vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGsėjo 13 D. NUTARIMo NR. o3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 18 d. Nr. O3-70

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu, Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į UAB „Litgas“ 2016 m. vasario 22 d. raštą Nr. Konf-SD-2016/6 bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2016 m. kovo 10 d. pažymą Nr. O5-60 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo kainos metodikos patvirtinimo“:

1.      Papildyti 4 punktą nauja 18 dalimi ir išdėstyti ją taip:

18. Paskirtojo tiekėjo įsigyjama SGD terminalo būtinojo kiekio dalis (toliau – paskirtasis kiekis) – paskirtojo tiekėjo pagal ilgalaikę sutartį su SGD pardavėju arba kitais būdais iš SGD tiekėjų įsigyjamas metinis SGD kiekis, reikalingas paskirtojo tiekėjo veiklai vykdyti, kuris yra ne didesnis nei SGD terminalo būtinasis kiekis.“

2.      Papildyti 4 punktą naują 19 dalimi ir išdėstyti ją taip:

„19. Paskirtojo  kiekio perteklius – skirtumas tarp paskirtojo kiekio ir energijos gamintojams priskirto/patiekto kiekio dalies.“

3.      Pakeisti 5.5 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„5.5. nurodytos Metodikos VII skyriaus III skirsnyje – lygios sąnaudoms, patirtoms tiekiant paskirtąjį kiekį, įskaitant paskirtojo tiekėjo maržą.“

4.    Pakeisti 42.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„42.2. SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties visoms pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms bei paskirtojo kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti (Dsaug).“

5.      Pakeisti 46 punkto pirmąją pastraipą ir išdėstyti ją taip:

„46. Saugumo dedamoji, nurodyta šios Metodikos 42.2 papunktyje, skaičiuojama pagal šią formulę:

 

; (Eur/(MWh/parą/metus))            (421)

čia:

Dsaug,t+1 t+1 metams skaičiuojama arba t-iesiems metams perskaičiuojama saugumo dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos, Eur/(MWh/parą/metus);

Dp,rib,t+1 – dujų skystinimo kainos viršutinės ribos pastovioji dalis, suskaičiuota t+1 metams pagal Metodikos 32 punktą, Eur/MWh/parą/metus;

Tpask, t, t+1paskirtojo tiekėjo gamtinių dujų tiekimo kaina, suskaičiuota pagal Metodikos 77 punktą t+1 metams arba perskaičiuota t-iesiems metams, Eur/(MWh/parą/metus);

P∆, t+1 – prognozuojamas paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl SGD realizavimo ir įsigijimo kainų skirtumo. Paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo kaina skaičiuojama pagal Metodikos 79 punktą, Eur/(MWh/parą/metus);

Qvp, t+1 vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

ΔSvp, t – pajamų nuokrypis, susidaręs dėl faktinių ir prognozuotų vartojimo pajėgumų skirtumo per paskutinius 12 mėnesių, Eur;

Sadm, t+1 – prognozuojamos t+1 metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos, į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo.;

Pskyst – pajamos, planuojamos surinkti taikant dujų skystinimo kainos kintamąją dalį, apskaičiuotą pagal Metodikos 36 punktą.“

6.         Pakeisti 46.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„46.1. Saugumo dedamoji Dsaug,t+1 gali būti koreguojama kas ketvirtį:

46.1.1. dėl Komisijos patvirtintos prognozuojamos rinkos kainos koregavimo, kuris atliekamas vadovaujantis Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos 10 punktu, jeigu Komisijos pakoreguota prognozuojama rinkos kaina t+1 metams daugiau nei 10 proc. skiriasi:

46.1.1.1. nuo Komisijos nustatytos gamtinių dujų rinkos (pardavimo) kainos energijos gamintojams;

46.1.1.2. nuo paskirtojo kiekio pertekliaus SGD ir (ar) dujų tiekimo rinkoje realizavimo kainos;

46.1.2. pasikeitus paskirtojo tiekėjo prognozuojamai metinei paskirtojo kiekio importo kainai daugiau kaip 5 proc. lyginant su nustatyta prognozuojama paskirtojo kiekio importo kaina. Naujai nustatoma prognozuojama paskirtojo kiekio importo kaina skaičiuojama vertinant iki šio nustatymo kalendorinių metų faktinius bei aktualius prognozinius paskirtojo kiekio importo kainos skaičiavimo formulėje nustatytus duomenis.

46.1.3. esant motyvuotam Komisijos sprendimui“.

