PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-68 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. 1-13

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios 2015 m. kovo 26 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-68 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Panevėžio miesto gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-347 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios“.

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. vasario 1 d. Prašymai-paraiškos, priimti iki 2019 m. sausio 31 d., nagrinėjami ir sprendimai priimami vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Panevėžio miesto gyventojams teikimo tvarkos aprašu.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                                  Aleksas Varna

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-13

 

 

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

1. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos), skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas) ir socialinės paramos (vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės) pašalpų, skiriamų kitais Įstatyme nenumatytais atvejais, teikimo tvarka:

1.1. prašymų-paraiškų ir prašymų priėmimas;

1.2. trūkstamų dokumentų pateikimas;

1.3. duomenų apie turtą pateikimas;

1.4. piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas;

1.5. prašymus-paraiškas ir prašymus pateikusių asmenų informavimas apie piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos skyrimą ar neskyrimą;

1.6. neteisėtai gautos ar išmokėtos piniginės socialinės paramos išskaičiavimas ir grąžinimas;

1.7. paskirtos, bet laiku neatsiimtos piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama socialinė, vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa, arba mirus vienam gyvenančiam asmeniui paskirtos ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėtos piniginės socialinės paramos išmokėjimas;

1.8. pagrindai, kuriems esant socialinė pašalpa didinama, mažinama, skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims, sustabdoma, nutraukiamas ar atnaujinamas jos mokėjimas;

1.9. pagrindai, kuriems esant skiriama ir mokama socialinė parama: vienkartinė, tikslinė, periodinė ir sąlyginė pašalpa;

1.10. bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių, ir (ar) kitų suinteresuotų asmenų pasitelkimas svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo tvarkos, jų teisės ir pareigos.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Įstatymu. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Valstybės remiamos pajamos (toliau – VRP) – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas valstybės remiamų pajamų dydis.

2.2. Bazinė socialinė išmoka (toliau – BSI) – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas išmokos dydis.

2.3. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, patiriantys socialinę riziką, – asmenys arba asmuo, kuriems yra nustatytas 1, 2 arba 3 socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygis.

3. Socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patiriantiems socialinę riziką (toliau  – asmenys, patiriantys socialinę riziką) skiriama ir teikiama pagal Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu patvirtintą Socialinės paramos teikimo patyrusiems socialinę riziką asmenims tvarkos aprašą.

 

II. KREIPIMASIS DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR SOCIALINĖS PARAMOS

 

4. Dėl piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje arba nuomojantys Panevėžio mieste būstą pagal įregistruotą viešame registre būsto nuomos sutartį, arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje, arba faktiškai gyvenantys Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje ir nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių (toliau – Socialinių reikalų skyrius).

5. Kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos prašymą-paraišką  ir jos priedus (toliau – prašymas-paraiška) ir (ar) Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos prašymą vienkartinei, tikslinei, periodinei ar sąlyginei pašalpai gauti (toliau – prašymas); prašyme-paraiškoje ar prašyme nurodo piniginei socialinei paramai skirti ir mokėti būtinus duomenis apie:

5.1. save ir bendrai gyvenančius asmenis;

5.2. veiklos pobūdį;

5.3. turimą turtą;

5.4. gaunamas pajamas;

5.5. kitą piniginei socialinei paramai ir socialinei paramai gauti būtiną informaciją.

6. Kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos skyrimo arba dėl socialinės paramos prie prašymo-paraiškos arba prašymo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens teisę į piniginę socialinę paramą ar socialinę paramą, Socialinių reikalų skyriui būtina pateikti šiuos dokumentus:

6.1. vyresnių kaip 18 metų bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens, ar įgalioto asmens tapatybės dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba Lietuvos Respublikos pasą, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, arba laikiną asmens pažymėjimą, arba užsienio valstybės piliečio pilietybę patvirtinantį dokumentą);

6.2. vaiko (vaikų) gimimo liudijimą (liudijimus) arba vaiko (vaikų) gimimo pažymą (pažymas);

6.3. santuokos, ištuokos, mirties liudijimą (liudijimus) arba kompetentingos institucijos dokumentą (dokumentus), patvirtinantį (patvirtinančius) santuokos, ištuokos, mirties faktą arba ieškinį dėl santuokos nutraukimo ir dokumentus, įrodančius, kad vyksta ginčas dėl santuokos nutraukimo;

6.4. ieškinį dėl tėvystės nustatymo ir vaiko (vaikų) išlaikymo priteisimo dokumentą arba dokumentą, patvirtinantį aplinkybę, kad teisme nagrinėjama byla dėl tėvystės nustatymo ir vaiko (vaikų) išlaikymo priteisimo;

6.5. teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (vaikų) išlaikymo;

6.6. juridinių asmenų pažymą apie vaikui (vaikams) išlaikyti gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentus, patvirtinančius išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą;

6.7. neįgaliojo, pensininko, pareigūno ir (ar) kario pažymėjimą (pažymėjimus);

6.8. teismo sprendimą ar nutartį dėl asmens pripažinimo neveiksniu;

6.9. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą;

6.10. valstybės ar Savivaldybės finansuojamos įstaigos pažymą (pažymas) apie teikiamą išlaikymą;

6.11. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie tai, kad vaikui rekomenduojama nelankyti ugdymo ar mokymo įstaigos;

6.12. kompetentingos institucijos pažymą (dokumentą) apie bausmės atlikimą, administracinį areštą, sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar pripažinimą nežinia kur esančiu, atidavimą į specialiąją auklėjimo įstaigą;

6.13. darbo sutartį, kai nustatytas ne visas darbo laikas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 146 straipsnio 1 dalį;

6.14. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą (pažymas) apie gydymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje trukmę ar pranešimą apie elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimą arba medicininę pažymą;

6.15. banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį;

6.16. žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutartį (sutartis), patvirtintą (patvirtintas) notaro arba įregistruotą (įregistruotas) viešame registre, ir (ar) būsto nuomos sutartį (sutartis), įregistruotą (įregistruotas) viešame registre;

6.17. visų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymą (pažymas) apie gaunamas pajamas;

6.18. pažymą (pažymas) iš mokymo įstaigos, jeigu vyresnis (vyresni) nei 16 metų vaikas (vaikai) mokosi;

6.19. turto, įskaitomo pagal Įstatymą skiriant piniginę socialinę paramą, pirkimo-pardavimo sutartį (sutartis);

6.20. paveldėjimo teisės pagal testamentą arba pagal Įstatymą liudijimą;

6.21. dokumentą apie asmens turimas pinigines lėšas banke;

6.22. verslo liudijimo kopiją, individualios veiklos pažymos kopiją, nurodant veiklos vykdymo vietą;

6.23. sąskaitą už komunalines paslaugas ir (arba) atsiskaitomąją knygelę;

6.24. asmens sąskaitos banke išrašą apie piniginių lėšų įplaukas;

6.25. įgaliojimą, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, kai dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi įgaliotas asmuo;

6.26. dokumentą (dokumentus), kuriame (kuriuose) nurodyta daugiabučio namo buto savininko atsisakymo dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią, Savivaldybės tarybos patvirtintą, programą, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, priežastis ir nedalyvavimo įgyvendinant šį projektą priežastis. Dokumentas pateikiamas, jei daugiabučio namo buto savininkas prašo būsto šildymo išlaidų kompensacijos pagal Aprašo 39.2 papunktį;

6.27. dokumentus, suteikiančius teisę gauti Aprašo 68 ir 69 punktais nustatytas pašalpas;

6.28. kitus Apraše neišvardytus dokumentus, turinčius įtakos piniginės socialinės paramos skyrimui.

7. Prie prašymo-paraiškos ar prašymo pridedamos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymos apie Įstatyme nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama ar socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama ar socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama ar socialinė parama, išskyrus atvejus, kai Savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų. Visų prašyme-paraiškoje ar prašyme pateiktų duomenų teisingumą  šiuos prašymus pateikęs asmuo patvirtina savo parašu.

8. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą, nurodytą Įstatyme, ir tai patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai Savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų. Šie duomenys, jeigu nėra pasikeitimų, pateikiami kas 12 mėnesių. Šiam terminui pasibaigus, piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu iki paramos teikimo laikotarpio pabaigos naujų duomenų apie turimą turtą pateikti nereikia. Turto, nurodyto Įstatyme, vertę nustato Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos parengta metodika ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis žemės ūkio produkcijos sąlyginėmis vertėmis.

9. Visi dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba. Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas gali keistis Savivaldybės administracijai sudarius sutartis su valstybės ar Savivaldybės įmonėmis, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis dėl duomenų, esančių jų duomenų bazėje, apie asmenis, kurie kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos ar socialinės paramos, gavimo.

10. Socialinių reikalų skyrius gautą prašymą-paraišką ar prašymą užregistruoja prašymo-paraiškos ar prašymo pateikimo dieną ir prašymą-paraišką ar prašymą pateikusiam asmeniui įteikia informacinį lapelį. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai piniginei socialinei paramai ar socialinei paramai gauti pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ar prašymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos piniginei socialinei paramai ar socialinei paramai gauti apskaičiuojamos ne pagal vidutines 3 praėjusių mėnesių pajamas. Tokiu atveju piniginei socialinei paramai ar socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo-paraiškos ar prašymo pateikimo dienos. Jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia trūkstamų dokumentų, Socialinių reikalų skyrius per 10 darbo dienų priima sprendimą neteikti piniginės socialinės paramos ar socialinės paramos ir asmeniui grąžina jo pateiktus dokumentus.

11. Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per įgaliotą atstovą.

12. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas yra vienas iš dokumentų teisei į piniginę socialinę paramą nustatyti. Teisę tikrinti vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas ir surašyti aktą turi Socialinių reikalų skyriaus vyresnieji socialinių išmokų specialistai ir Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojai Socialinių reikalų skyriaus vedėjo pavedimu.

 

III. SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMAS

 

13. Socialinės pašalpos skiriamos (neskiriamos) Socialinių išmokų poskyrio vedėjo Socialinių išmokų sistemoje (toliau– SIS) Parama nustatytos formos sprendimu. Sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimamas nurodant Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygą (sąlygas), kuriai (kurioms) esant paskirta socialinė pašalpa, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl socialinės pašalpos skyrimo ar neskyrimo informuojamas asmens prašyme-paraiškoje nurodytu būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu socialinė pašalpa neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka.

14. Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į šią pašalpą. Socialinė pašalpa gali būti skiriama trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra žinoma, kad per tą laikotarpį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neteks teisės į socialinę pašalpą arba pašalpos dydis pasikeis (dėl bendrai gyvenančių asmenų sudėties arba vieno gyvenančio asmens šeiminės padėties, pajamų šaltinio (bet ne jo dydžio) pasikeitimo, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui pradėjus gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigoje ir kt.).

15. Socialinė pašalpa skiriama 6 mėnesių laikotarpiui nedirbantiems, senatvės pensijos sulaukusiems asmenims arba nedirbantiems asmenims, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 45 procentų darbingumo lygis (I ar II grupės invalidams), jei bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis (bet ne jo dydis) nesikeis.

16. Pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiui, dėl tolesnio jos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę kreiptis per 2 mėnesius su prašymu-paraiška ir pateikti naujus dokumentus ir duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis arba vieną gyvenantį asmenį ir jų (jo) pajamas. Socialinė pašalpa skiriama nuo prašymą-paraišką pateikusio asmens nurodyto vieno iš 2 mėnesių, einančių po socialinės pašalpos gavimo laikotarpio pabaigos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kreipimosi dėl socialinės pašalpos ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriama socialinė pašalpa, turi teisę gauti socialinę pašalpą. Jeigu pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiui kreipiamasi vėliau kaip po 2 mėnesių nuo anksčiau paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpio pabaigos, socialinė pašalpa skiriama nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos.

17. Jeigu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu jos dydis pasikeitė dėl bendrai gyvenančių asmenų sudėties arba vieno gyvenančio asmens šeiminės padėties, pajamų šaltinio (bet ne jo dydžio) pasikeitimo, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui pradėjus gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigoje ir kitų aplinkybių, paskirta socialinė pašalpa skiriama iš naujo nuo kito mėnesio po aplinkybių pasikeitimo. Jeigu dėl socialinės pašalpos kreipiamasi tą mėnesį, kurį pasikeičia bent vieno iš bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis arba yra gauta vienkartinė išmoka, arba už 2 ar daugiau mėnesių iš karto išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, socialinė pašalpa skiriama tik tam mėnesiui.

18. Paskirtos socialinės pašalpos teikimas nutraukiamas nuo mėnesio, kurį gauta informacijos iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų apie nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu. Jei gautoje informacijoje yra duomenų apie socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas arba tokius duomenis apie pajamas pateikia pašalpos gavėjas, socialinė pašalpa skiriama iš naujo nuo ateinančio mėnesio, kurį užfiksuotas nelegalus darbas ir (ar) neteisėta veikla. Jei gautoje informacijoje nėra duomenų apie socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas arba tokius duomenis apie pajamas atsisako pateikti pašalpos gavėjas, arba jis nurodo, kad tokių pajamų negavo, arba gautoje informacijoje yra duomenų apie nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu, ir yra teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta, kad įmonės vadovas nelegaliai samdė socialinės pašalpos gavėją, socialinė pašalpa iš naujo skiriama nuo ateinančio mėnesio, kurį užfiksuotas nelegalus darbas ir (ar) neteisėta veikla, gautos pašalpos laikotarpiui tik vaikui (vaikams) iki 18 metų amžiaus, o vienam gyvenančiam asmeniui neskiriama, ir skaičiuojama pašalpos permoka nuo ateinančio mėnesio, kurį užfiksuotas nelegalus darbas ir (ar) neteisėta veikla.

19. Paskirtos socialinės pašalpos vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims teikimas, jeigu asmuo socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu nutraukė registraciją Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje (išskyrus įsidarbinimo atvejį) arba registracija Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje jam buvo nutraukta, nutraukiamas nuo kito mėnesio po šių aplinkybių atsiradimo.

20. Socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, kai jie yra asmenys, pakartotinai įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, skiriama po 3 mėnesių nuo paskutinio užsiregistravimo.

Ši nuostata netaikoma asmenims, kurie 3 mėnesių, iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti socialinę pašalpą, laikotarpiu įsidarbino (įskaitant ir savarankišką darbą) ir dirbo ne trumpiau kaip vieną mėnesį arba dėl socialinės pašalpos kreipėsi praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams po paskutinio socialinės pašalpos gavimo laikotarpio, arba sirgo, arba atliko laisvės atėmimo bausmę, arba buvo pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą, arba buvo areštuoti, arba asmeniui buvo nutraukta registracija Užimtumo tarnyboje dėl subsidijavimo ar finansavimo pasibaigimo.

21. Socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems nuosavybės teise bent vieną būstą, kuris yra nuomojamas, skiriama į pajamas įskaitant nuomojamo būsto (būstų):

nuomos mokestį, kai sudaryta būsto nuomos sutartis, ir mokesčius už būsto (patalpų) šildymą, cirkuliacinę šilumą, vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčius, išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo patalpų priežiūra.

Šio punkto nuostatos netaikomos, jei būste gyvena su jo savininku ar kitu su juo bendrai gyvenančiu asmeniu giminystės ryšiais susijęs asmuo ir pateikti tokį ryšį įrodantys dokumentai arba socialinės pašalpos prašantis asmuo pateikia dokumentus, įrodančius, kad nenuomojamas būstas yra parduodamas arba mokesčiai yra nesumokėti ir pateikiami tai įrodantys dokumentai, arba nuosavybės teise turima ½ būsto ir mažiau, arba asmuo yra likęs be tėvų globos vaikas arba asmuo, besimokantis pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuojantis aukštojoje mokykloje, arba vienas gyvenantis asmuo ar vienas vaiką (-us) auginantis asmuo slaugo ne jo būste gyvenantį asmenį, arba vienas gyvenantis asmuo ne ilgiau kaip 6 mėnesius gydomas (slaugomas) medicinos įstaigoje arba dėl sveikatos būklės yra prižiūrimas (slaugomas) ir gauna priežiūros (pagalbos) ar slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją.

22. Socialinės pašalpos permoka skaičiuojama pašalpoms, skirtoms nuo 2012 m. sausio mėnesio. Apie socialinės pašalpos permoką asmuo turi būti informuotas per 5 kalendorines dienas nuo Socialinių išmokų poskyrio vedėjo SIS Parama nustatytos formos sprendimo dėl permokos nustatymo Socialinių reikalų skyriaus raštu, kuriame nurodyta permokos susidarymo priežastis, permokos dydis, grąžinimo ir apskundimo tvarka, pridedant sprendimo dėl permokos nustatymo kopiją.

Negrąžinta neteisėtai gauta socialinė pašalpa yra išskaičiuojama iš gavėjui paskirtos socialinės pašalpos, teikiamos pinigine forma, išskaičiuojant ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį, jeigu nėra socialinę pašalpą gaunančio asmens raštu pateikto sutikimo išskaičiuoti didesnę mokėtinos sumos dalį per mėnesį ar visą mokėtiną sumą. Jei yra toks raštu pateiktas prašymas išskaičiuoti mažiau nei 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį, išskaičiuojama suma nustatoma atsižvelgiant į tokį prašymą. Jeigu socialinė pašalpa toliau nebepriklauso, likusi dar negrąžinta pašalpos dalis grąžinama pinigais. Jei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiu asmuo nesikreipia raštu dėl permokos grąžinimo dalimis ir nepradeda jos grąžinti, neteisėtai gauta socialinė pašalpa išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

Jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos viršija išieškotiną sumą arba vienas gyvenęs pašalpos gavėjas miršta, negrąžinta arba neišskaičiuota socialinės pašalpos permoka nurašoma Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

IV. SOCIALINĖS PAŠALPOS TEIKIMAS

 

23. Socialinė pašalpa teikiama pinigais ir (ar) nepinigine forma, pasirenkant vieną arba derinant teikimo formas. Neišmokamos socialinės pašalpos dydis yra taikomas toks, kaip nustatyta Įstatyme.

24. Socialinė pašalpa pinigais mokama už praėjusį mėnesį, pinigus pervedant iki mėnesio 25 dienos į banke esančią gavėjo sąskaitą arba pristatant į namus, išskyrus:

24.1. atvejį, nustatytą Aprašo 26 punkte;

24.2. kai socialinės pašalpos gavėjai yra socialinę riziką patyrę asmenys.

