechanizmas – tai paslaugų ir (ar) darbo metodų kompleksas, iš kurių ne mažiau nei 50 proc. yra naujos paslaugos ir (ar) darbo metodai (t. y., Lietuvoje neteikiamos/neprieinamos paslaugos/darbo metodai), kurių dėka didinama esamų paslaugų pasirinktai tikslinei grupei pasiūla ir efektyvinamas darbas su ja; 

3.12. Pareiškėjas - Lietuvoje registruotas juridinis asmuo pateikęs projekto paraišką. Pasirašius projekto įgyvendinimo sutartį „Pareiškėjas“ tampa „Projekto vykdytoju“;

3.13. Procesų darbo grupė - EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo procesų sukūrimo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-109 „Dėl darbo grupės sudarymo“;

3.14. Projekto partneris – Lietuvoje ar vienoje iš valstybių donorių registruotas juridinis asmuo, kuris aktyviai dalyvauja rengiant projekto paraišką ir su Projekto vykdytoju pasirašytos partnerystės sutarties pagrindu prisideda prie projekto įgyvendinimo;

3.15. Projekto vykdytojas – Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, kuriam yra skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos ir kuris su CPVA pasirašytos sutarties pagrindu atsakingas už projekto, atrinkto finansuoti pagal kvietimą „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“, įgyvendinimą;

3.16. Programa – 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programa „Sveikata“ (tekste dar vadinama Sveikatos programa);

3.17. Rinkos tyrimas - kokybinės ir kiekybinės informacijos apie projektui reikalingų prekių, paslaugų ir (arba) darbų pasiūlą, tiekėjus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas, ir kainas rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, skirtas sprendimams dėl projekto pirkimams reikalingų lėšų priimti;

3.18. Vaikas – asmuo iki 18 metų;

3.19. Valstybės donorės – Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė.

3.20. Vietiniai specialistai ir (arba) paslaugų tiekėjai - vaiko teisių apsaugos specialistai, socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, socialiniai pedagogai, psichologai, policijos pareigūnai, specialieji pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, socializacijos centrų auklėtojai ir (ar) kiti šių centrų su vaikais tiesiogiai dirbantys specialistai.

3.21. Rodiklis – kiekybinis ar kokybinis kintamasis, nurodantis, kas turi būti matuojama skalėje ar matmenyje.

3.22. Rezultatas – intervencijos rezultatų (trumpalaikių ar vidutinės trukmės) poveikis tiesioginei ar netiesioginei tikslinei grupei.

3.23. Produktas – tiesioginei tikslinei grupei skirti produktai, priemonės ar paslaugos.

4. Kitos Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiose Gairėse nurodytuose teisės aktuose bei Institucijų, atsakingų už 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę, funkcijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“.

 

II. SVEIKATOS PROGRAMOS tikslai ir REMIAMOS VEIKLOS

 

5. Bendras Programos tikslas - prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

6. Programos atviru kvietimu „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ (toliau – Kvietimas) bus siekiama sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę.

7. Pagal šį Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

7.1. naujų metodikų ir (arba) naujų pagalbos mechanizmų, ir (ar) naujų darbo modelių vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) diegimas ir taikymas projekto įgyvendinimo metu;

7.2. priemonių, būtinų įdiegti ir (arba) taikyti naujas metodikas, ir (arba) naujus pagalbos mechanizmus, ir (arba) naują darbo modelį vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) įsigijimas;

7.3. patalpų, kuriose diegiamos ir (arba) taikomos naujos metodikos, nauji pagalbos mechanizmai, nauji darbo modeliai vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių), paprastasis remontas;

7.4. renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir kita, reikalingi diegiant ir (arba) taikant naujas metodikas, naujus pagalbos mechanizmus, naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių).

8. Kvietimo projektams įgyvendinti skiriama 841.883,00 EUR (iš jų 715.600,55 EUR mechanizmų lėšų ir 126.282,45 EUR bendrojo finansavimo lėšų). Kvietimo projektams įgyvendinti skiriama mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma gali būti padidinta skyrus Kvietimui kito (-ų) Programos kvietimo (-ų) metu nepanaudotas lėšas. Informacija apie padidintą Kvietimo sumą skelbiama www.eeagrants.lt.

9. Visa informacija apie Programą ir Programos projektų paraiškų teikimą skelbiama interneto svetainėse www.eeagrants.lt ir www.cpva.lt.

 

III. TINKAMI PAREIŠKĖJAI, PROJEKTŲ PARTNERIAI IR REIKALAVIMAI PARTNERYSTĖS SUTARČIAI

 

10. Galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.

11. Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės juridiniai asmenys.

12. Šiame Kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos.

13. Projekto partnerių skaičius neribojamas.

14. Tas pats juridinis asmuo gali dalyvauti kaip partneris keliuose projektuose, tačiau kaip pareiškėjas gali būti tik viename projekte.

15. Partnerio (-ių) dalyvavimas projekte, teikiama nauda ir prisidėjimas prie projekto tikslų įgyvendinimo turi būti pagrįsti projekto paraiškoje. Pareiškėjas partneriais turi pasirinkti tik tuos juridinius asmenis, kurie įneš faktinį indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais. Pareiškėjas privalo įvertinti partnerio (-ių) būtinumą projekte ir su tuo susijusius valdymo sunkumus.

