KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 15 d.   Nr. T-112

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“:

1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

10.1. Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į 10.3 papunkčio sąlygą, šiems vaikams:

10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.1.2. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;

10.1.3. įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams;

10.1.4. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

10.1.5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.1.6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

10.1.7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

10.2. Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno iš jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus 10.1.2 papunktį).

10.3. Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal Aprašo 10.1.1 ir   10.1.2 papunkčius. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal Aprašo 10.1.3–10.1.7 papunkčius, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

10.4. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal Aprašo 10.1 papunktį (išskyrus 10.1.2 papunktį), prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.“

2. Pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Visvaldas Matijošaitis


 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo

priedas

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 15 d.

sprendimo Nr. T-112

redakcija)

 

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

 

__________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

 

___________________________________________

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

 

_____________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

Kauno miesto švietimo įstaigos direktoriui

 

 

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTOS BIUDŽETINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IKIMOKYKLINIO (PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO GRUPĘ

20__ m. _______________ ____ d.

Kaunas

 

 

Prašau priimti mano vaiką (sūnų, dukterį) (globotinį, globotinę)

____________________________________________________________________________

(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)

nuo 20__ m. ___________________ ____ d. į (įrašyti įstaigos pavadinimą)

(I pasirinkimas)_________________________________________________________________

lopšelio (darželio, priešmokyklinio ugdymo) grupę.

Pageidauju, kad vaikas būtų ugdomas taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę sistemą

 ________________________________________________________________________ .

(nurodyti metodikos ar pedagoginės sistemos pavadinimą)

 

nuo 20__ m. ___________________ ____ d. į (įrašyti įstaigos pavadinimą)

(II pasirinkimas)_________________________________________________________________

lopšelio (darželio, priešmokyklinio ugdymo) grupę.

 

Pageidauju, kad vaikas būtų ugdomas taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę sistemą

________________________________________________________________________ .

(nurodyti metodikos ar pedagoginės sistemos pavadinimą)

 

Pateikiu dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į švietimo įstaigą (pažymėti √):

[]  brolis (broliai) ir (ar) sesuo (seserys) lanko tą pačią švietimo įstaigą;

[]  vaikas yra rotuojamo (perkeliamo) kario vaikas, pasiūlytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;

[]  įvaikintas 1,5–6 metų amžiaus vaikas;

[]  vaikas turi lankyti nurodytą įstaigą Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus siūlymu;

[]  vaikui nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas);

[]  vaikas iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei;

[]  vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų;

[]  kiti švietimo įstaigos nuostatuose nurodyti atvejai (nurodyti):

____________________________________________________________________________

[]  Sutinku, kad duomenys būtų paskelbti internete.

 

___________________               _________________________________  

(parašas)                                  (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

 

Prašymo gavimo patvirtinimas

(pildo švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas)

 

_____________________