LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo NR. 3d-254  „Dėl LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 mETŲ PROGRAMOS priemonĖS
„AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS“ ĮGYVENDINIMO taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. kovo 26 d. Nr. 3D-180

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 12.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.8. pareiškėjas prisiima ir laikosi įsipareigojimų pagal veiklą deklaruotuose plotuose 5 m. (taikoma nuo 2018 m. teikiamoms paramos paraiškoms);“.

2. Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. tinkamas paramai plotas pagal kiekvieną Priemonės veiklą, už kurį mokama kompensacinė išmoka, yra ne mažesnis kaip 1 ha (išskyrus veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“);“.

3. Pakeičiu 13.2.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2.1.1. pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – ne mažesniame kaip 5 ha ariamosios žemės plote įveista ne mažesnė kaip 0,5 ha medingųjų augalų juosta ir (arba) laukas. Atitikus ariamosios žemės ploto ir nustatytą minimalų medingųjų augalų ploto (0,5 ha), didesnis medingųjų augalų plotas paraiškoje nėra ribojamas;“.

4. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Pareiškėjai, prisiėmę įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas ir (arba) veiklas, išskyrus programą „Ekologinis ūkininkavimas“, privalo tęsti visus likusius pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas ir (arba) veiklas prisiimtus įsipareigojimus, deklaruodami tuos pačius pagal atitinkamą programą ir (arba) veiklą plotus. Tęsiamiems įsipareigojimams bus taikomos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklės, išskyrus Pagrindinius reikalavimus ir sankcijas už jų nesilaikymą, kurie pagal veiklas nurodyti Taisyklių 1 priede (toliau – Pagrindiniai reikalavimai), išskyrus šiuos atvejus:

14.1. kai pareiškėjai tęsia likusius prisiimtus įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklas: „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ ir „Šlapynių tvarkymas“, bus taikomos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklės;

14.2. pareiškėjai, 2014 m. pateikę paraiškas ir įvykdę įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“, privalo tęsti įsipareigojimus deklaruodami tą patį plotą ir vykdyti įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos Priemonės veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“.

5. Pakeičiu 19.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.7. jei valdoje naudojami profesionaliajam ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, pildyti Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse, tvirtinamose atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, nurodytos formos Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą. Žurnalas turi būti užpildytas per 24 valandas po produkto naudojimo. Agentūros vykdomų patikrų ūkyje metu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas šį žurnalą privalo pateikti Agentūros darbuotojui paprašius. Žurnalas turi būti saugomas visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus ir pateikiamas, Agentūros darbuotojui paprašius, Agentūros vykdomų patikrų ūkyje metu. Žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje;“.

6. Pakeičiu 19.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.8. jei valdoje yra naudojamos kalkinimo medžiagos, organinės ir (arba) mineralinės trąšos:

19.8.1. ūkiai pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas), privalo turėti ir tręšti laukus pagal tręšimo planus, nurodytus minėtame apraše;

19.8.2. ūkiai, kurie naudoja kalkinimo medžiagas, tręšia organinėmis trąšomis (išskyrus, kai tręšiama mėšlu ir (ar) srutomis) ir (arba) žemės ūkio valdoje naudoja mineralines trąšas, privalo pildyti Trąšų ir kalkinimo medžiagų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma pateikta Taisyklių 2 priede. Žurnalas turi būti užpildytas per 5 darbo dienas (žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje). Žurnalas turi būti saugomas visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus, ir pateikiamas, Agentūros darbuotojui paprašius, Agentūros vykdomų patikrų vietoje metu;“.

7. Pakeičiu 19.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.11. pildyti pagal Priemonės veikloje nurodytus reikalavimus Atliktų ūkio darbų pagal veiklas žurnalą, pateiktą Taisyklių 7 priede. Žurnalas turi būti užpildytas per 5 dienas po atliktų darbų. Šį žurnalą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas Agentūros vykdomų patikrų ūkyje metu privalo pateikti Agentūros darbuotojui. Žurnalas privalo būti saugomas visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus. Žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje;“.