16. Kartu su paraiška turi būti pateiktas partnerystės sutarties projektas (jei partnerystės sutartis iki paraiškos pateikimo yra pasirašyta – pasirašytos sutarties kopija) ar ketinimų sudaryti tokią sutartį dokumentas. Su visais projekto partneriais gali būti sudaroma viena partnerystės sutartis arba atskiros partnerystės sutartys su kiekvienu ar keliais partneriais. Partnerystės sutarties projektas ar ketinimų sudaryti tokią sutartį dokumentas turi būti teikiamas anglų kalba, jei bent viena iš partnerystės sutarties ar ketinimų sudaryti tokią sutartį dokumento šalių yra partneris iš Valstybės donorės.

17. Jei su paraiška teikiamas partnerystės sutarties projektas ar ketinimų sudaryti tokią sutartį dokumentas, pasirašytos partnerystės sutarties kopija programos operatoriui turės būti pateikta iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo.

18. Už tinkamą projekto įgyvendinimą, koordinavimą ir lėšų panaudojimą atsako pareiškėjas, kuris nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos tampa projekto vykdytoju. Mechanizmų lėšas ir bendrojo finansavimo lėšas, skirtas visam projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriu (-iais).

19. Partnerystės sutarties anglų kalbą pavyzdinė forma pateikiama adresu: https://eeagrants.org/resources/2014-2021-bilateral-guideline-annex-6-partnership-agreement-template.

20. Su paraiška teikiamame partnerystės sutarties projekte arba pasirašytoje partnerystės sutartyje turi būti aptartos šios sąlygos:

20.1. sutarties tikslas, funkcijų įgyvendinant projektą pasiskirstymas tarp Pareiškėjo ir partnerio (-ių);

20.2. projekto biudžetas, kuriame detalizuojamos visos projekto išlaidos (rekomenduojama naudoti Paraiškos skilties 9. Projekto išlaidų pagrindimas formą), išlaidų paskirstymas tarp Pareiškėjo ir partnerio (-ių), partnerio (-ių) išlaidų apmokėjimo tvarka, įskaitant nuostatas dėl taikomo valiutos keitimo kurso, jei išlaidos patiriamos kita valiuta nei euras (bet kokiu atveju nuostoliai dėl valiutos keitimo yra projekto lėšomis netinkamos finansuoti išlaidos);

20.3. nuostatos dėl netiesioginių išlaidų apskaičiavimo metodo (galimi metodai nustatyti MAFT 276 p.) ir didžiausia galima netiesioginių išlaidų suma skiriama pareiškėjui ir parteriui (-iams);

20.4. nuostatos, reglamentuojančios iš Valstybės donorės projekto partnerio (-ių) atsiskaitymo už patirtas išlaidas tvarką. Vadovaujantis MAFT 290 ir 292 punktais, projekto partneris iš Valstybės donorės, atsiskaitydamas už savo išlaidas, projekto vykdytojui, gali rinktis vieną iš šių atsiskaitymo būdų:

20.4.1. gali teikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas;

20.4.2. jei projekto partneris iš Valstybės donorės yra valstybės institucija ar įstaiga, turinti kompetentingą pareigūną, kuris turi teisę atlikti atitinkamo subjekto auditą ir kurio nepriklausomumas rengiant finansines ataskaitas yra užtikrintas, toks projekto partneris su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos jo patirtos išlaidos, gali teikti minėto kompetentingo pareigūno pasirašytą išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti (pagal Procesų darbo grupės parengtą formą, skelbiamą https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2019/07/template_dp_certification-of-costs-claimed-by-donor-partner.docx), kurioje patvirtinama, kad išvadoje dėl išlaidų tinkamumo finansuoti nurodytos išlaidos patirtos pagal Reglamentą, nacionalinius teisės aktus ir apskaitos praktiką projekto partnerio valstybėje;

