LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATVEJŲ, KADA FIZINIAI ASMENYS GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 3 DALIES 2 PUNKTE NUSTATYTO PARAMOS DALYKO GAVĖJAIS, IR PARAMOS TEIKIMO ŠIEMS GAVĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 22 d. Nr. 1K-53

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ 11 punktu,

t v i r t i n u Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-53

 

ATVEJŲ, KADA FIZINIAI ASMENYS GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 3 DALIES 2 PUNKTE NUSTATYTO PARAMOS DALYKO GAVĖJAIS, IR PARAMOS TEIKIMO ŠIEMS GAVĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojami atvejai, kada fiziniai asmenys gali būti Labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Labdaros ir paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme.

3. Labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjai yra fiziniai asmenys tais atvejais, kai jie atlieka juridinių asmenų, kurie Civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka vykdo ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbus (toliau – darbai), jiems pavestas (kai fiziniai asmenys yra to juridinio asmens darbuotojai) arba su tais juridiniais asmenimis Savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka suderintas (kai fiziniai asmenys yra savanoriai) darbams vykdyti būtinas funkcijas (toliau – funkcijos).

4. Parama Aprašo 3 punkte nurodytiems fiziniams asmenims (toliau – fiziniai asmenys) funkcijoms atlikti teikiama šia tvarka:

4.1. Paramos teikėjai paramos dalyką – maisto produktus, gėrimus, darbo priemones, drabužius, apsaugos priemones ir kitą turtą (prekes) – perduoda Aprašo 3 punkte nurodytų juridinių asmenų (toliau – juridiniai asmenys) nustatytose vietose ir nustatytu laiku.

4.2. Paramos teikėjai paramos dalyką – maitinimo paslaugas, atvykimo į funkcijų atlikimo vietą ir grįžimo iš jos į gyvenamąją vietą paslaugas, paslaugas poilsio kokybei palaikyti, paslaugas fizinei ir (ar) psichologinei būklei palaikyti ir kitas paslaugas – suteikia paslaugų teikimo laiką ir vietą suderinę su juridiniais asmenimis. Ilgalaikės paslaugos negali būti teikiamos ilgiau, negu vykdomi darbai.

4.3. Paramos teikėjai paramos dalyką – lėšas – perveda į juridinių asmenų specialiai tam tikslui atidarytas sąskaitas kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje. Paramos teikėjai turi teisę nurodyti, kokias konkrečias funkcijas atliekančius fizinius asmenis nori paremti: gydytojus, slaugytojus, savanorius, gelbėtojus ir pan. Lėšos gali būti priimamos iki darbų vykdymo pabaigos. Jeigu lėšos pervedamos pasibaigus darbų vykdymui arba paramos teikėjas nurodo, kad nori paremti darbams vykdyti nebūtinas funkcijas atliekančius asmenis, juridinis asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, lėšas grąžinti. Jeigu Aprašo 4.5 papunktyje nustatyta tvarka paskirsčius lėšas ir pasibaigus darbams lieka nepaskirstytas lėšų likutis, juridinis asmuo grąžina lėšų likutį jas pervedusiems paramos teikėjams ne vėliau kaip kitą kalendorinį mėnesį, einantį po to kalendorinio mėnesio, kurį buvo baigti darbai.

4.4. Juridinis asmuo lėšas, gautas per darbų vykdymo kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip per kitą po jo einantį kalendorinį mėnesį Aprašo 4.5 papunktyje nustatyta tvarka paskirsto fiziniams asmenims jų su funkcijų atlikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti ir perveda į jų nurodytas sąskaitas. Jeigu per kalendorinį mėnesį į juridinio asmens sąskaitą pervedama didesnė lėšų suma negu fizinių asmenų su funkcijų atlikimu patirtų išlaidų suma, nepaskirstytų lėšų likutis paskirstomas per vėlesnius mėnesius, pirmiausia paskirstant anksčiausiai gautas lėšas.

4.5. Juridinis asmuo lėšas paskirsto Aprašo 4.5.1 ir 4.5.2 papunkčiuose nurodytiems fiziniams asmenims jų su funkcijų atlikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti, mutatis mutandis taikydamas Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas. Jeigu lėšų nepakanka visoms išlaidoms kompensuoti, jos paskirstomos proporcingai mažinant kompensuotinas išlaidas visiems per lėšų pervedimo kalendorinį mėnesį funkcijas atlikusiems ir su funkcijų atlikimu susijusių išlaidų patyrusiems fiziniams asmenims. Lėšos paskirstomos šia tvarka:

4.5.1. Jeigu paramos teikėjas nurodo, kokias konkrečias funkcijas atliekančius fizinius asmenis nori paremti, juridinis asmuo paskirsto lėšas visiems paramos teikėjo nurodytas funkcijas per lėšų pervedimo kalendorinį mėnesį atlikusiems ir su funkcijų atlikimu susijusių išlaidų patyrusiems fiziniams asmenims.

4.5.2. Jeigu paramos teikėjas nenurodo, kokias funkcijas atliekančius fizinius asmenis nori paremti, juridinis asmuo paskirsto lėšas visiems per lėšų pervedimo kalendorinį mėnesį funkcijas atlikusiems ir su funkcijų atlikimu susijusių išlaidų patyrusiems fiziniams asmenims.

5. Juridiniams asmenims rekomenduojama sudaryti ir viešai skelbti Aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytų ar kitų paramos dalykų, kurių reikia fizinių asmenų poreikiams užtikrinti jiems atliekant funkcijas, sąrašus.

6. Juridiniai asmenys, paskirstę ir išmokėję fiziniams asmenims lėšas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais pateikia šiuos duomenis:

6.1. paramos teikėjui – Labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnyje nurodytai apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms sudaryti reikalingus duomenis apie tai, kokia paramos teikėjo lėšų suma skirta ir išmokėta konkrečiam fiziniam asmeniui;

6.2. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – duomenis apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautas ir konkrečiam fiziniam asmeniui skirtas ir išmokėtas lėšas.

7. Juridiniai asmenys ir paramos teikėjai, turintys pareigą tvarkyti suteiktos paramos apskaitą ir (arba) viešinti paramos gavėjų duomenis, fizinių asmenų duomenis naudoja laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

_______________________