8. Pripažįstu netekusiu galios 19.17 papunktį.

9. Pakeičiu 19.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.18. visoje valdoje laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje (išskyrus plotus, kuriuose įgyvendinama veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“). Jei atitinkamuose žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijuose nurodyti reikalavimai neatitinka Priemonės veiklos įsipareigojimuose nustatytų reikalavimų pagal atitinkamas Priemonės veiklas ir (arba) reikalavimų įvykdymo terminai yra skirtingi, pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas turi vykdyti įsipareigojimus pagal atitinkamas Priemonės veiklas. Žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai ir jų įgyvendinimas pagal atitinkamas veiklas:

19.18.1. pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ, DGP) nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. (įskaitytinai). Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre įregistravusiems bičių šeimas, pievas privalu nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. įskaitytinai. Šis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus taikomas įgyvendinant veiklą „Dirvožemio apsauga“ (išskyrus tuos atvejus, kai apsėjama ankštinėmis kultūromis);

19.18.2. užliejamų pievų teritorijose (Stoniškių ir Rusnės seniūnijos) žolės ritinius išvežti iš laukų iki spalio 1 d. Šis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus taikomas įgyvendinant veiklas „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Dirvožemio apsauga“ (išskyrus tuos atvejus, kai apsėjama ankštinėmis kultūromis);

19.18.3. pievų laukuose, taip pat sodų ir uogynų tarpueiliuose visą vegetacijos laikotarpį neturi būti augmeniją stelbiančių, sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių ir (arba) išbarsčiusių piktžolių. Šis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus taikomas įgyvendinant veiklas  „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“,  „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Dirvožemio apsauga“;

19.18.4. sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) periodiškai įdirbti (mechaniškai arba chemiškai) taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės. Sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva, nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Šis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus taikomas įgyvendinant veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“;

19.18.5. soduose ir uogynuose iš deklaruojamų laukų ploto pašalinti negyvus vaismedžius ir (arba) vaiskrūmius arba jų liekanas. Šis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus taikomas įgyvendinant veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“.

10. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Vykdydami veiklą „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pasirinktinai gali prisiimti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ir (arba) „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“. Pareiškėjai taip pat įsipareigoja:

25.1. pasėdami ir įrengdami medingųjų augalų juostas ir (arba) laukus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“:

25.1.1. pasėti medingųjų augalų mišinį ariamojoje žemėje, susidedantį iš ne mažiau kaip 3 rūšių medingųjų augalų (Medingųjų augalų sąrašas pateikiamas Taisyklių 4 priede). Apsėti mišiniu laukai turi būti arba kaip atskiri laukai, arba ne siauresnės kaip 6 m pločio juostos. Nei vienas iš medingųjų augalų, vertinant vizualiai, tuose laukuose ir (arba) juostose negali sudaryti daugiau kaip 70 proc. mišinio;

25.1.2. nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų;

25.1.3. birželio 1–30 d. nupjauti pusę ploto;

25.1.4. rugsėjo 1–30 d. nupjauti visą likusį plotą;

25.1.5. išvežti nupjautą žolę iki rugsėjo 30 d.;

25.2. pasėdami ir įrengdami daugiamečių žolių juostas ar laukus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“:

25.2.1. pirmaisiais metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje pasėti daugiametes žoles (Daugiamečių žolių sąrašas pateikiamas Taisyklių 4 priede);

25.2.2. nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų;

25.2.3. antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.;

25.2.4. visą nupjautą žolę iš lauko išvežti iki rugsėjo 30 d.“

11. Pakeičiu 28.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.6. laikantis kiekvienai rūšiai reikalingos fitosanitarinės pertraukos, sudaryti ir vykdyti sėjomainos planą. Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašu patvirtinta sėjomainos plano kopija turi būti pateikta Agentūrai patikros vietoje metu;“.

12. Pakeičiu 28.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.7. kiekvienais metais, vadovaujantis dirvožemio ir (arba) augalo laboratoriniais tyrimais, sudaryti ir vykdyti tręšimo planą. Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašu patvirtinta tręšimo plano kopija turi būti pateikta Agentūrai patikros vietoje metu.“

13. Pakeičiu 29.1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

29.1.2.1. iki liepos 1 d. pasėti daugiametes žoles ne mažesniame kaip 20 proc. nuo paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto ir išlaikyti 2 metus tame pačiame lauke nuo pasėjimo metų. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje daugiametėmis žolėmis apsėtas plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų. Augalų rūšių, tinkamų daugiamečių žolių įsėliui, sąrašas pateikiamas Taisyklių 5 priede;“.