20.4.3. jei projekto partneris iš Valstybės donorės nėra valstybės institucija ar įstaiga ir (arba) neturi kompetentingo pareigūno, kuris turi teisę atlikti atitinkamo subjekto auditą ir (arba) kurio nepriklausomumas rengiant finansines ataskaitas nėra užtikrintas, toks projekto partneris su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos jo patirtos išlaidos, gali teikti partnerio išlaidų deklaraciją (pagal Procesų darbo grupės parengtą formą, skelbiamą  https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2019/07/template_dp_declaration-of-expenditure-claimed-by-donor-partner.docx), kurioje patvirtinama, kad išlaidų deklaracijoje nurodytos išlaidos patirtos pagal Reglamentą, nacionalinius teisės aktus ir apskaitos praktiką projekto partnerio valstybėje. Tokią projekto partnerio išlaidų deklaraciją papildomai turi pasirašyti projekto vykdytojo atstovas, patvirtindamas, kad projekto partneris įvykdė veiklas, suteikė paslaugas ir projekto vykdytoją tenkina rezultatas, o patirtos išlaidos atitinka projekto biudžetą. Jei bendros projekto partnerio iš Valstybės donorės per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį patirtos išlaidos viršija 10 000 eurų (išskyrus išlaidas, kurios buvo apmokėtos supaprastintai, taikant fiksuotąjį įkainį ir (ar) fiksuotojo dydžio normą), kartu su galutiniu mokėjimo prašymu dėl visų projekto partnerio patirtų išlaidų pateikiama nepriklausomo auditoriaus pasirašyta išvada dėl išlaidų tinkamumo finansuoti (pagal Procesų darbo grupės parengtą formą, skelbiamą https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2019/07/template_dp_certification-of-costs-claimed-by-donor-partner.docx). Tokiu atveju partnerystės sutarties projekte (pasirašytoje partnerystės sutartyje) taip pat turi būti nurodyta, kuri partnerystės sutarties šalis (Pareiškėjas ar Donoro projekto partneris) yra projekto partnerio iš Valstybės donorės išlaidų audito paslaugų pirkėja ir mokėtoja, užtikrinant, kad auditą atliekantis paslaugos teikėjas bus kompetentingas atlikti tokių išlaidų auditą ir patvirtinti, kad Donoro projekto partnerio patirtos išlaidos atitinka Reglamentų, projekto partnerio iš Valstybės donorės valstybėje taikomų teisės aktų reikalavimus bei apskaitos principus;

20.5. nuostata, kad išlaidų deklaracijoje ir (arba) išvadoje dėl išlaidų tinkamumo patirtų išlaidų suma turi būti nurodyta eurais. Jei išlaidos patirtos užsienio valiuta, jos perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį išlaidų deklaracijos ir (ar) išvados dėl išlaidų tinkamumo rengimo dieną (taikoma, kai partnerystės sutartis sudaroma su partneriu iš Valstybės Donorės);

20.6. nuostata, kad projekto partneris išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentus privalo saugoti nepažeisdamas galiojančių teisės aktų nuostatų, tačiau ne trumpiau, nei nurodyta projekto įgyvendinimo sutartyje;

20.7. nuostata, kad projekto partneris privalo sudaryti sąlygas tikrinti ir audituoti projekto ir su projektu susijusius dokumentus turinčioms teisę tai daryti institucijoms;

20.8. nuostatos dėl ginčų sprendimo;

20.9. nuostata, kad iki paraiškos teikimo partnerystės sutartyje ar jos projekte nurodytas projekto biudžetas, išlaidų paskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių), nuostatos dėl netiesioginių išlaidų apskaičiavimo metodo ir didžiausia galima netiesioginių išlaidų suma gali keistis pagal paraiškos vertinimo metu nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų dydį, o pasikeitus projekto biudžetui partnerystės sutartis turės būti pakeista.

21. Jei su paraiška teikiamas ketinimų sudaryti partnerystės sutartį dokumentas, jame turi būti aptartos bent šios sąlygos:

21.1. dokumento tikslas, užduočių, įgyvendinant projektą, pasiskirstymas tarp Pareiškėjo ir partnerio (-ių);

21.2. projekto biudžetas, kuriame detalizuojamos visos projekto išlaidos (rekomenduojama naudoti Paraiškos skilties 9. Projekto išlaidų pagrindimas formą), išlaidų paskirstymas tarp Pareiškėjo ir partnerio (-ių).

 

IV. TINKAMI FINANSUOTI PROJEKTAI

 

22. Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie Programos ir šio Kvietimo tikslų siekimo bei atitinkantiems šį specialųjį projektų atitikties kriterijų (šis kriterijus yra privalomas visiems projektams) – projekto metu numatoma įdiegti ir (arba) taikyti naujas metodikas, ir (ar) naujus pagalbos mechanizmus, ir (ar) naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių).

23. Galimos projektų tikslinės grupės:

23.1. vaikai ir jaunuoliai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, pradedantys savarankišką gyvenimą; vaikai ir jaunuoliai iš globos sistemos (vaikų globos institucijų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų), pradedantys savarankišką gyvenimą;

23.2. vaikai ir jaunuoliai, kurie išeina iš uždaro tipo institucijų (pvz., socializacijos centrų, psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro) ir pradeda savarankišką gyvenimą arba grįžta į savo gyvenamąją vietą;

23.3. vaikai ir jaunuoliai – prekybos žmonėmis aukos.

24. Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių privalomų Programos stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodikliai privalomi):

Rezultato rodiklis

24.1.  Apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, dalis.

Produkto rodiklis

24.2.  Išplėtotų ir įgyvendintų iniciatyvų, skirtų vaikams ir jaunimui iš pažeidžiamų grupių, skaičius;

24.3. Vietinių specialistų/paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas vaikams ir (arba) jaunimui, skaičius.

 

25. Pareiškėjai gali siekti (rodikliai nėra privalomi) projektu prisidėti prie Programos rezultato „Glaudesnis paramos gavėjų ir donorų valstybės subjektų, dalyvaujančių programoje, bendradarbiavimas“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos (pvz. projektas įgyvendinimas su partneriu iš Valstybės Donorės):

Rezultato rodiklis

25.1. Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų ir donorų valstybių subjektų lygis;

25.2.  Pasitenkinimo partneryste lygis;

25.3.  Bendradarbiaujančių asmenų, kurie taiko dvišalio partnerystės metu įgytas žinias, dalis.

Produkto rodiklis

25.4.  Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, valstybę donorę);

25.5.  Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, valstybę donorę).

