STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO KOLEGIJOS AKREDITAVIMO

 

2014 m. rugpjūčio 20 d. Nr. SV6-45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 (toliau – Aprašas), 3, 5 ir 7.1 punktais bei atsižvelgdama į Kauno kolegijos išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti Kauno kolegiją,

akredituoju Kauno kolegiją 6 metams.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Aurelija Valeikienė