7.         Pakeisti 77 punktą ir išdėstyti jį taip: 

77. Paskirtojo tiekėjo gamtinių dujų tiekimo kaina (T pask) skaičiuojama pagal formulę:

 

; (Eur/(MWh/parą/metus))             (71)

 

čia:

Spask,t+1 – nustatytos metinės paskirtojo gamtinių dujų tiekimo sąnaudos, Eur, skaičiuojamos pagal formulę:

                                                                                                                                                                                                   

Spask,t+1= CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CF+CO+CPR+Cskyst+CEN;   Eur (72)

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CF – finansavimo sąnaudos, Eur;

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos, Eur;

CPR – pagrįstos paskirtojo tiekėjo pasirengimo veiklai sąnaudos (toliau – pasirengimo veiklai sąnaudos), patirtos iki paskirtojo tiekėjo veiklos pradžios vykdant teisės aktų įpareigojimus įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą. Jeigu pasirengimo veiklai sąnaudos sudaro daugiau nei 20 proc. paskirtojo tiekėjo t+1 metų veiklos sąnaudų, šios sąnaudos į kainą gali būti proporcingai įtraukiamos, Komisijai išdėstant jas per laikotarpį, ne ilgesnį kaip
5 metai, Eur;

Cskyst – mokesčio už SGD skystinimą (išdujinimą) sąnaudos, Eur;

CEN – Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos sujungimo taške su SGD terminalo jungtimi Klaipėdoje užsakomų pajėgumų sąnaudos, Eur;

∆Spask,t+1 – prognozuojamas t+1 metų sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl energijos gamintojams parduotų dujų įsigijimo ir pardavimo kainų skirtumo, Eur;

Qvp,t+1 – vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

ΔSt paskirtojo tiekėjo sąnaudų nuokrypis, kuris skaičiuojamas:

 

ΔSt = Spaskfakt – S pask, progn; (Eur) (73)

 

čia:

Spask,fakt – pagrįstos faktinės t-ųjų metų paskirtojo tiekėjo sąnaudos, Eur;

Spask,progn – prognozuotos paskirtojo tiekėjo sąnaudos t-aisiais metais, Eur;

 

Qreal,t+1 – prognozuojama paskirtojo kiekio dalis, kuri t+1 metais bus realizuota už Komisijos nustatyta tvarka patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos ar didesnę kainą t+1 metams, MWh;

∆Qreal,t – skirtumas tarp t-iesiems metams prognozuotos paskirtojo kiekio dalies, kurią buvo planuota realizuoti už Komisijos nustatyta tvarka patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos ar didesnę kainą t-iesiems metams, ir faktiškai už tokią ar didesnę kainą realizuotos paskirtojo kiekio dalies t-aisiais metais, MWh.“

8.   Pakeisti 78 punktą ir išdėstyti jį taip:

78. Paskirtasis tiekėjas paskirtojo kiekio perteklių realizuoja Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytais būdais. Skirtumas, susidaręs tarp paskirtojo kiekio pertekliaus įsigijimo ir realizavimo kainų, įvertinus paskirtojo tiekėjo galimybes realizuoti dujas ir ekonominį pasirinkimo pagrindimą, Komisijos pripažįstamas pagrįstomis sąnaudomis bei įvertinamas Komisijai skaičiuojant saugumo dedamąją. Jeigu paskirtasis tiekėjas Komisijai nepateikia pagrindimo, kad paskirtojo kiekio perteklius pagal galimybes realizuotas ekonomiškai naudingiausiu būdu, sąnaudos nėra laikomos pagrįstomis paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo sąnaudomis ir jos nėra įvertinamos, nustatant paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainą.“

9.   Pakeisti 79 punktą ir išdėstyti jį taip:

79. Paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumas, susidaręs tarp SGD įsigijimo ir realizavimo rinkoje kainos, Komisijos pripažįstamas pagrįstomis sąnaudomis bei įvertinamas Komisijai skaičiuojant saugumo dedamąją:

                                                         (74)

čia:

P∆, t+1t+1metų SGD įsigijimo ir realizavimo kainų skirtumas dėl paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje, Eur/(MWh/parą/metus);

Preal – prognozuojamos paskirtojo tiekėjo paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje metinės pajamos, kurias paskirtasis tiekėjas suskaičiuoja ir pateikia Komisijai, Eur;

Pįsigij – prognozuojamos paskirtojo tiekėjo metinės sąnaudos, patirtos įsigyjant paskirtojo kiekio pertekliaus dalį, realizuojamą gamtinių dujų rinkoje, ir paskirtojo tiekėjo apskaičiuojamos t+1 metams bei Komisijai pateikiamos pagal Metodikos 80 punktą, Eur;

Qvp, t+1 vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus.