25.6. Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius (išskaidyta pagal šalis Valstybes donores)

 

26. Rodiklių pasiekimas vertinamas pagal Gairių 6 priede pateikiamą Stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodiką.

27. Projekte numatytoms veikloms įgyvendinti turi būti numatytas ne ilgesnis kaip 30 mėnesių laikotarpis nuo projekto įgyvendinimo pradžios. Dėl pagrįstų priežasčių projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. balandžio 30 d. 

28. Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į gero valdymo (įgyvendinant projektą užtikrinama atskaitomybė, skaidrumas, dalyvavimas, lygybė, įstatymo viršenybė, gebėjimai ir kompetencija bei jautrumas žmogaus poreikiams), darnaus vystymosi (ekonomikos, socialinės plėtros ir aplinkos apsaugos tikslų derinimas, atkreipiant dėmesį į daugialypę jų tarpusavio priklausomybę ir numatomus įgyvendinimo padarinius) ir lyčių lygybės bei lygių galimybių (moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas ir bet kokios diskriminacijos etninės ar rasinės priklausomybės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar įsitikinimo pagrindu panaikinimas) principus. Projekto poveikis šiems principams negali būti neigiamas.

29. Projektas turi atitikti nustatytus projektų administracinės atitikties kriterijus, bendruosius projektų atrankos kriterijus ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus (tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai) bei siekti atitikti specialiuosius prioritetinius projektų atrankos kriterijus (naudos ir kokybės vertinimo kriterijai), nustatytus Gairių 2, 3 ir 4 prieduose.

30. Projektas turi būti ne pelno siekiantis ir skirtas viešiesiems interesams tenkinti (siekti visuomenei reikšmingų tikslų, o ne komercinio intereso arba vieno asmens poreikių tenkinimo).

 

V. REIKALAVIMAI DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO

 

31. Pagal Gaires pareiškėjams valstybės pagalba neteikiama.

 

VI. TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

32. Projekto išlaidos turi atitikti MAFT XIX skyriuje nurodytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus ir Reglamento 8 skyriuje nustatytus išlaidų tinkamumo reikalavimus.

33. Galima prašyti mažiausia mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma pagal šį Kvietimą – 200 000,00 (du šimtai tūkstančių) eurų, didžiausia – 250 000,00 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų. Mažiausios ir (arba) didžiausios mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų sumos apribojimai vertinami paraiškos teikimo metu.

34. Mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

35. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir būtinos projekto tikslui ir numatytiems rezultatams pasiekti. Planuojant projekto biudžetą būtina laikytis ekonomiškumo, efektyvumo ir našumo principų.

36. Mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos nuo sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos. Tam tikrų išlaidų įtraukimas į projekto biudžetą negali būti laikomas išankstiniu patvirtinimu, kad tos išlaidos projekto įgyvendinimo metu bus patvirtintos tinkamomis finansuoti. Visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti ir išlaidos turi būti patirtos bei apmokėtos nuo projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios iki projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, išskyrus išlaidas, kurioms sąskaita buvo išrašyta paskutinį projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio mėnesį ir kurios yra laikomos tinkamomis finansuoti, jei projekto išlaidas pagrindžianti sąskaita apmokama per 30 dienų nuo projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos. Galutinė tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo data yra 2024 m. balandžio 30 d.

37. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei teikiamos finansuoti iš kitų programų (jau suteikus finansavimą), finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) bei kitų EEE finansinio mechanizmo programų, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti tos pačios išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.

38. Kartu su planuojamu projekto biudžetu būtina pateikti projekto išlaidų apskaičiavimą (pagrindimą). Tuo atveju, kai išlaidos bus patiriamos atliekant (viešuosius) pirkimus (išskyrus išlaidas, kurios bus deklaruojamos ir apmokamos supaprastintai), planuojamos išlaidos turi būti pagrįstos atliktais rinkos tyrimais. Rekomenduojama rinkos tyrimo suvestinės forma ir paaiškinimai dėl jos pildymo pateikiami Gairių 8 priede.

39. Pagal šį Kvietimą tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

Tiesioginės projekto išlaidos

39.1.

Žemė ir nekilnojamas turtas

Netinkamos finansuoti.

39.2.

Ranga (statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai)

Išlaidos, susijusios su patalpų, skirtų veiklų vykdymui, paprastojo remonto darbais (jų nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant), reikalingais paslaugų teikimui, gali būti finansuojamos. Išlaidos paprastojo remonto darbams negali viršyti 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų

39.3.

Ilgalaikis turtas

Projektui įgyvendinti, jo tikslams bei rodikliams pasiekti bei projektui administruoti ir viešinti būtinos projekto įgyvendinimo laikotarpiui tenkančios projekte naudojamos naujos arba naudotos įrangos arba įrenginių (toliau kartu – įranga), nusidėvėjimo išlaidos, su sąlyga, kad įranga yra nudėvima pagal projekto vykdytojui ar partneriui ir panašiai įrangai taikomus bendrai priimtus apskaitos principus, gali būti finansuojamos.