25. Nepinigine forma socialinė pašalpa gali būti teikiama ją pervedant:

25.1. į socialinę kortelę pirkti parduotuvėse (prekybos centruose) parduodamas prekes, išskyrus alkoholio, tabako gaminius ir loterijos bilietus, ir (ar) atsiskaityti už komunalines paslaugas;

25.2. įmonėms, tiekiančioms energiją, kurą, geriamąjį ir karštą vandenį, už socialinės pašalpos gavėjams suteiktas paslaugas į šių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose;

25.3. būsto savininkui (fiziniam ar juridiniam asmeniui) už socialinės pašalpos gavėjams suteiktas būsto nuomos pagal sudarytą sutartį paslaugas į šių asmenų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose;

25.4. medicinines ar socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms už socialinės pašalpos gavėjams suteiktas paslaugas į šių įstaigų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose.

26. Nepinigine forma socialinė pašalpa skiriama:

26.1. 6 mėnesius tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, gavus iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų informacijos apie socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu;

26.2. vienam gyvenančiam asmeniui, piktnaudžiaujančiam alkoholiu, jei yra gautas asmens artimų giminaičių prašymas ir paties asmens sutikimas.

27. Paskirta, bet laiku neatsiimta socialinė pašalpa išmokama, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskutinio mėnesio, už kurį socialinė pašalpa buvo paskirta.

28. Mirus asmeniui, kurio vardu jam pačiam ir (ar) bendrai gyvenantiems asmenims mokama socialinė, paskirta vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa, ir iki kito mėnesio po jo mirties dar neišmokėta, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius po asmens, kuriam buvo paskirta socialinė, vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa, mirties dienos, išmokamos mirusįjį laidojusiam vienam iš bendrai gyvenančių asmenų pateikus laisvos formos prašymą ir medicininį mirties liudijimą, kai asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, o jeigu tokio bendrai gyvenančio asmens nėra, pervedamos į vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių) vardu atidarytą sąskaitą banke. Mirus vienam gyvenančiam asmeniui, socialinės, vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos teikimas nutraukiamas nuo jo mirties mėnesio pirmos dienos, o už praėjusį laikotarpį paskirta ir neatsiimta socialinė pašalpa neišmokama.

 

V. PAGRINDAI, KURIEMS ESANT PAPILDOMAI SKIRIAMA SOCIALINĖ PAŠALPA

 

29. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną pagal darbo sutartį ar  darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bendrai gyvenantys asmenys atitinka visas šias sąlygas:

29.1. vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ir dirba (dirbo) ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės (įskaitant laikinojo nedarbingumo, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinių atostogų ir kitą, dėl pateisinamų priežasčių nedirbtą, laiką, už kurį mokama įstatymų nustatyta tvarka), nustatytos Darbo kodekso 112 straipsnio  3 dalyje,  tačiau ne viso darbo laiko atveju, išskyrus Darbo kodekso 40 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus,  darbo trukmė negali būti trumpesnė kaip du trečdaliai maksimalios darbo laiko trukmės (įskaitant laikinojo nedarbingumo, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinių atostogų ir kitą dėl pateisinamų priežasčių nedirbtą laiką, už kurį mokama įstatymų nustatyta tvarka), apskaičiuotos nuo 40 valandų per savaitę arba teisės aktuose nustatytos sutrumpintos darbo laiko normos, ir jam darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, bet ne daugiau už dvi minimaliąsias mėnesines algas ar du minimaliuosius valandinius atlygius proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;

29.2. prieš įsidarbinimą Aprašo 29.1 papunktyje nurodyti asmenys buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau negu nustatyta Aprašo 29.1 papunktyje, arba dirbo užimtumo didinimo programoje numatytus darbus;

29.3. bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo buvo socialinės pašalpos gavėjai bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą;

29.4. vienas gyvenantis asmuo ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną Įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą.

29.5. prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo.

 

VI. PAGRINDAI, KURIEMS ESANT SOCIALINĖ PAŠALPA MAŽINAMA

 

30. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims (išskyrus Aprašo 31 punkte nurodytus atvejus) socialinės pašalpos, apskaičiuotos pagal Įstatymą, dydis yra mažinamas:

30.1. kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 20 procentų;

30.2. kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 30 procentų;

30.3. kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 40 procentų;

30.4. kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 50 procentų;

30.5. kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 60 mėnesių – socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma, kol šioje dalyje nurodyti asmenys nedirbs (taip pat savarankiškai nedirbs) arba nedalyvaus Savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.

Šiame punkte nustatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami nuo 2013 m. birželio 1 d. sudedant laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu šiame punkte nurodyti asmenys dirbo (savarankiškai dirbo) arba dalyvavo Savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) Savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, šiame punkte numatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo mėnesio, kurį šios aplinkybės atsirado, pirmos dienos. Pašalpos mažinimas pradedamas taikyti prašymams-paraiškoms, priimtiems 12 (dvyliktą) (mažinant pagal 30.1 papunktį) ar 24 (dvidešimt ketvirtą) (mažinant pagal 30.2 papunktį), ar 36 (trisdešimt šeštą) (mažinant pagal 30.3 papunktį), ar 48 (keturiasdešimt aštuntą) (mažinant pagal 30.4 papunktį) skirtinos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį. 30.5 papunktyje nustatytos socialinės pašalpos mokėjimo sąlygos pradedamos taikyti prašymams-paraiškoms, priimtiems 60 (šešiasdešimtą) skirtinos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį.

31. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims socialinės pašalpos dydis nemažinimas esant bent vienam iš šių atvejų, kai jie:

31.1. nedirba, nes:

31.1.1. mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai;

31.1.2. yra asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas, išskyrus pensijas, paskirtas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą paskirtas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl bet kokios rūšies pensijos, pensijų išmokų ir (ar) šalpos išmokų, išskyrus pensijas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą skiriamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, skyrimo, bet jos dar nėra paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos;

31.1.3. vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis), savo ar kito bendrai gyvenančio asmens vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) arba vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka paskirtas fizinio asmens (fizinių asmenų), pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) tam tikroje srityje, arba vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa šeimoje, globėju, ar asmens (asmenų) arba vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta rūpyba šeimoje, rūpintoju;

31.1.4. ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai asmeniui paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas) nustatytos priverčiamosios medicinos priemonės ar asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma;

31.1.5. yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;

31.1.6. yra vienas iš tėvų ar globėjų, auginančių: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų; nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau nei iki teisės aktų nustatyta tvarka privaloma leisti vaiką (vaikus) mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

31.1.7. turimas vienintelis iš tėvų arba vienas iš tėvų, kai kitas dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių), augina vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų ir dirba bendrai gyvenantiems asmenims nuosavybės teise priklausančius arba kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais naudojamus ir (ar) valdomus ne mažiau kaip 2 hektarus žemės ūkio naudmenų;

31.1.8. yra vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi, dirba, yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas; nėštumo metu; augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius);

31.1.9 yra vienas iš senelių, prižiūrintis vaiką iki 3 metų, kurio priežiūrai seneliui suteiktos vaiko priežiūros atostogos.

31.2. šio Aprašo 30.1–30.5 papunkčiuose nurodytu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu negavo Užimtumo tarnybos ar kitos valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos pasiūlymo dirbti arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Aktyvios darbo rinkos politikos priemones pagal  Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą yra parama mokymuisi,  parama judumui, remiamasis įdarbinimas ir parama darbo vietoms steigti.

31.3. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) Savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Jei visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) užimtumo didinimo programoje  dalyvavo tik vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, socialinės pašalpos dydis jam nemažinamas.

 

VII. KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKA

 

32. Kompensacijos skiriamos pagal Socialinių išmokų poskyrio vedėjo pasirašytas pažymas (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu):

32.1. apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti;

32.2. apie bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą ar būstą nuomojančių viename būste, pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti.

33. Kompensacijos skiriamos 6 (šešiems) mėnesiams nedirbantiems senatvės pensijos sulaukusiems asmenims arba nedirbantiems asmenims, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 45 procentų darbingumo lygis, jei bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis (bet ne jo dydis) nesikeis.

34. Vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, jeigu asmuo kompensacijų teikimo laikotarpiu nutraukė registraciją Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje (išskyrus įsidarbinimo atvejį) arba registracija teritorinėje darbo biržoje Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje jam nutraukta, paskirtos kompensacijos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio po šių aplinkybių atsiradimo.

35. Kompensacijos vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, kai jie yra asmenys, pakartotinai įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, skiriama po 3 mėnesių nuo paskutinio užsiregistravimo.

Ši nuostata netaikoma asmenims, kurie 3 mėnesių, iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensacijas, laikotarpiu įsidarbino (įskaitant ir savarankišką darbą) ir dirbo ne trumpiau kaip vieną mėnesį arba dėl socialinės pašalpos kreipėsi praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams po paskutinio socialinės pašalpos gavimo laikotarpio, arba sirgo, arba atliko laisvės atėmimo bausmę, arba buvo pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą, arba buvo areštuoti, arba asmeniui buvo nutraukta registracija teritorinėje darbo biržoje dėl subsidijavimo ar finansavimo pasibaigimo.

36. Kompensacijos vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems nuosavybės teise bent vieną būstą, skiriamos į pajamas įskaitant to būsto (būstų) ar jo dalies, kai būstas ar jo dalis yra nuomojami:

nuomos mokestį, kai sudaryta būsto nuomos sutartis, ir mokesčius už būsto (patalpų) šildymą, cirkuliacinę šilumą, vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčius, išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo patalpų priežiūra.

