LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. spalio 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 „DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 11 d. Nr. V-1077

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“,

pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą:

1. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Šaukimo metu KASP ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens patikrinimo, o kitu metu – pagal poreikį, organizuoja karo prievolininkų, kuriems nėra nustatytų aplinkybių atidėti PPKT ar atleisti nuo privalomosios karo tarnybos, nuvežimą į KMEK, kur pagal sveikatos būklę įvertinamas kandidatų tinkamumas nuolatinei PPKT ar baziniams kariniams mokymams, taip pat profesinei karo tarnybai, jei kandidatas pateikė prašymą priimti ir į profesinę karo tarnybą.“

2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3.   Pakeičiu 2 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3.

PAPILDOMI KRITERIJAI

Nuo 0 iki 15“

 

 

4.   Papildau 2 priedą 3.5 punktu ir jį išdėstau taip:

„3.5.

Kandidatas pateikė prašymą tapti profesinės karo tarnybos kariu

10

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikė prašymą į profesinę karo tarnybą“

 

 

 

 

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą forma)

 

________________________________________________

(vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis, gimimo data)

 

_________________________________________________

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

 

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui

 

 

PRAŠYMAS PAŠAUKTI Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

 

Prašau pašaukti mane į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą / bazinius karinius mokymus / jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (nereikalingą išbraukti). Su nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos / bazinių karinių mokymų / jaunesniųjų karininkų vadų mokymų organizavimo ir vykdymo sąlygomis esu supažindintas (-a) ir sutinku jų laikytis.

Atlikęs bazinius karinius mokymus, ________________ būti priimtas į profesinę karo  (noriu/nenoriu)

tarnybą.

 

Asmuo, rekomendavęs stoti į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą / bazinius karinius mokymus/ jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (nereikalingą išbraukti)

 

____________________________________________________________________

(laipsnis, vardas pavardė, karinis dalinys)                                                                                                                                                   ____________________________________                                                     (parašas)                         (vardas, pavardė)

 

 

Asmuo, šiuo prašymu pareiškęs norą į profesinę karo tarnybą, _______________ pateikė (data)

prašymą Priimti į profesinę karo tarnybą Nr. __________

(prašymo registracijos numeris)

 

___________________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)