14. Papildau 431 punktu:

431. Plotai, kuriuose įgyvendinama veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, negali būti įskaičiuojami vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių V skyriuje, įgyvendinimą.“

15. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių, uogų ir daržovių sertifikavimą ir priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu paskirtos nepriklausomos sertifikavimo įstaigos (toliau – Sertifikavimo įstaiga).“

16. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Parama sumažinama, jei:

55.1. per įsipareigojimų laikotarpį paramos gavėjo paramos paraiškoje pirmą kartą nurodytas pagal atitinkamą Priemonės veiklą plotas sumažinamas iki 5 proc. ir sumažinto ploto suma neviršija šių Taisyklių 19.4 papunktyje nurodytos pagal veiklą leistinos ribos, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą;

55.2. per įsipareigojimų laikotarpį (nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos) paramos gavėjo paramos paraiškoje nurodytas pagal atitinkamą Priemonės veiklą plotas sumažinamas daugiau kaip 5 proc. ir sumažinto ploto suma neviršija Taisyklių 19.4 papunktyje nurodytos pagal veiklą leistinos ribos, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą ir paramos gavėjas grąžina visą per įsipareigojimų laikotarpį už sumažintą plotą gautą paramą;

55.3. per įsipareigojimų laikotarpį paramos gavėjo paramos paraiškoje nurodytas pagal atitinkamą Priemonės veiklą plotas sumažinamas daugiau kaip 5 proc. ir sumažinto ploto suma viršija šių Taisyklių 19.4 papunktyje nurodytą pagal veiklą leistiną ribą, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą ir paramos gavėjas grąžina visą per įsipareigojimų laikotarpį už sumažintą plotą gautą paramą, ir trejiems ateinantiems metams, įvertinus sumažintą plotą, apskaičiuota paramos pagal veiklą suma sumažinama 3 proc.;

55.4. paramos gavėjas padaro pažeidimą pagal Taisyklių 19.3 papunktį, parama einamaisiais metais nemokama už tą plotą, kuris neatitinka paramos paraiškoje nurodyto kontrolinio žemės sklypo ploto (ši nuostata netaikoma veiklos „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ sritims, veikloms „Dirvožemio apsauga“ ir „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“);

55.5. paramos gavėjas nesilaiko nurodyto reikalavimo nenaudoti augalų apsaugos produktų, trąšų, kalkinimo priemonių (išmoka mažinama 10 proc. visos apskaičiuotos paramos sumos pagal kiekvieną veiklos reikalavimo pažeidimą atskirai). Tais atvejais, jei nustatomi keli pažeidimai (trąšų ir (arba) augalų apsaugos produktų naudojimas arba kalkinimas), nustatytų sankcijų dydžiai yra sumuojami;

55.6. paramos gavėjas nesilaiko bent vieno iš Taisyklių VII skyriuje atitinkamai veiklai nustatytų reikalavimų (išskyrus reikalavimus nearti pievų ir nesėti jų kultūrinėmis žolėmis, neįrengti naujų drenažo ar laistymo, drėkinimo sistemų, nenaudoti augalų apsaugos produktų, trąšų, kalkinimo priemonių ir reikalavimą naudotis individualiomis specializuotų konsultantų teikiamomis konsultavimo paslaugomis, nustatytą Taisyklių 28.1 papunktyje), iki 30 proc. pagal veiklą paramos paraiškoje deklaruoto ploto (einamaisiais metais išmoka mažinama 15 proc. visos apskaičiuotos pagal veiklą paramos sumos ir sankcijos dydis padidinamas 15 proc. už kiekvieno likusio reikalavimo nesilaikymą);

55.8. paramos gavėjas nesilaiko reikalavimo tvarkyti buhalterinę apskaitą, išmoka mažinama 1 proc. visos apskaičiuotos paramos sumos pagal Priemonę;

55.9. paramos gavėjas nesilaiko Pagrindinių reikalavimų, taikomos 1 priedo 3 skiltyje nurodytos sankcijos;

55.10. paramos gavėjas nesilaiko Taisyklių 19.7 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą, 19.8.1 papunktyje nurodyto reikalavimo turėti ir įgyvendinti tręšimo planus, nurodytus Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos apraše, bei 19.8.2 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Trąšų ir kalkinimo medžiagų  naudojimo, apskaitos žurnalą, paramos gavėjui taikomos sankcijos vadovaujantis Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“;