Šio punkto nuostatos netaikomos, jei būste gyvena su jo savininku ar kitu su juo bendrai gyvenančiu asmeniu giminystės ryšiais susijęs asmuo ir pateikti tokį ryšį įrodantys dokumentai arba kompensacijų prašantis asmuo pateikia dokumentus, įrodančius, kad nenuomojamas būstas yra parduodamas, arba mokesčiai yra nesumokėti ir pateikiami tai įrodantys dokumentai, arba nuosavybės teise turima mažiau kaip ½ būsto, arba asmuo yra likęs be tėvų globos vaikas arba asmuo, besimokantis pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuojantis aukštojoje mokykloje, arba vienas gyvenantis asmuo slaugo ne jo būste gyvenantį asmenį, arba vienas gyvenantis asmuo ar vienas vaiką(-us) auginantis asmuo ne ilgiau kaip 6 mėnesius gydomas (slaugomas) medicinos įstaigoje arba dėl sveikatos būklės yra prižiūrimas (slaugomas) ir gauna priežiūros (pagalbos) ar slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją.

37. Kompensacijų dydį, vadovaudamiesi Įstatymu, apskaičiuoja:

37.1. šilumos energiją, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančios įmonės, kai šilumos energija, geriamasis ir karštas vanduo tiekiami centralizuotai arba būstas šildomas ir karštas vanduo ruošiamas gamtinėmis dujomis pagal sutartis, sudarytas su Savivaldybės administracija pagal Socialinių reikalų skyriaus elektroniniu būdu pateiktus sąrašus;

37.2. daugiabučių namų savininkų bendrijos, neturinčios sutarčių su įmonėmis, tiekiančiomis šilumos energiją, geriamąjį ir karštą vandenį, dėl kompensacijų apskaičiavimo pagal Aprašo 32 punkte nurodytas pažymas, kurias bendrijai pateikia kompensacijų prašantis asmuo;

37.3. Socialinių reikalų skyrius, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kietasis kuras, kurio vieno kubinio metro kaina (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) nustatoma Savivaldybės tarybos sprendimu.

38. Paskirtos kompensacijos teikiamos (išskyrus Aprašo 40 punkte nurodytą atvejį) už kiekvieną praėjusį mėnesį, jeigu dėl kompensacijų skyrimo buvo kreiptasi į Socialinių reikalų skyrių, visi reikalingi dokumentai (duomenys) pateikti ir iš kitų institucijų gauti iki einamojo mėnesio 20 dienos. Kitu atveju paskirtos kompensacijos teikiamos ateinantį mėnesį už visus praėjusius mėnesius, už kuriuos turi teisę gauti kompensacijas bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo.

Mirus asmeniui, kurio vardu paskirta kompensacija bendrai gyvenantiems asmenims:

Aprašo 39.1 papunktyje nurodytu būdu teikiama kompensacija (-os), jos (jų) teikimas nutraukiamas nuo asmens mirties mėnesio pirmos dienos;

Aprašo 39.2 papunktyje nurodytu būdu teikiama kompensacija (-os) šiems bendrai gyvenantiems asmenims paskirta ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėta kompensacija, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius po kompensaciją gavusio asmens mirties dienos, išmokama (-os) mirusįjį laidojusiam vienam iš bendrai gyvenančių asmenų pateikus laisvos formos prašymą ir medicininį mirties liudijimą, kai asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, o jeigu tokio bendrai gyvenančio asmens nėra, pervedamos į vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių) vardu atidarytą sąskaitą banke.

Mirus vienam gyvenančiam asmeniui, kompensacijų teikimas nutraukiamas nuo jo mirties mėnesio pirmos dienos, o už praėjusį laikotarpį paskirta ir neatsiimta kompensacija neišmokama.

39. Apskaičiuotos kompensacijos yra teikiamos:

39.1. pervedant lėšas pagal šilumos energiją, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančių įmonių pateiktas paraiškas į įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, kai Socialinių reikalų skyrius suderina su įmone kompensacijų importui skirtų duomenų testavimo protokolus;

39.2. pagal Socialinių išmokų poskyrio vedėjo sprendimą pinigais, kai būstas šildomas ir karštas vanduo ruošiamas naudojant gamtines dujas arba kietąjį kurą, išskyrus atvejus, kai gavėjai yra socialinę riziką patyrę asmenys.

40. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui įsiskolinus už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį, kompensacija (kompensacijos) teikiama (teikiamos) tik tada, jei su energijos, kuro, vandens tiekėjais sudaryta sutartis (sutartys) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamų, ir sutartis (sutartys) yra vykdoma (vykdomos) arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą. Kompensacija pradedama skaičiuoti nuo sutarties sudarymo mėnesio. Už laikotarpį, per kurį nevykdomi sutarties įsipareigojimai, kompensacijos neteikiamos.

41. Duomenis apie paskirtos kompensacijos dydį gavėjams (išskyrus būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojantiems gamtines dujas ar kietąjį kurą) teikia šilumos energiją, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančios įmonės savo mokėjimo už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį pranešimuose arba gyvenamųjų namų bendrijos savo pranešimuose. Kompensacijų gavėjams, būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojantiems gamtines dujas ar kietąjį kurą, duomenis apie paskirtą kompensacijos dydį teikia Socialinių reikalų skyrius Įstatymo nustatyta tvarka.

42. Kompensacijos, gautos neįvertinus vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų visų pajamų šaltinių, skiriamos iš naujo apie tai raštu informuojant kompensacijų gavėją. Neteisingai apskaičiuotos ar skiriamos būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos, kai būstas šildomas ir karštas vanduo ruošiamas centralizuotu būdu arba naudojant gamtines dujas, ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijos perskaičiuojamos pagal Socialinių reikalų skyriaus raštą, kuriame turi būti nurodyta perskaičiavimo priežastis ir laikotarpis, už kurį turi būti perskaičiuota kompensacija.

43. Kompensacijos, gautos neįvertinus vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų sudėties arba būste deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų skaičiaus pasikeitimų, iš naujo neskiriamos. Tokios kompensacijos yra pripažįstamos neteisėtai gautomis ir turi būti grąžintos Aprašo 42 punkte nustatyta tvarka. Apie neteisėtai gautas būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, kai būstas šildomas ir karštas vanduo ruošiamas centralizuotu būdu arba naudojant gamtines dujas, ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas Socialinių reikalų skyriaus raštu informuoja Aprašo 37.1 ir 37.2 papunkčiuose nurodytus kompensacijų dydžius skaičiuojančias organizacijas ir kompensacijų gavėją, nurodant priežastis ir laikotarpį, už kurį kompensacija neteisėtai gauta.

44. Paskirtos kompensacijos nutraukiamos nuo mėnesio, kurį gauta informacijos iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų apie nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu. Jei gautoje informacijoje yra duomenų apie kompensacijų teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas arba tokius duomenis apie pajamas pateikia kompensacijų gavėjas, kompensacija skiriama iš naujo nuo ateinančio mėnesio, kurį užfiksuotas nelegalus darbas ir (ar) neteisėta veikla. Jei gautoje informacijoje nėra duomenų apie kompensacijų laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas arba tokius duomenis apie pajamas atsisako pateikti kompensacijų gavėjas, arba jis nurodo, kad tokių pajamų negavo, arba gautoje informacijoje yra duomenų apie nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu, ir yra teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta, kad įmonės vadovas nelegaliai samdė kompensacijų gavėją, skaičiuojama kompensacijos permoka nuo ateinančio mėnesio, kurį užfiksuotas nelegalus darbas ir (ar) neteisėta veikla.

45. Neteisėtai gautos būsto šildymo išlaidų ir (ar) karšto vandens išlaidų kompensacijos, kai būstas šildomas ir karštas vanduo ruošiamas centralizuotu būdu ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijos turi būti grąžinamos gavėjui sudarius sutartį su Aprašo 37.1 ir 37.2 papunkčiuose apibūdintais kompensacijų skaičiuotojais dėl neteisėtai gautos kompensacijos grąžinimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamų.

46. Neteisėtai gavėjo gautos būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų, kai būstas šildomas ir (ar) karštas vanduo ruošiamas gamtinėmis dujomis arba kietuoju kuru, kompensacijos grąžinamos iš pareiškėjui priklausančios piniginės socialinės paramos sumos išskaičiuojant ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį, jeigu nėra piniginę socialinę paramą gaunančio asmens raštu pateikto sutikimo išskaičiuoti didesnę mokėtinos sumos dalį per mėnesį ar visą mokėtiną sumą. Jei yra toks raštu pateiktas prašymas išskaičiuoti mažiau nei 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį, išskaičiuojama suma nustatoma atsižvelgiant į tokį prašymą. Jeigu kompensacijos toliau nebepriklauso, likusi dar negrąžinta kompensacijų dalis grąžinama pinigais.

47. Kompensacijų permokos skaičiuojamos kompensacijoms, paskirtoms nuo 2012 m. sausio mėnesio. Apie kompensacijų permoką asmuo turi būti informuotas  per 5 kalendorines dienas nuo permokos nustatymo  Socialinių reikalų skyriaus raštu, nurodant permokos susidarymo priežastį, permokos dydį, grąžinimo ir apskundimo tvarką, pridedant sprendimo dėl permokos nustatymo kopiją.