Jei įranga yra neatskiriama ir būtina projekto įgyvendinimo rezultatų dalis, visa ši įrangos įsigijimo kaina gali būti pripažįstama kaip tinkamos finansuoti išlaidos (netaikoma projekto administravimui ir viešinimui). Tokiu atveju turi būti užtikrinta, kad projekto vykdytojas ne mažiau kaip 5 metus po projekto pabaigos išlaikys įrangos nuosavybę ir naudos įrangą projekto tikslams, užtikrins tinkamą įrangos draudimą nuo nuostolių, tokių kaip gaisras, vagystės ir kiti paprastai draudžiami įvykiai, tiek viso projekto įgyvendinimo metu, tiek ne mažiau kaip 5 metus po projekto pabaigos bei tinkamą įrangos priežiūrą ne mažiau kaip 5 metus po projekto pabaigos, jei projekto įgyvendinimo sutartyje nebus nustatyta kitaip (draudimo išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu gali būti tinkamos finansuoti projekto lėšomis). Jei įrangą įsigyja partneris, projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad paminėtų nuostatų laikysis ir partneris.

Įranga laikomas naudojamas tiesiogiai projekto veiklai vykdyti kilnojamasis materialusis turtas, kurio įsigijimo vertė yra 1000 eurų ir daugiau (nepriklausomai nuo vertės, nuo kurios projekto vykdytojas ar partneris priskiria įsigytą turtą ilgalaikio turto kategorijai pagal savo apskaitos politiką), toks kaip kilnojami ar stacionarūs daiktai, kūrybiniam darbui reikalingi įrankiai, mechanizmai, aparatūra ar prietaisų komplektas, kai tenkinamos šios sąlygos: naudojant pagal paskirtį turto naudingo tarnavimo laikas yra ilgesnis nei 1 metai; naudojamas turtas išlaiko savo pradinę formą ir išvaizdą; turtą sugadinus, jo dalis pametus ar joms susidėvėjus, turtą tikslingiau taisyti, nei keisti nauju; turtas nepraranda savo tapatumo (galimybės atlikti funkcijas) net ir sujungtas į kitą sudėtingesnį vienetą.

Tuo atveju, jei turtas gali būti ar yra naudojama kitais nei projekto tikslais, įrangos nusidėvėjimo arba įsigijimo išlaidos (jei taikoma) projekto lėšomis finansuojamos taikant pro-rata principą (atsižvelgiant į įrangos naudojimo projekto ir kitais tikslais proporciją).

Išlaidos ilgalaikiam turtui negali viršyti 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

39.4.

Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos

Projektui įgyvendinti, jo tikslams bei rodikliams pasiekti bei projektui administruoti ir viešinti būtinų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos gali būti finansuojamos.

Tuo atveju, jei prekės gali būti ar yra naudojamos kitais nei projekto tikslais, prekių įsigijimo projekto lėšomis išlaidos finansuojamos taikant pro-rata principą (atsižvelgiant į prekių naudojimo projekto ir kitais tikslais proporciją).

39.5.

Komandiruotės

Projekto veiklas vykdančių ir administruojančių bei viešinimo veiklas vykdančių darbuotojų bei projekto veiklų dalyvių, kelionių ir komandiruočių išlaidos, įskaitant dienpinigius, išlaidos gali būti finansuojamos.

Visiems projektų vykdytojams ir (arba) partneriams iš Lietuvos, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nuostatos (išskyrus kai išlaidos deklaruojamos ir apmokamos supaprastintai).

Komandiruočių ir kelionių į užsienio valstybę (kai jų trukmė ilgesnė nei 1 diena) išlaidos (išskyrus kelionės į užsienio valstybę ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis išlaidas) deklaruojamos ir apmokamos supaprastintai, taikant Europos Komisijos dienpinigių („per diems“, kurie apima kelionių draudimo, apgyvendinimo, maitinimo, vietinių kelionių ir kitas būtinas kelionės išlaidas užsienio valstybėse) normas (fiksuotuosius įkainius), kurios skelbiamos interneto svetainėje https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2020/01/europos-komisijos-skelbiamos-dienpinigiu-normos-perdiems-2017-03-17_en.pdf. Projekto įgyvendinimo metu taikomos dienpinigių normos („per diems“) nekeičiamos.

Projekto vykdytojų ir (arba) partnerių iš Lietuvos komandiruočių ir kelionių metu Lietuvos Respublikos teritorijoje patiriamos transporto išlaidos (kuro ar susisiekimo viešuoju transportu) deklaruojamos ir apmokamos supaprastintai, taikant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje Nr. FĮ-005 (2015 m. balandžio 24 d. redakcija), skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“), nustatytus 1 km fiksuotuosius įkainius (0,07 Eur / km be PVM arba 0,08 Eur / km su PVM).