55.11. paramos gavėjas nesilaiko pagal veiklas nurodytų reikalavimų nearti pievų ir nesėti jų kultūrinėmis žolėmis, neįrengti naujų drenažo ar laistymo sistemų, neįrengti naujų drėkinimo sistemų ir šių reikalavimų pažeidimai sudaro iki 5 proc. paramos paraiškoje pagal atitinkamą veiklą deklaruoto ploto imtinai, parama sumažinama 50 proc. pagal atitinkamas Priemonės veiklas;

55.12. paramos gavėjas nesilaiko Taisyklių 19.8.2 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Trąšų ir kalkinimo medžiagų apskaitos žurnalą, jei valdoje naudojamos organinės ir (arba) mineralinės trąšos, 19.11 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Atliktų ūkio darbų pagal veiklas žurnalą, išmoka mažinama 1 proc. visos apskaičiuotos paramos sumos pagal atitinkamą Priemonės veiklą už kiekvieno šiame punkte įvardyto žurnalo nepildymą;

55.13. paramos gavėjas nesilaiko reikalavimo dėl gyvulių ganymo intensyvumo pagal veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“:

55.13.1. nustatyto ganymo nesilaiko mažiau kaip 20 proc. pagal veiklą deklaruoto ploto, einamaisiais metais apskaičiuota paramos suma sumažinama 1 proc. pagal atitinkamą veiklą;

55.13.2. nustatyto ganymo intensyvumo nesilaiko daugiau kaip 20 proc., bet mažiau kaip 50 proc. pagal veiklą deklaruoto ploto, einamaisiais metais apskaičiuota paramos suma sumažinama 2 proc. pagal atitinkamą veiklą;

55.14. paramos gavėjas, dalyvaujantis įgyvendinant veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, nesinaudoja privalomomis individualiomis specializuotų konsultantų teikiamomis konsultavimo paslaugomis Taisyklių 28.1 papunktyje nustatyta tvarka, parama einamaisiais metais sumažinama 20 proc. pagal veiklą;

55.15. įvertinus 2016 metais pateiktas paramos paraiškas nustatoma, kad veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ dalyvaujantis pareiškėjas yra susijusi įmonė / kartu veikiančių fizinių asmenų grupė, parama pagal šią veiklą teikiama šiuos pareiškėjus skaičiuojant kaip vieną pareiškėją ir išmokama vadovaujantis Agentūros nustatyta tvarka;

55.16. pareiškėjas nesilaiko žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų (bent vieno iš jų), nurodytų Taisyklių 19.18 papunktyje, taikomi reglamente (ES) Nr. 640/2014 nustatyti sankcijų dydžiai pagal kiekvieną Priemonės veiklą atskirai, išskyrus veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“.

17. Papildau 56.7 papunkčiu:

56.7. jeigu Sertifikavimo įstaiga, sertifikuodama pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus šviežius vaisius, uogas ir daržoves, jų auginimo lauką įvardija kaip „ypatingai mažas derlius“ arba „nenuimtas derlius“, parama einamaisiais metais už šiuos laukus neskiriama.

Tais atvejais, kai pareiškėjo laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje, ir pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo dienos, kurią pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui atsiranda galimybė tai padaryti, pateikė Agentūrai nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių patvirtinimo dokumentus (paaiškinimą ir informaciją pagrindžiančius dokumentus), pareiškėjui šiame papunktyje nurodyta sankcija netaikoma.“

18. pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Informaciją apie savo duomenis pareiškėjas gali rasti Portale arba teirautis Agentūroje telefonais, nurodytais Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, elektroniniu paštu (info@nma.lt) arba raštu ar atvykęs į Agentūrą (Blindžių g. 17, Vilnius), taip pat informacijos gali kreiptis į savivaldybes (seniūnijas) arba konsultavimo biurus. Pareiškėjas, teikdamas prašymą raštu ar elektroniniu paštu, turi nurodyti savo vardą, pavardę ir (arba) asmens kodą (fizinis asmuo), įmonės pavadinimą ir kodą (juridinis asmuo), adresą, telefono numerį, valdos numerį.

19. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Už pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių, uogų ir daržovių sertifikavimą ir priežiūrą atsako Sertifikavimo įstaiga.“

20. Papildau 86 punktu:

86. Pasikeitus taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.“

21. Pakeičiu 1 priedo 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24.

Turi būti laikomasi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“;

„Specifinių pievų tvarkymas“;

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“;

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“;

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“;

„Medingųjų augalų juostos arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“;

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“;

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“;

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“;

„Dirvožemio apsauga“;

Žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai, kurie taikomi atitinkamoms priemonės veikloms, nurodyti Taisyklių 19.18.1–19.18.5 papunkčiuose.

1 proc. už kiekvieno žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijaus nesilaikymą pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ ir veiklas „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ ir „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, kurios yra įgyvendinamos ne žemės ūkio naudmenose.

 

 

22. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

23. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

24. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

25. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Bronius Markauskas

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Trąšų ir kalkinimo medžiagų naudojimo apskaitos žurnalo forma)

 

TRĄŠŲ IR KALKINIMO MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Lauko atpažinimo numeris*

 

Plotas, ha

Pasėlio kodas** arba augalo pavadinimas

Tręšimo ir (arba) kalkinimo data

Naudotos mineralinės ir

(arba) organinės trąšos

Naudotos kalkinimo medžiagos

Pavadinimas

Tręšimo kiekis, kg / ha

Mineralinės / organinės trąšos perskaičiavus pagal azoto kiekį kg į ha***

Pavadinimas

Kalkinimo medžiagos kiekis, kg / ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, savybėmis ir darbo saugos reikalavimais juos naudojant.

 

 

 

(Patvirtinant langelyje pažymėti X)

 

 

 

* 2 stulpelyje įrašomas tik tręšto ir (arba) kalkinto lauko kontrolinio žemės sklypo ir lauko numeris arba atitinkamo lauko eilės numeris, nurodyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškoje, teikiamoje pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės).

** atitinkamas pasėlio kodas įrašomas pagal Augalų veislių klasifikatorių, nurodytą Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių VI priede.

*** pildyti dalyvaujantiesiems veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Tręšimo metu į dirvą išbertas mineralinio /organinio azoto kiekis (kg į ha) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

n – veikliosios medžiagos (azoto „N“) kiekis, kg; Q – mineralinių trąšų kiekis, kg; U – veikliosios medžiagos (azoto „N“) kiekis trąšose, procentais.

Pavyzdys:

Pagrindiniam 1 hektaro vaisių ar daržovių ploto tręšimui naudojant 600 kg „Yara Milla Cropcare“ (N11 P11 K21) trąšų, kuriose yra 11 proc. azoto (N), išbersime 66 kg azoto (600 x11/100).

Papildomam tręšimui naudojant 100 kg amonio salietros, kurioje bendras azoto kiekis yra 34,4 proc., išbersime 34,4 kg azoto.

Bendras azoto kiekis 100,4 kg į ha (paskaičiuotas susumuojant visų tręšimų metu išberiamo azoto kiekius ir padalinant iš tręšiamo ploto (ha)).

______________

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir

klimatas“ įgyvendinimo taisyklių

3 priedas

 

 

SKIRTINGŲ RŪŠIŲ GYVŪNŲ VIENETO ATITIKTIES SUTARTINIAM GYVULIUI LENTELĖ

 

 

Buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei 2 metų, arkliai, vyresni nei 6 mėnesių

 

1 SG

 

Galvijai nuo 6 mėnesių iki 2 metų

 

0,6 SG

 

Galvijai, jaunesni nei 6 mėnesių

 

0,4 SG

 

Avys ir ožkos

 

0,15 SG

 

______________

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių

4 priedas

 

 

TINKAMŲ PARAMAI GAUTI PAGAL VEIKLOS „MEDINGŲJŲ AUGALŲ ARBA DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ JUOSTOS AR LAUKAI ARIAMOJOJE ŽEMĖJE“ SRITIS AUGALŲ SĄRAŠAS

 

1. ĮGYVENDINANT VEIKLĄ „MEDINGŲJŲ AUGALŲ JUOSTOS AR LAUKAI ARIAMOJOJE ŽEMĖJE“:

 