Jeigu neteisėtai gautos kompensacijos per 3 (tris) mėnesius nuo Socialinių reikalų skyriaus rašto išsiuntimo nepradėtos grąžinti arba neišskaičiuotos, likusi skola išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

Jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos viršija išieškotiną sumą arba vienas gyvenęs kompensacijos gavėjas miršta, negrąžinta arba neišskaičiuota kompensacijų permoka (-os) nurašoma (-os) Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

VIII. PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NESKYRIMAS ARBA NUTRAUKIMAS

 

48. Piniginė socialinė parama neteikiama 3 mėnesius arba 3 mėnesiams nutraukiamas jos teikimas, jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų nevykdo pareigos pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą prašymo-paraiškos formą ir jos priedus pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę gauti piniginę socialinę paramą, būtinus šiai paramai gauti dokumentus ir (ar) per mėnesį nepraneša apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčius įtakos teisei į piniginę socialinę paramą ar jos dydžiui, išskyrus atvejį, kai dėl pasikeitimų ar aplinkybių nesusidarė piniginės socialinės paramos permoka – išmokėta ne didesnė, negu apskaičiuota, įvertinus atsiradusias aplinkybes, piniginė socialinė parama arba piniginės paramos permoka buvo grąžinta ar asmens raštu pateiktu sutikimu yra išskaičiuojama (grąžinama) dalimis daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį. Jeigu nėra šiame punkte nurodytų išimčių, socialinė pašalpa skiriama vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

Šio punkto nuostata taikoma ir tuo atveju, jei prašymą-paraišką pildantis vienas iš bendrai gyvenančių asmenų nevykdo pareigos pateikti teisingą faktinės gyvenamosios vietos adresą arba yra gauta informacijos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie tai, kad deklaruodamas bendrai gyvenančių asmenų turimą turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka asmuo pateikė ne visus ar neteisingus duomenis ar informaciją.

49. Piniginė socialinė parama neteikiama 3 mėnesius ar 3 mėnesiams nutraukiamas jos teikimas vienam gyvenančiam asmeniui, jeigu jis nevykdo pareigos pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymo-paraiškos formą ir jos priedus pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią vieno gyvenančio asmens teisę gauti socialinę pašalpą, šiai pašalpai gauti būtinus dokumentus ir (ar) per mėnesį nepraneša apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčius įtakos teisei į socialinę pašalpą arba socialinės pašalpos dydžiui, išskyrus atvejį, kai dėl pasikeitimų ar aplinkybių nesusidarė socialinės pašalpos permoka – išmokėta ne didesnė, negu apskaičiuota, įvertinus atsiradusias aplinkybes, piniginė socialinė parama arba piniginės paramos permoka buvo grąžinta ar asmens raštu pateiktu sutikimu yra išskaičiuojama (grąžinama) dalimis daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį.

Šio punkto nuostata taikoma ir tuo atveju, jei prašymą-paraišką pildantis vienas gyvenantis asmuo nevykdo pareigos pateikti teisingą faktinės gyvenamosios vietos adresą arba yra gauta informacijos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie tai, kad deklaruodamas savo turimą turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka asmuo pateikė ne visus ar neteisingus duomenis ar informaciją.

50. Socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui neskiriama, o bendrai gyvenantiems asmenims skiriama tik vaikui ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, ir teikiama derinant teikimo formas: pinigais (ne daugiau kaip 70 procentų) ir nepinigine Aprašo 25 punkte nurodyta forma (-omis) , jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų:

50.1. neišnaudoja visų teisėtų kitų pajamų gavimo galimybių (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreiptis dėl šio išlaikymo gavimo iš valstybės į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, gauti teisės aktais nustatytas priklausančias išmokas ir (ar) pašalpas ir kt.);

50.2. Socialinių reikalų skyriaus reikalavimu nedeklaruoja turimo turto (įskaitant gaunamas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka;

50.3. nesudaro Socialinių reikalų skyriaus darbuotojams galimybės tikrinti gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo;

50.4. nedalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir Savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Asmuo laikomas nedalyvavusiu Savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ar Savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje, jei:

- jis gavęs siuntimą per tris darbo dienas neatvyko pas veiklos organizatorių arba pas užimtumo didinimo priemonės organizatorių;

- jis atsisakė sudaryti rašytinę visuomenei naudingos veiklos sutartį arba užimtumo didinimo priemonės vykdymo sutartį ne dėl objektyvių (liga, įsidarbinimas, lankomi kursai, mokslai) priežasčių;

- atsakingas veiklos organizatoriaus asmuo arba užimtumo didinimo priemonės organizatoriaus asmuo atsisakė su juo sudaryti visuomenei naudingos veiklos sutartį užimtumo didinimo priemonės vykdymo sutartį, nes asmuo atvyko neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;

- jis neatliko visos paskirtos visuomenei naudingos veiklos arba visos užimtumo didinimo priemonės (savavališkai pasišalino, atvyko neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, neįvykdė visuomenei naudingos veiklos sutartyje numatytų įsipareigojimų).

Šio punkto sąlygos galioja iki bus įvykdytos išvardytos pareigos.

51. Kompensacijos neteikiamos ar nutraukiamas jų teikimas, jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų nevykdo pareigos išnaudoti visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (gauti teisės aktais nustatytas priklausančias išmokas ir (ar) pašalpas ir kt.) ir (ar) Socialinių reikalų skyriaus reikalavimu deklaruoti turimą turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir (ar) sudaryti Socialinių reikalų skyriaus darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, iki išvardytos pareigos bus įvykdytos.

52. Piniginė socialinė parama neteikiama 6 mėnesius, jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis viršija piniginių lėšų normatyvą, apskaičiuotą sudedant 15 valstybės remiamų pajamų dydžių vienam vyresniam kaip 18 metų bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 10 valstybės remiamų pajamų dydžių kiekvienam kitam vyresniam kaip 18 metų bendrai gyvenančiam asmeniui ir 5 valstybės remiamų pajamų dydžius kiekvienam vaikui (įvaikiui) iki 18 metų.

Ši nuostata taikoma bankuose ir ne bankuose turimoms arba dovanotoms, arba laimėtoms loterijoje, arba pasiskolintoms, arba po daikto pardavimo atsiradusioms piniginėms lėšoms.

Ši nuostata netaikoma, jei:

- bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis iki 10 procentų viršija piniginių lėšų normatyvą;

- nors vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra nedirbantis senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo ir (ar) jam (jiems) nustatytas ne didesnis kaip 45 procentų darbingumo lygis ir jo (jų) turimų piniginių lėšų dydis neviršija 2300,00 eurų.

Nustačius, kad bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis viršija piniginių lėšų normatyvą piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu, paramos teikimas nutraukiamas nuo ateinančio po nustatymo mėnesio. Į 6 mėnesių piniginės socialinės paramos neteikimo laikotarpį įskaitomi ir tie mėnesiai, per kuriuos asmuo nesikreipė dėl paramos.

53. Piniginė socialinė parama neteikiama 6 mėnesius, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos perleido nuosavybėn kitam asmeniui:

- statinius, tarp jų ir nebaigtus statyti;

- privalomas registruoti transporto priemones;

- privalomą registruoti žemės ūkio techniką;

- žemę, įskaitant užimtą miško ir vandens telkiniais;

- gyvulius, paukščius, žvėrelius, bičių šeimas, jeigu jų bendra vertė viršija 1160 eurų;

- akcijas, obligacijas, vekselius ir kitus vertybinius popierius, pajus, jeigu jų bendra vertė viršija 580 eurų;

- meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 580 eurų;

- pinigines lėšas, turimas bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose, ne kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 580 eurų, išskyrus gautą vaikui (įvaikiui) išlaikyti priteistą konkrečią pinigų sumą, ir kreipdamiesi (kreipdamasis) dėl piniginės socialinės paramos prašyme-paraiškoje nenurodė gautų piniginių lėšų ar už jas įsigyto naujo turto.

Į 6 mėnesių piniginės socialinės paramos neteikimo laikotarpį įskaitomi ir tie mėnesiai, per kuriuos asmuo nesikreipė dėl paramos.

Šio punkto nuostata netaikoma, jei asmuo perleido vienintelį turėtą nuosavybės teise būstą ir gautos piniginės lėšos buvo panaudotos pagal pateiktus dokumentus mokesčių už būsto išlaikymą skoloms ar įsiskolinimas kredito įstaigoms padengti arba perleistas turtas buvo paveldėtas.

54. Piniginė socialinė parama 6 mėnesius neteikiama ar 6 mėnesiams nutraukiamas jos teikimas darbingo amžiaus darbingam vienam gyvenančiam asmeniui, vykdančiam individualią ir (ar) nekilnojamųjų daiktų pardavimo, ir (ar) nuomos veiklą, kuriam ilgiau kaip 6 mėnesius buvo teikiama nors viena iš piniginės socialinės paramos rūšių (paramos teikimo laikotarpį skaičiuojant ne daugiau kaip 6 mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio), jeigu jis prašyme-paraiškoje nurodė, kad šiuo laikotarpiu iš vykdomos veiklos gavo mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį. Į 6 mėnesių piniginės socialinės paramos neteikimo laikotarpį įskaitomi ir tie mėnesiai, per kuriuos asmuo nesikreipė dėl paramos.

Šio punkto nuostata taikoma asmeniui, įrašytam į kito asmens vardu išduotą verslo liudijimą.

Šio punkto nuostata netaikoma, jei asmens pajamos buvo mažesnės dėl ligos, arba minėtą veiklą vykdantis asmuo dar dirba ir pagal darbo sutartį ne mažiau kaip ½ maksimalios darbo laiko trukmės arba studijuoja aukštojoje mokykloje, arba yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, arba prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį asmuo veiklos nebevykdo.