Išlaidų supaprastintas apmokėjimas taikant fiksuotuosius įkainius gali būti netaikomas partneriui iš valstybės donorės, taip pat Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio išlaidoms, kai išlaidos ar dalis išlaidų, įeinančių į fiksuotuosius įkainius, yra įtrauktos į kitų paslaugų kainą.

 

39.6.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos (darbo užmokestis, socialinio draudimo mokesčiai, taip pat kitos pagal teisės aktus numatytos su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos, jeigu jos atitinka įprastą projekto vykdyto ir partnerio darbo užmokesčio politiką) už personalo, pasamdyto ar priskirto išskirtinai projekto veikloms administruoti projektą bei vykdyti projekto viešinimo veiklas, faktiškai projekte dirbtą laiką gali būti finansuojamos. Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis laikoma tik ta išlaidų dalis, kuri tiesiogiai susijusi su administruojamu projektu ir yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą projekte.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų darbuotojų darbo užmokesčio atitinkamos išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti tokia apimtimi, kiek jos yra susijusios su veikla, kurios atitinkama įstaiga ar  institucija nevykdytų, jeigu toks projektas nebūtų vykdomas.

Darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojams taikomų rinkos dydžių, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, mokslo ir studijų institucijų bei švietimo įstaigų pedagogų ir kitų darbuotojų darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą. Planuojant darbo užmokestį gali būti remiamasi Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, panašių projektų duomenimis, pareiškėjo ir (arba) partnerio pateiktais istoriniais asmens darbo užmokesčio duomenimis arba duomenimis apie įprastai įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) taikomą darbo užmokestį už tas pačias funkcijas ir (arba) pareigas (pavyzdžiui, pažymomis dėl konkretaus darbuotojo 6 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio, pažymomis dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų bendro darbo užmokesčių vidurkio, projekto vykdytojo viešai skelbiama informacija apie vidutinį darbo užmokestį įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar pan.).

Paraiškoje turi būti pateikiama informacija apie kiekvienai pareigybei (funkcijoms) ar jų grupei planuojamą darbo valandų (dienų, mėnesių) įgyvendinant projektą skaičių ir planuojamą darbo valandos (dienos, mėnesio) vidutinį įkainį ir paaiškinama, kokiu pagrindu ir (arba) kokia metodika vadovaujantis apskaičiuotas planuojamas vidutinis darbo valandos (dienos, mėnesio) įkainis bei pridedami (kai reikalinga) tai įrodantys dokumentai.

Projekto vykdytojų ir (arba) partnerių iš Lietuvos atostogų ir papildomų poilsio dienų darbo užmokesčio išlaidos priskaičiuojamos ir deklaruojamos bei apmokamos supaprastintai taikant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje Nr. FN-005 (2017 m. liepos 20 d. redakcija), skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“), nustatytus kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų koeficientus (fiksuotąsias normas).

 

Netiesioginės projekto išlaidos

39.7.

Netiesioginės

Tinkamos finansuoti projekto netiesioginės išlaidos yra tokios išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos projektui įgyvendinti ir susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Į netiesiogines išlaidas negali būti įtrauktos jokios tiesioginės tinkamos finansuoti išlaidos. Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ų) netiesioginių išlaidų nustatymo metodas (-ai) turi būti pasirinktas (-i) (ir kai reikalinga pagrįstas (-i)) ir nurodytas (-i) paraiškoje.

Metodai, kuriuos naudojant projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) gali nustatyti projekto netiesiogines išlaidas, numatyti MAFT 276 punkte: pagal faktines netiesiogines išlaidas (MAFT 276.1 ir 276.2. papunkčiai) arba taikant fiksuotojo dydžio normą (MAFT 276.3.1., 276.3.2. ir 276.3.3 papunkčiai).

Jei projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) projekto netiesioginėms išlaidoms nustatyti pasirenka MAFT 276.3.1. papunktyje numatytą metodą, netiesioginės išlaidos turi būti pagrįstos vadovaujantis CPVA patvirtintos Netiesioginių išlaidų fiksuotojo dydžio normos nustatymo ir taikymo metodikos, kuri skelbiama www.cpva.lt (aktuali redakcija: https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021-m./dokumentai/682/act719?sqid=994b3627fada2d63b94793688db3b709c08413e2), nuostatomis.

Netiesioginių išlaidų pavyzdžiai: bendrų organizacijos išlaidų, susijusių su infrastruktūra (pvz. elektros energijos, gamtinių dujų, šildymo, vandens, valymo, apsaugos, patalpų priežiūros, ryšių ir kitos išlaidos), smulkiosios biuro įrangos bei kanceliarinių išlaidų, taip pat išlaidų, susijusių su horizontaliomis organizacijos veiklomis, tokiomis kaip administracinis ir finansų valdymas, žmogiškieji ištekliai, mokymai, teisinės konsultacijos ir kt., dalis, tenkanti projekto įgyvendinimui.

 

40. Projekto įgyvendinimo metu taikomi fiksuotieji dydžiai nekeičiami, išskyrus atvejus, kai keičiasi kuro ir (ar) susisiekimo viešuoju transportu išlaidoms taikomas PVM tarifas ir (arba) koordinavimo institucijai, audito institucijai ar kitoms auditą atlikusioms institucijoms arba, kai vadovaujamasi Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams taikomomis supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo metodikomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų vadovaujančiajai arba audito institucijai nustačius, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo sąlygos buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis ar kitaip taikomas), patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi supaprastintai apmokamoms išlaidoms, patirtoms nuo supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio ir jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, apmokėti.