1. Apyninė liucerna (Medicago lupulina).

2. Australinė pilkoji arba sidabrinė zunda (Eryngium).

3. Baltasis dobilas (Trifolium repens).

4. Bandrenis (Echinops).

5. Barkūnas baltažiedis (Melilotus albus).

6. Barkūnas geltonžiedis Melilotus officinalis).

7. Darželinė žiomenė (Dracocephalum moldavica).

8. Facelija (Phacelia tanacetifolia).

9. Garstyčia (Sinapis).

10. Judra (Camelina).

11. Katžolė (Nepeta).

12. Kvapioji aniužė (Elscholtzia ciliata).

13. Mėlynžiedė liucerna (Medicago sativa).

14. Ožiarūtis (Galega orientalis).

15. Paprastasis čiobrelis (Thymus serpyllum) ir kt. rūšys.

16. Paprastasis ežeinis (Echium vulgare).

17. Paprastasis garždenis (Lotus corniculatus).

18. Paprastasis kmynas (Carum carvi).

19. Paprastasis raudonėlis (Origanum vulgare).

20. Rausvasis dobilas (Trifolium hybridum).

21. Raudonasis dobilas (Trifolium pratense).

22. Sėjamasis esparcetas (Onobrychis vicifolia).

23. Šiurkščioji taukė (Symphytum officinale).

24. Tikroji levanda (Lavandula angustifolia).

25. Vaistinė agurklė (Borago officinalis).

26. Vaistinė juozažolė (Hyssopus officinalis).

27. Vaistinė melisa (Melisa officinalis).

 

2. ĮGYVENDINANT VEIKLĄ „DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ JUOSTOS AR LAUKAI ARIAMOJOJE ŽEMĖJE“

 

Daugiamečių žolių, iš kurių sudaromas mišinys, sąrašas:

1. Aliejinis ridikas (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.).

2. Barkūnas (Melilotus).

3. Baltoji smilga (Agrostis stolonifera).

4. Beginklė dirsuolė (Bromopsis inermis Holub).

5. Dobilas (Trifolium).

6. Esparcetas (Onobrychis).

7. Facelija (Phacelia tanacetifolia).

8. Paprastasis garždenis (Lotus corniculatus).

9. Liucerna (Medicago).

10. Nendrinis dryžutis (Phalaris arundinacea).

11. Nendrinis eraičinas (Festuca arundinacea).

12. Ožiarūtis (Galega orientalis).

13. Paprastoji miglė (Poa trivialis).

14. Paprastoji šunažolė (Dactylis glomerata).

15. Pašarinis motiejukas (Phleum pratense).

16. Pelkinė miglė (Poa palustris).

17. Pievinė miglė (Poa pratensis).

18. Pievinis pašiaušėlis (Alopecurus pratensis).

19. Raudonasis dobilas (Trifolium pratense).

20. Raudonasis eraičinas (Festuca rubra).

21. Rausvasis dobilas (Trifolium hybridum).

22. Rytinis ožiarūtis (Galega orientalis).

23. Seradelė (Ornithopus).

24. Smulkusis motiejukas (Phleum nodosum).

25. Svidrė (Lolium).

26. Tikrasis eraičinas (Festuca pratensis).

27. Žolių mišinys.

______________

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Agrarinė  aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių

7 priedas

 

(Atliktų ūkio darbų pagal veiklas žurnalo forma)

 

ATLIKTŲ ŪKIO DARBŲ PAGAL VEIKLAS ŽURNALAS

 

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklos

 

 

Lauko atpažinimo numeris*

 

 

Plotas, ha

 

 

Daugiamečių žolių įsėjimo data

Lauko nušienavimo/ nuganymo faktas

(įrašoma šienavimo/ganymo pradžios ir pabaigos data)

Lauko priežiūros patvirtinimas

(pasirašo NMA darbuotojas nurodydamas vardą, pavardę ir patikros atlikimo datą)

Pradėta (nuo)

Baigta (iki)

1.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

 

 

 

 

 

 

2.

„Specifinių pievų tvarkymas“

 

 

 

 

 

 

3.

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

 

 

 

 

 

 

4.

„Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

 

 

 

 

 

 

5.

„Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

 

 

 

 

 

 

6.

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ veiklos sritys:

„Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

 

 

 

 

 

 

„Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

 

 

 

 

 

 

7.

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

 

 

 

 

 

 

8.

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

 

 

 

 

 

 

9.

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

 

 

 

 

 

 

10.

„Dirvožemio apsauga“

 

 

 

 

 

 

* 3 stulpelyje įrašomas tik lauko, kuriame įgyvendinama atitinkama veikla, kontrolinio žemės sklypo ir lauko numeris arba atitinkamo lauko eilės numeris, nurodyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškoje, teikiamoje pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

______________