55. Kompensacijos 6 mėnesius neteikiamos, o socialinė pašalpa skiriama tam pačiam laikotarpiui tik vaikui (vaikams), įskaitant pilnamečius vaikus, kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, jei juos auginantiems bendrai gyvenantiems asmenims, vykdantiems arba nors vienam iš jų vykdančiam individualią ir (ar) nekilnojamųjų daiktų pardavimo, ir (ar) nuomos veiklą, kuriems ilgiau kaip 6 mėnesius buvo teikiama nors viena iš piniginės socialinės paramos rūšių (paramos teikimo laikotarpį skaičiuojant ne daugiau kaip 6 mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio), jeigu asmuo prašyme-paraiškoje nurodo, kad šiuo laikotarpiu iš vykdomos veiklos gavo mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį. Į 6 mėnesių piniginės socialinės paramos neteikimo laikotarpį įskaitomi ir tie mėnesiai, per kuriuos asmuo nesikreipė dėl paramos.

Šio punkto nuostata taikoma bendrai gyvenantiems asmenims, kai nors vienas iš jų įrašytas į kito, su kuriuo bendrai negyvena, asmens vardu išduotą verslo liudijimą.

Šio punkto nuostata netaikoma, jei pajamos buvo mažesnės dėl ligos, arba minėtą veiklą vykdanti mama augina vaiką iki 3 metų amžiaus, arba minėtą veiklą vykdantis asmuo dar dirba ir pagal darbo sutartį ne mažiau kaip ½ maksimalios darbo laiko trukmės, arba studijuoja aukštojoje mokykloje, arba yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, arba prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį asmuo (asmenys) veiklos nebevykdo.

56. Piniginė socialinė parama neteikiama 6 mėnesius arba 6 mėnesiams nutraukiamas jos teikimas, jeigu vienas gyvenantis asmuo piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu:

56.1. nuosavybės teise įgijo privalomo registruoti turto, kurio vertė didesnė nei Įstatymo nustatytas normatyvas;

56.2. turi daugiau kaip 1 (vieną) automobilį;

56.3. perleido nuosavybės teise turėtą privalomą registruoti turtą nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip pusė šio turto vertės, apskaičiuotos vadovaujantis Įstatymo nuostatomis. Šio papunkčio nuostata netaikoma pateikus įrodančius dokumentus:

- jei perleista nuosavybėn kitam asmeniui transporto priemonė pagaminta iki 2008 metų arba pripažinta netinkama eksploatuoti, arba buvo patekusi į autoįvykį;

- jei perleistas nuosavybėn kitam asmeniui turtas buvo paveldėtas;

- jei turtas perleistas rentos sutartimi;

- jei turtas perleistas pagal turto perleidimo su išlaikymu iki gyvos galvos sutartimi;

- jei perleisti nuosavybėn kitam asmeniui pastatai buvo netinkami eksploatuoti;

- jei parduotas kitam asmeniui privalomas registruoti turtas už lėšų sumą, iki 10 procentų mažesnę kaip pusė šio turto vertės, apskaičiuotos vadovaujantis Įstatymo nuostatomis;

- jei turtas padovanotas uzufrukto teise.

Į 6 mėnesių piniginės socialinės paramos neteikimo laikotarpį įskaitomi ir tie mėnesiai, per kuriuos asmuo nesikreipė dėl paramos.

57. Kompensacijos bendrai gyvenantiems asmenims neteikiamos 6 mėnesius arba 6 mėnesiams nutraukiamas jų teikimas, o socialinė pašalpa tam pačiam laikotarpiui skiriama tik vaikui (vaikams), įskaitant pilnamečius vaikus, kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, jeigu juos auginantys bendrai gyvenantys asmenys, nors vienos iš piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu:

57.1. nuosavybės teise įgijo privalomo registruoti turto, kurio vertė didesnė nei Įstatymo nustatytas normatyvas;

57.2. turi daugiau kaip 2 (du) automobilius;

57.3. perleido nuosavybės teise turėtą privalomą registruoti turtą nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip pusė šio turto vertės, apskaičiuotos vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, arba padovanojo. Šio papunkčio nuostata netaikoma pateikus įrodančius dokumentus:

- jei perleista nuosavybėn kitam asmeniui transporto priemonė pagaminta iki 2008 metų arba pripažinta netinkama eksploatuoti, arba buvo patekusi į autoįvykį;

- jei perleistas nuosavybėn kitam asmeniui turtas buvo paveldėtas;

- jei turtas perleistas rentos sutartimi;

- jei turtas perleistas pagal turto perleidimo su išlaikymu iki gyvos galvos sutartimi;

- jei perleisti nuosavybėn kitam asmeniui pastatai buvo netinkami eksploatuoti;

- jei parduotas kitam asmeniui privalomas registruoti turtas už lėšų sumą iki 10 procentų mažesnę kaip pusė šio turto vertės, apskaičiuotos vadovaujantis Įstatymo nuostatomis.

- jei turtas padovanotas uzufrukto teise.

Į 6 mėnesių piniginės socialinės paramos neteikimo laikotarpį įskaitomi ir tie mėnesiai, per kuriuos asmuo nesikreipė dėl paramos.

58. Kompensacijos, patikrinus vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (-us), neteikiamos ar nutraukiamos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą būste arba jį išsinuomoja, bet jame faktiškai negyvena, arba kartu su vienu gyvenančiu asmeniu arba bendrai gyvenančiais asmenimis būste nuolat faktiškai gyvena asmuo (asmenys), kuris (kurie) nėra deklaravęs (deklaravę) gyvenamosios vietos būste arba jo nesinuomoja.

Šio punkto nuostata netaikoma likusiems be tėvų globos vaikams ir asmenims, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuojantiems aukštojoje mokykloje, arba vienas gyvenantis asmuo ar vienas iš gyvenančių asmenų slaugo (prižiūri) asmenį, arba vienas gyvenantis asmuo ne ilgiau kaip 6 mėnesius gydomas (slaugomas) medicinos įstaigoje slaugančio ir (ar) slaugomojo būstas nėra išnuomotas.

 

IX. PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SPRENDIMU

 

59. Piniginė socialinė parama, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, skiriama Paramos teikimo komisijos sprendimu. Į šios komisijos posėdžius gali būti kviečiamas (kviečiami) dalyvauti paramos prašantis asmuo (asmenys). Šios komisijos posėdžiuose su patariamojo balso teise gali dalyvauti bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, ir (ar) seniūnaičiai, ir (ar) kiti suinteresuoti asmenys.

60. Socialinė pašalpa Paramos teikimo komisijos sprendimu gali būti skiriama:

60.1. jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, tačiau jų (jo) nuosavybės teise turimo turto vertė viršija ne daugiau kaip 20 procentų turto vertės normatyvą ar nors vienas iš asmenų neatitinka Įstatymo nustatytų sąlygų vyresnio kaip 18 metų asmens arba vaiko (įvaikio) teisei į piniginę socialinę paramą; 

60.2. bendrai gyvenantiems asmenims atskirai, kai santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu kyla ginčas;

60.3. jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį ne daugiau kaip 50 procentų viršija valstybės remiamų pajamų dydį ir jų (jo) turimo turto vertė atitinka Įstatymo nustatytų reikalavimų asmens (asmenų) turimo turto vertei ir jie (jis) atitinka Įstatymo nustatytas sąlygas vyresnio kaip 18 metų asmens arba vaiko (įvaikio) teisei į piniginę socialinę paramą;

60.4. kitais atvejais, apsvarsčius Paramos teikimo komisijai.

61. Kompensacijos Paramos teikimo komisijos sprendimu gali būti skiriamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, jeigu išlaidos už būsto šildymą, faktinį geriamojo ir (ar) karšto vandens kiekį atitinka Įstatymo nustatytus kompensuojamus dydžius, tačiau bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neatitinka Įstatymo nustatytų reikalavimų asmens (asmenų) turimo turto vertei (ne daugiau kaip 20 procentų) ar sąlygų vyresnio kaip 18 metų asmens arba vaiko (įvaikio) teisei į kompensaciją.

62. Būsto šildymo išlaidų kompensacijos Paramos teikimo komisijos sprendimu gali būti skiriamos:

62.1. už didesnį, negu nustatyta Įstatymo naudingojo būsto ploto normatyvą ir (ar) kompensuoti didesnę būsto šildymo išlaidų dalį, negu nustatyta Įstatyme, bet ne didesnę kaip 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;

62.2. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, jeigu jie deklaruoja gyvenamąją vietą jų nuosavybės teise turimame būste arba nuomojasi būstą, kuris Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas kaip gyvenamosios patalpos arba atskira gyvenamoji patalpa, kai bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos;

62.3. jeigu daugiabučio namo buto savininkas, kuris kreipėsi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, nedalyvavo svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią Savivaldybės tarybos patvirtintą programą (jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas) ir nedalyvauja įgyvendinant šį projektą.

63. Piniginė socialinė parama Paramos teikimo komisijos sprendimu gali būti skiriama:

63.1. bendrai gyvenantiems asmenims, kurie nėra sudarę teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo nesikreipė į teismą, arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo kreipėsi į teismą, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas, arba pareiškimas paliktas nenagrinėtas, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus (termino netaikant socialinę riziką patyrusiems asmenims);

63.2. kaip vienam gyvenančiam asmeniui pilnamečiui vaikui (įvaikiui) iki 24 metų amžiaus, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), kai mirė vienas iš jo tėvų (įtėvių);

63.3. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kai jiems piniginė socialinė parama neskiriama pagal Aprašo 20, 35, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ir 58 punktus;

63.4. kitais atvejais, apsvarsčius Paramos teikimo komisijai.