41. Išlaidos, būtinos projektui administruoti, numatytos 39 punkte 3-6 išlaidų kategorijose, (pvz. projekto vykdytojo ir (arba) jo partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą, su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos, projekto administravimo paslaugų išlaidos, partnerių iš Valstybių donorių išlaidų patikrinimo (audito) išlaidos (kai taikoma), kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos), yra laikomos tiesioginėmis projekto išlaidomis. Bendra išlaidų, būtinų projektui administruoti, suma negali viršyti 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

42. Išlaidos projekto viešinimui, numatytos 39 punkte 3-6 išlaidų kategorijose, yra laikomos tiesioginėmis projekto išlaidomis ir yra tinkamos finansuoti, kai yra patiriamos atliekant MAFT 260-264 p. numatytus būtinus informavimo apie projektą veiksmus.

43. Pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurio pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (arba) partneris pagal teisės aktus negalės įtraukti į PVM atskaitą ir susigrąžinti, yra tinkamas finansuoti iš mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų.

44. Visais atvejais netinkamos finansuoti išlaidos nurodytos MAFT XIX skyriaus trečiajame skirsnyje.

45. Projekto išlaidos pagal projekto vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą galės būti apmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avansu ar be avanso ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdą. Konkreti išlaidų apmokėjimo tvarka ir išlaidų apmokėjimo būdas (-ai) nustatomi projekto įgyvendinimo sutartyje.

46. Viso projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas galės prašyti avanso, neviršijančio 30 procentų projektui skirtų mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumos (jei avanso išmokėjimas bus numatytas projekto įgyvendinimo sutartyje), kuri vėliau bus įskaitoma pripažinus tinkamomis finansuoti deklaruotas išlaidas pagal MAFT 300 punkto nuostatas. Kartu su avanso mokėjimo prašymu MAPFT 289.2 papunktyje numatytomis sąlygomis turės būti pateikiami avanso draudimo dokumentai. Jei projektui bus išmokamas avansas, projekto vykdytojas privalės kredito įstaigoje turėti atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms tvarkyti.

47. Projekto partneris (-iai) iš Valstybės donorės ir (arba) projekto dalyvis (-iai) iš Valstybės donorės už projekto įgyvendinimo metu patirtas išlaidas galės atsiskaityti MAFT 292-294 punktuose nustatyta tvarka bei vadovaujantis Procesų darbo grupės parengta atmintine, skelbiama https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021-m./dokumentai/682/act690?sqid=994b3627fada2d63b94793688db3b709c08413e2.

 

VII. PARAIŠKŲ RENGIMAS, PRIĖMIMAS, PROJEKTŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

48. Mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos skiriamos ir šio atviro Kvietimo paraiškos atrenkamos vieno etapo konkurso būdu.

49. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas interneto svetainėje www.eeagrants.lt ir www.cpva.lt.

50. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas per Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) tiesioginiu būdu (online) turi užpildyti Gairių 2 priede pateiktą nustatytos formos paraišką ir kartu su priedais pateikti per DMS iki Kvietime teikti paraiškas nurodytos datos. Pateikusiam paraišką pareiškėjui per DMS išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimas, kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas. Jei DMS funkcionalumai nėra užtikrinami, pareiškėjas apie užregistruotą paraišką ir jai suteiktą unikalų kodą informuojamas raštu, kuris siunčiamas nurodytu kontaktinio asmens el. pašto adresu.

51. Kitais nei per DMS būdais ir priemonėmis pateikta paraiška nebus priimta ir bus grąžinama pareiškėjui. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, CPVA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos arba neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

52. Pareiškėjas gali pateikti klausimus dėl finansavimo skyrimo sąlygų, su paraiškos pildymu bei kitų su finansavimo skyrimu susijusius klausimus Kvietime nurodytais CPVA telefonais, raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu.

53. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

53.1. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (tuo atveju, kai išlaidos bus patiriamos atliekant (viešuosius) pirkimus (išskyrus išlaidas, kurios bus deklaruojamos ir apmokamos supaprastintai), planuojamos išlaidos turi būti pagrįstos atliktais rinkos tyrimais);

53.2. šių Gairių reikalavimus atitinkantį partnerystės sutarties projektą (jei partnerystės sutartis iki paraiškos pateikimo yra pasirašyta – pasirašytos sutarties kopiją) ar ketinimų sudaryti tokią sutartį dokumentą (jei taikoma);

53.3. projekto netiesioginių išlaidų nustatymo pagrindimą;

53.4. Metodikos ir (arba) pagalbos mechanizmo ir Darbo modelio aprašymo formą ( Gairių 1 priedas) (jei taikoma);

54. Vadovaudamasi MAFT XVII skyriaus nuostatomis paraiškų vertinimą organizuos CPVA. Vertinimas atliekamas vertintojams pildant Gairių 3, 4 ir 5 prieduose nustatytos formos vertinimo lenteles. CPVA turi teisę nuspręsti, kurį vertinimą (projektų naudos ir kokybės ar projektų tinkamumo finansuoti) atlikti pirma arba atlikti šiuos abu vertinimus vienu metu. Informacija apie projektų naudos ir kokybės vertinimo etapo rezultatus bei projektų tinkamumo finansuoti vertinimo etapo rezultatus skelbiama svetainėje www.eeegrants.lt.

