LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl  ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 1999 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 383 „DĖL PRIVALOMŲJŲ RINKAI TIEKIAMOS SODO AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS IR SODO AUGALŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. liepos 5 d. Nr. 3D-409

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymą Nr. 383 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Įgyvendindamas 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (OL 2008 L 267, p. 8) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/120 (OL 2019 L 24, p. 27), 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 29 tomas, p. 258) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2019/523 (OL 2019 L 86, p. 41), 2003 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 2003/61/EB, iš dalies keičiančią direktyvas: 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla, 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla, 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių vegetatyvine dauginamąja medžiaga, 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą, 92/34/EEB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir vaisiams auginti skirtais vaisiniais augalais, 98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga, 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla, 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla, 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis ir 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla Bendrijos lyginamųjų tyrimų ir bandymų atžvilgiu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 39 tomas, p. 218), 2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvą 2014/96/ES dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystės vaisinių augalų, kuriems taikoma Tarybos direktyva 2008/90/EB, ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimų (OL 2014 L 298, p. 12), 2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvą 2014/97/ES, kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl tiekėjų ir veislių registracijos ir bendrojo veislių sąrašo (OL 2014 L 298, p. 16), 2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvą 2014/98/ES, kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl jos I priede nurodytoms vaisinių augalų gentims ir rūšims taikomų specialių reikalavimų, tiekėjams keliamų specialių reikalavimų ir oficialių patikrinimų išsamių taisyklių (OL 2014 L 298, p. 22),“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės reikalavimų aprašą:

2.1. Pripažįstu netekusiu galios 145 punktą.

2.2. Pakeičiu 171 punktą ir jį išdėstau taip:

171. Kol bus priimtas šio aprašo 170 punkte nurodytas sprendimas, Valstybinė augalininkystės tarnyba iki 2022 m. gruodžio 31 d., nepažeisdama Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo nuostatų, sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų įvežimui iš ne ES valstybių taiko reikalavimus, kurie nurodyti Vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai medžiagai, išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-694 „Dėl Vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai medžiagai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“.“

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Giedrius Surplys