64. Piniginė socialinė parama kaip vienam gyvenančiam asmeniui skiriama arba neskiriama Paramos teikimo komisijos sprendimu, jei vienas gyvenantis asmuo gyvena viename būste su kitu giminystės ryšiais su juo nesusietu pilnamečiu asmeniu ir nėra sudaryta Registrų centre įregistruota nuomos sutartis arba būstas nėra padalytas teismo sprendimu. Jei vieni gyvenantys asmenys yra įregistravę Nekilnojamojo turto registre būsto dalis kaip savo asmeninę nuosavybę, tokiu atveju piniginė socialinė parama skiriama be Paramos teikimo komisijos sprendimo.

65. Kompensacijos skiriamos arba neskiriamos, o socialinė pašalpa gali būti skiriama tik vaikui (vaikams), įskaitant pilnametį (pilnamečius) vaiką (vaikus), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, Paramos teikimo komisijos sprendimu, jei:

65.1. viename būste, kuris nėra padalytas, gyvena giminystės ryšiais nesusieti asmenys, ar buvę sutuoktiniai, ar vaiko (vaikų) tėvai, nors jie ir teigia, kad netvarko ūkio bendrai ir tarp gyvenančių šiame būste asmenų nesudaryta Registrų centre įregistruota nuomos sutartis;

65.2. vienas gyvenantis asmuo nuosavybės teise turi daugiau kaip 1 automobilį, o bendrai gyvenantys asmenys – 2 automobilius.

66. Paramos teikimo laikotarpiu padidėjus nuosavybės teise turimo turto vertei, bet nepasikeitus buvusiam turtui, piniginė socialinė parama skiriama įstatymo nustatyta tvarka be Paramos teikimo komisijos sprendimo.

67. Socialinės pašalpos, skirtos pagal Aprašo 60.3 papunktį, dydis yra: vienam gyvenančiam asmeniui ir dviem bendrai gyvenantiems asmenims – 25 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; trims ir keturiems bendrai gyvenantiems asmenims – 50 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; penkiems ir daugiau bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio.

 

X. SOCIALINĖ PARAMOS SKYRIMO PAGRINDAI IR TVARKA

 

68. Socialinė parama: vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė pašalpos skiriamos siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui išgyventi sunkiomis materialinėmis sąlygomis.

69. Socialinė parama vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims skiriama, jei kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo kreipimosi metu atitinka bent vieną iš šiame punkte nurodytų sąlygų:

69.1. darbingo amžiaus nedirbantys asmenys ir asmenys, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis, turi būti įsiregistravę Užimtumo tarnyboje;

69.2. vienas iš tėvų augina vaiką iki 3 metų ar 3 ir daugiau vaikų iki 14 metų;

69.3. slaugo neįgalų vaiką iki 18 metų;

69.4. slaugo ar prižiūri šeimos narį, kuriam yra mokama slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija arba jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka paskirtas fizinio asmens (fizinių asmenų), pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais), globėju ar rūpintoju;

69.5. asmenys yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas;

69.6. nėščia moteris, kuriai iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;

69.7. dirbantys asmenys.

70. Socialinė parama, išskyrus vienkartinę pašalpą, vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Aprašo 69 punkte nurodytų sąlygų, skiriama arba neskiriama, įvertinus jo ar jų gyvenimo sąlygas, gaunamas pajamas ir turimą turtą.

71. Gyvenimo sąlygos įvertinamos, surašius buities tyrimo aktą, kurio forma patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Buities tyrimo aktas surašomas per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

72.Vienkartinė pašalpa – vienkartinio pobūdžio išmoka, skiriama vieną kartą bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui siekiant suteikti paramą individualiu atveju, nevertinant jo ir (ar) su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamų, turimo turto ir gyvenimo sąlygų:

72.1. 6 BSI dydžio asmeniui, sulaukusiam 100 metų jubiliejaus;

72.2. 8 BSI dydžio gimus dvynukams už kiekvieną vaiką;

72.3. 10 BSI dydžio gimus trynukams ir daugiau vaikų už kiekvieną vaiką;

72.4. 2 BSI dydžio asmeniui, kuris laisvės atėmimo vietoje, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigoje ar kardomojo kalinimo vietoje buvo ne trumpiau kaip 4 mėnesius, ir kreipėsi nepraėjus 2 mėnesiams po grįžimo iš laisvės atėmimo vietos, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos;

72.5. 4 BSI dydžio asmeniui, pasibaigus jo globai (rūpybai) dėl pilnametystės ar emancipacijos, bet ne vėliau iki jam sukaks 24 metai;

72.6. iki 80 BSI dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir (ar) su juo bendrai gyvenantiems asmenims ypatingais, Apraše nenumatytais, atvejais, Savivaldybės tarybos sprendimu, pasiūlius Paramos teikimo komisijai.

73. Tikslinė pašalpa – pašalpa, skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį , siekiant suteikti jam socialinę paramą individualiu atveju, įvertinus gyvenimo sąlygas,:

73.1 įvertinus gyvenimo sąlygas, kai kreipiamasi dėl tikslinės pašalpos, nurodytos 73.1.5, 73.1.7, 73.1.8 papunkčiuose, ir nevertinant gyvenimo sąlygų, kai kreipiamasi dėl tikslinių pašalpų, nurodytų 73.1.1, 73.1.2, 73.1.3, 73.1.4, 73.1.6 papunkčiuose, kai bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens mėnesio pajamų vidurkis vienam asmeniui neviršija 3 VRP dydį:

73.1.1. 10 BSI dydžio tikslinė pašalpa – sergant ligomis iš „Sunkių ligų sąrašo“; 

73.1.2. 9 BSI dydžio tikslinė pašalpa – esant sunkiems pakenkimams sveikatai iš „Sunkių pakenkimų sveikatai klasifikacinių požymių sąrašo“;

73.1.3. 8 BSI dydžio tikslinė pašalpa – sergantiems onkologinėmis ligomis, kai yra ligos remisija 3 ir daugiau metų;

73.1.4. 7 BSI dydžio tikslinė pašalpa – lėtinis inkstų ir kepenų nepakankamumas, širdies ligos;

73.1.5. iki 6 BSI dydžio tikslinė pašalpa – po medicininės operacijos, po traumos, sergant kitomis ligomis; nekompensuojamų techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių išlaidoms kompensuoti, akinių vaikams dalinei kompensacijai, vaistams įsigyti, kai išlaidos pagal pateiktus dokumentus viršija  2,5  BSI dydį;

73.1.6. iki 2 BSI dydžio tikslinė pašalpa asmens tapatybės dokumento įsigijimo išlaidoms apmokėti pagal kompetentingos įstaigos raštą;

73.1.7. iki 7 BSI dydžio tikslinė pašalpa pagal pateiktą (-as) sąskaitą (-as) faktūrą (-as)  asmeniui būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų ir kt. pirkimo išlaidoms apmokėti pagal socialines paslaugas asmeniui teikiančios įstaigos raštą arba nukentėjusiems nuo gaisro ir neturintiems teisės gauti tikslinės pašalpos pagal Aprašo 73.2. papunktį asmenims;

73.1.8. iki 5 BSI dydžio tikslinė pašalpa asmenims kitais Apraše nenumatytais atvejais (deportuotiems iš užsienio asmenims, prekybos žmonėmis aukoms ir kt.) jų būtiniausioms išlaidoms apmokėti;

73.2. kai bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens mėnesio pajamų vidurkis vienam asmeniui neviršija 5 VRP dydžių, nuo 15 BSI iki 60 BSI dydžio tikslinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims nukentėjusiems nuo gaisro ir (ar) stichinių nelaimių, kai žala padaryta neapdraustam ar draustam, bet pagal draudimo sutartį nustačius, kad įvyko nedraudžiamasis įvykis, nuosavybės teise turimam gyvenamajam būstui, kuris yra vienintelis turimas gyvenamasis būstas ir kuriame gyvena bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo, ir (ar) jame esančiam turtui:

73.2.1. jei turto suniokojimas mažas (nukentėjo maža dalis gyvenamųjų patalpų ir (ar) namų turto) – 15 BSI dydžio tikslinė pašalpa;

73.2.2. jei turto suniokojimas vidutinis (nukentėjo didesnė dalis gyvenamųjų patalpų ir (ar) namų turto) – 30 BSI dydžio tikslinė pašalpa;

73.2.3. jei turto suniokojimas didelis (nukentėjo didžioji dalis gyvenamųjų patalpų ir (ar) namų turto ar suniokotas visas turtas) – 60 BSI dydžio tikslinė pašalpa.

74. Tikslinė pašalpa asmeniui, kuris prašymo pateikimo metu gydosi stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba jam taikomas reabilitacinis gydymas, skiriama nevertinat jo gyvenimo sąlygų.

75. Periodinė pašalpa – pašalpa, skiriama kaip papildoma parama socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir mokama  3 mėnesių periodui, kai  bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens mėnesio pajamų vidurkis vienam asmeniui  neviršija 1,5 VRP dydžio per mėnesį:

75.1. 1 BSI dydžio skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, gaunančiam (-iems) senatvės, neįgalumo, šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją, arba bedarbiui, patyrusiam traumą ar ilgą laiką dėl ligos nedarbingam, užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali to padaryti savarankiškai

75.2. apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius asmenims, neturintiems jokių pajamų, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas, laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas.