55. Paraiškos vertinimo metu CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per CPVA nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Susirašinėjimas tarp CPVA ir pareiškėjo vertinimo metu vyksta per DMS.

56. Naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausia du nepriklausomi ekspertai. Paraiškos bus vertinamos balais, vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali būti keičiami. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Gairių 5 priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio Kvietimo projektams yra 50 balų. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir visiems finansuoti nepakanka Kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų. Jei pagal visus prioritetinius projektų atrankos kriterijus tokie projektai įvertinti vienodai ir jeigu Kvietimo lėšų sumos neužtenka visiems iš jų finansuoti, projektai išdėstomi pagal paraiškos gavimo DMS laiką (pirmiau įrašoma anksčiau pateikta paraiška). Jeigu dviejų vertintojų projektui suteikti vertinimo balai skiriasi daugiau kaip 30 procentų, kurie skaičiuojami dviejų vertintojų balų skirtumą lyginant su didesniu skirtu balu, CPVA paskirs trečią nepriklausomą vertintoją. Tokiu atveju projektui suteikiamas balas yra artimiausius balus suteikusių dviejų vertintojų balų vidurkis. 

57. Paraiškos įvertinamos per 90 dienų nuo Kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.

58. Vertinimo terminas gali būti pratęstas CPVA sprendimu, jei:

58.1. atrankos konkurso būdu buvo gauta daugiau nei 100 paraiškų;

58.2. jei atliekant paraiškų vertinimą dėl tam tikrų vertinimo nuostatų išaiškinimo buvo kreiptasi į Finansinių mechanizmų valdybą, Programos partnerį, Koordinavimo instituciją ar kitas susijusias institucijas. Tokiu atveju vertinimo terminas pratęsiamas tam terminui, kuris praėjo nuo kreipimosi dienos iki atsakymo gavimo dienos.

59. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektams, kuriems pritarė projektų atrankos komitetas ir kurie atitinka projektų naudos ir kokybės, projektų tinkamumo finansuoti ir administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, priima CPVA.

60. Paraiška atmetama ir kiti kriterijai nevertinami, jei nustatoma:

60.1. tas pats pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką (atmetamos visos to paties pareiškėjo pateiktos paraiškos, išskyrus pirmąją);

60.2. paraiška neatitinka bent vieno bendrojo ar specialaus projektų atitikties kriterijaus (tinkamumo), nurodyto Gairių 4 priede;

60.3. pareiškėjas neatitinka bent vieno administracinės atitikties kriterijaus, nurodyto Gairių 3 priede;

60.4. pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią informaciją arba pareiškėjas ar su paraiška (planuojamu įgyvendinti projektu) susiję asmenys siekia gauti informaciją, kurią CPVA laiko konfidencialia, arba neteisėtai bando daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams;

60.5. projektui naudos ir kokybės vertinimo metu suteikta mažiau kaip 50 balų.

61. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta finansuoti iš mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų, CPVA sudarys dvišalę projekto įgyvendinimo sutartį. Bendrosios sąlygos yra patvirtintos CPVA direktoriaus pavaduotojo 2019 m. liepos 1 d. potvarkiu Nr. 2019/20-3-1 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo arba 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutarties bendrųjų sąlygų patvirtinimo“ ir paskelbtos Teisės aktų registre.  Specialiųjų sąlygų projektas pateiktas Gairių 7 priede.

62. Jei pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį arba jos nepasirašo per CPVA nustatytą terminą arba per nustatytą terminą neįvykdo iki projekto sutarties sudarymo numatytų įvykdyti sąlygų (neįvykdo išlygos ar nepateikia informacijos ir dokumentų, kuriais įrodomas išlygos įvykdymas), sprendimas dėl projekto finansavimo laikomas negaliojančiu.

63. Projekto įgyvendinimo sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis MAFT XVIII skyriaus nuostatomis. Už projekto įgyvendinimą pagal projekto sutartį atsako projekto vykdytojas.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) CPVA sprendimus gali apskųsti MAFT 429 punkte nustatyta tvarka.

65. Gairių priedai:

65.1. Metodikos/pagalbos mechanizmo aprašymo forma (1 priedas);

65.2. Paraiška finansuoti iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ((pildoma per DMS online), 2 priedas);

65.3. Administracinės atitikties kriterijai ir jų vertinimo metodika (projektas) (3 priedas);

65.4. Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika (4 priedas);

65.5. Projektų naudos ir kokybės vertinimo metodika (5 priedas);

65.6. Stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika (6 priedas);

65.7. Projekto įgyvendinimo sutarties specialiųjų sąlygų projektas (7 priedas);

65.8. Rinkos tyrimo suvestinė (8 priedas).

______________________