76. Sąlyginė pašalpa – pašalpa skiriama kaip skatinamoji priemonė tam tikroms problemoms spręsti, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 VRP dydžio per mėnesį.

76.1. iki 10 BSI dydžio, kad vienas gyvenantis asmuo ar vienas iš bendrai gyvenančių asmenų pradėtų gydytis nuo priklausomybės alkoholiui, narkotinėms medžiagoms, nuo užkrečiamųjų ligų ir (ar) dalyvautų socialinės integracijos programose bei  priemonėse;

76.2. iki 5 BSI smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui.

77. Vienkartinė ir periodinė pašalpos skiriamos (neskiriamos) Socialinių reikalų skyriaus vedėjo SIS Parama nustatytos formos sprendimu, išskyrus Aprašo 72.6 papunkčiu nustatytu atveju. Sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl pašalpos skyrimo priimamas nurodant Aprašo 69, 72 ar 75 punktų sąlygas  ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl  pašalpos skyrimo ar neskyrimo informuojamas asmens prašyme nurodytu būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčiant Socialinių reikalų skyriaus vedėjo SIS Parama nustatytos formos sprendimo kopiją ir Socialinių reikalų skyriaus raštą. Jeigu pašalpa neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka.

Vienkartinė pašalpa Aprašo 72.6 papunkčiu nustatytu atveju skiriama Savivaldybės tarybos sprendimu, pasiūlius Paramos teikimo komisijai.

78. Tikslinė ir sąlyginė pašalpos skiriamos (neskiriamos) Paramos teikimo komisijos siūlymu Socialinių reikalų skyriaus vedėjo SIS Parama nustatytos formos sprendimu. Sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl tikslinės ir sąlyginės pašalpos skyrimo priimamas nurodant Paramos teikimo komisijos protokolo datą ir numerį ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl pašalpos skyrimo ar neskyrimo informuojamas asmens prašyme nurodytu būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčiant Socialinių reikalų skyriaus vedėjo SIS Parama nustatytos formos sprendimo kopiją ir Socialinių reikalų skyriaus raštą. Jeigu pašalpa neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka.

79. Socialinė parama mokama pervedant pinigines lėšas į pareiškėjo asmeninę sąskaitą banke. Sąlyginė pašalpa gali būti mokama, pervedant pinigines lėšas į pareiškėjo asmeninę sąskaitą banke, ar nepinigine forma, pašalpą pervedant į socialinę kortelę arba reabilitacines, medicinines ar socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms į šių įstaigų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose arba Aprašo 73.7 papunkčiu nustatytu atveju apmokant pateiktą sąskaitą-faktūrą. Konkretus tikslinės ir sąlyginės pašalpų mokėjimo būdas gali būti nustatytas Paramos teikimo komisijos siūlymu.

 

XI. PINIGINĘ SOCIALINĘ PARAMĄ IR SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANČIŲ ASMENŲ PAREIGOS

 

80. Piniginę socialinę paramą gaunantys asmenys privalo:

80.1. išnaudoti visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administratorių, gauti teisės aktais nustatytas priklausančias išmokas ir (ar) pašalpas ir kt.);

80.2. pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymo-paraiškos formą ir jos priedus pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę gauti piniginę socialinę paramą, ir būtinus šiai paramai gauti dokumentus;

80.3. per mėnesį pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į piniginę socialinę paramą arba jos dydžiui;

80.4. Socialinių reikalų skyriaus reikalavimu deklaruoti turimą turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka;

80.5. sudaryti Socialinių reikalų skyriaus darbuotojams arba Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą.

81. socialinę paramą gaunantys asmenys privalo:

81.1. pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą prašymo formą pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę gauti socialinę paramą, ir būtinus šiai paramai gauti dokumentus;

81.2. per mėnesį pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę paramą arba jos dydžiui;

81.3. Socialinių reikalų skyriaus reikalavimu deklaruoti turimą turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka;

81.4. sudaryti Socialinių reikalų skyriaus darbuotojams arba Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą.

 

XII. SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

82. Socialinių reikalų skyrius turi teisę:

82.1. papildomai apklausti asmenis, kurie kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos ar gauna šią paramą, ir asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, įrodančių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę gauti piniginę socialinę paramą ar socialinę paramą;

82.2. tikrinti prašančių socialinės paramos ir piniginės socialinės paramos arba ją gaunančių asmenų gyvenimo sąlygas, turtą, užimtumą, surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu piniginė socialinė parama ar socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiama;

82.3. nereikalauti iš piniginę socialinę paramą gaunančių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens iš naujo pateikti tų duomenų, kurie iki pakartotinio kreipimosi yra nepasikeitę;

82.4. išduoti siuntimus visuomenei naudingai veiklai atlikti arba dalyvauti užimtumo didinimo priemonėse.

83. Socialinių reikalų skyrius atsako už:

83.1. teikiamų duomenų, išduodamų pažymų teisingumą, pagrįstą ir teisingą piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą;

83.2. piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos prašančių asmenų pateiktų ir apie juos gautų duomenų  paramai skirti konfidencialumą.

84. Siekdamas įvertinti piniginės socialinės paramos veiksmingumą Socialinių reikalų skyrius turi teisę tikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turtą ir užimtumą ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių paramos gavėjų, kurie:

84.1. vykdo individualią, nekilnojamųjų daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą ir skiriama socialinė pašalpa tik jų vaikui (vaikams);

84.2. vieni augina vaikus, kuriems nustatyta tėvystė, bet nėra įteisintas vaikų išlaikymas;

84.3. yra darbingo amžiaus darbingi asmenys, bet prašymą-paraišką nuolat pateikia per atstovą.

85. Socialinių reikalų skyrius teikia:

85.1. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenantiems nepasiturintiems gyventojams suteiktą piniginę socialinę paramą ir jos reikalavimu kitus duomenis apie šią paramą;

85.2. Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie nepasiturinčius gyventojus, jiems teikiamą ar nepaskirtą piniginę socialinę paramą, nurodant jos neskyrimo priežastis.

86. Skirdamas socialinę pašalpą Socialinių reikalų skyrius surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus prašančių:

86.1. asmenų, turinčių nuosavybės teise daugiau kaip vieną būstą, visuose būstuose, kad būtų nustatyta, kuriame iš turimų būstų faktiškai gyvena paramos prašantis asmuo;

86.2. asmenų, apskaitytų prie Panevėžio miesto savivaldybės, išskyrus gyvenančius Panevėžio socialinių paslaugų centre, ir asmenų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, kad būtų nustatyta faktinė jų gyvenamoji vieta Panevėžio mieste.

Faktinė asmenų, patiriančių socialinę riziką, gyvenamoji vieta nustatoma pagal Panevėžio socialinių paslaugų centro rašytinę informaciją. Kitų šiame punkte nurodytų asmenų faktinė gyvenamoji vieta gali būti nustatoma pagal rašytinę informaciją, gautą iš Savivaldybės administracijos, ir (ar) Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir (ar) daugiabučių namų savininkų bendrijų, bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių.

 

XIII. KITŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

87. Bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, ir (ar) seniūnaičiai, ir (ar) kiti suinteresuoti asmenys turi teisę:

- teikti pasiūlymus Paramos teikimo komisijai;

- teikti Socialinių reikalų skyriui informaciją apie piniginę socialinę paramą gaunančius ar tokios paramos prašančius asmenis.

88. Bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, ir (ar) daugiabučių namų savininkų bendrijos ir (ar) seniūnaičiai, ir (ar) kiti suinteresuoti asmenys privalo atsakyti į rašytinius Socialinių reikalų skyriaus prašymus teikti informaciją, reikalingą piniginei socialinei paramai skirti.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

89. Piniginė socialinė parama: socialinė pašalpa, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas ir socialinė parama finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų gautų valstybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai finansuoti. Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos:

89.1. piniginei socialinei paramai ir socialinei paramai ir kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms mokėti;

89.2. piniginei socialinei paramai ir socialinei paramai ir kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms mokėti administruoti: Savivaldybės administracijos darbuotojų, organizuojančių socialinės paramos teikimą, darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, kvalifikacijos kėlimui, komunalinėms paslaugoms, ryšio paslaugoms, spaudiniams, biuro, apskaitos ir kompiuterinei įrangai, kompiuterinei programai įsigyti ir kitoms prekėms ir paslaugoms, reikalingoms socialinei paramai finansuoti.

90. Nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojamos šioms socialinės apsaugos sritims ir šio punkto 12 papunktyje nurodytai sričiai finansuoti:

90.1. socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;

90.2. šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms plėtoti;

90.3. finansinei paramai, skirtai skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti;

90.4. smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai;

90.5.  neįgaliųjų socialinei integracijai;

90.6. bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms įgyvendinti;

90.7. užimtumo didinimo programoms įgyvendinti;

90.8. Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui;

90.9. socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti;

90.10. socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti;

90.11. Savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti;

90.12. socialinių pedagogų, psichologų, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą teikiančių specialistų darbo užmokesčiui mokėti

Nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti pirmiausia naudojamos šio punkto 90.10 ir 90.11 papunkčiuose nurodytoms sritims finansuoti skiriant ne mažiau kaip 20 procentų šių lėšų.

______________________________