P∆,t – paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo ir realizavimo rinkoje kainų bei kiekių skirtumo per paskutinius 12 mėnesių, Eur.“

10.       Pakeisti 80 punkto pirmąją pastraipą ir išdėstyti ją taip:

80. Paskirtojo tiekėjo metinės sąnaudos, patirtos įsigyjant paskirtojo kiekio pertekliaus dalį, skaičiuojamos pagal formulę:

                                                                                                                                                          (75)

Pįsigij = Pprognoz *Qpkp,   (Eur)

 

čia:

Pprognoz  – prognozuojama SGD įsigijimo kaina, Eur/MWh;

Qpkp – paskirtojo kiekio perteklius, MWh;“

 

11.     Pakeisti 80.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

80.2. Prognozuojama paskirtojo kiekio SGD pirkimo kaina (PGD), apskaičiuojama kaip metų, kuriems yra nustatoma saugumo dedamoji, prognozuojamų paskirtojo kiekio kainų svertinis vidurkis aktyviaisiais mėnesiais, kuriais pagal sutartį su tiekėju ateinančiais metais yra numatomas SGD pristatymas į SGD terminalą, ir skaičiuojama pagal tokią formulę:

 

PGD ; (Eur/MWh) (76)

                                                                                                                                                                  

čia:

i – indeksas (nuo 1 iki n), nurodantis metų, kuriems nustatoma saugumo dedamoji, aktyvųjį mėnesį, kuriam yra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei SGD pirkimo kainai apskaičiuoti, įvertinus pirmaisiais SGD terminalo veikimo metais neparduotą paskirtojo kiekio likutį (toliau – likutis);

n – aktyvių mėnesių, kuriems yra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei paskirtojo kiekio SGD pirkimo kainai apskaičiuoti, skaičius (įskaitant likutį) per kalendorinius metus, kuriems nustatoma saugumo dedamoji;

Pi – faktinė paskirtojo kiekio pirkimo kaina i-tąjį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, (Eur/MWh);

j – indeksas, nurodantis metų, kuriems nustatoma saugumo dedamoji, aktyvųjį mėnesį (nuo 1 iki m), kuriam nėra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę prognozuojamai paskirtojo kiekio SGD pirkimo kainai apskaičiuoti;

m – aktyvių mėnesių, kuriems nėra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei paskirtojo kiekio pirkimo kainai apskaičiuoti, skaičius per kalendorinius metus, kuriems nustatoma saugumo dedamoji;

Pj – prognozuojama paskirtojo kiekio SGD pirkimo kaina j-tąjį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, Eur/MWh;

Qi – faktinė paskirtojo kiekio dalis, kuri buvo pristatyta i-tąjį mėnesį paskirtojo kiekio tiekimo užtikrinimui metams, kuriems nustatoma saugumo dedamoji, MWh;

Qj – prognozuojama paskirtojo kiekio dalis, kurią planuojama pristatyti j-tąjį mėnesį paskirtojo kiekio tiekimo užtikrinimui metams, kuriems nustatoma saugumo dedamoji, MWh, atsižvelgiant į kiekvienos dienos paskirtojo kiekio išdujinimo grafiką ir faktinį, o jei tokio nėra, planuojamą paskirtojo kiekio, importuoto per SGD terminalą sunaudojimą technologinėms reikmėms pagal Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėse nurodytas leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normas, MWh;

Pl – gamtinių dujų likučio, kuris bus naudojamas paskirtajam tiekimui metais, kuriems skaičiuojama prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo kaina, vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh;

Ql – gamtinių dujų likučio, kuris bus naudojamas paskirtajam tiekimui metais, kuriems skaičiuojama prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo kaina, kiekis, MWh.“

12.     Pakeisti 80.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:

80.3. Prognozuojama paskirtojo kiekio importo kaina apskaičiuojama pagal paskirtojo tiekėjo paskirtojo kiekio importo sutarties nuostatas, įvertinančias aktyviųjų mėnesių importo kainos formulės kintamųjų reikšmes ir paskirtojo kiekio likučio kainą.“

13.     Pripažinti netekusiu galios Metodikos 80.4 papunktį.

14.     Buvusį 80.5 papunktį laikyti 80.4 papunkčiu.

15.     Papildyti nauju 911 punktu:

„911. Paskirtasis tiekėjas pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui per 10 darbo dienų pateikia Komisijai paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitą (10 priedas).“

16.     Papildyti nauju 10 priedu (pridedama).

 

„Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika

10 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

PASKIRTOJO GAMTINIŲ DUJŲ TIEKĖJO GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO

VEIKLOS (nurodyti laikotarpį) ATASKAITA

_____________

(Sudarymo data)

Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Kiekis
MWh

Tiekimo veiklos pajamos, EUR

1.

Priimta dujų iš viso:

 

 

1.1.

Nupirkta dujų iš viso:

 

 

1.1.1.

Iš jų: (nurodyti, iš ko pirkta)

 

 

1.1.1.1

...

 

 

1.2.

Priimta pagal subalansavimo paslaugą

 

 

1.3.

Skirtumas pagal subalansavimo paslaugą

 

 

1.3.1.

Iš praėjusių periodų

 

 

1.3.2

Už einamąjį periodą

 

 

1.4.

Kita (nurodyti)

 

 

1.4.1

...

 

 

2.

Parduota dujų iš viso:

 

 

2.1.

Parduota dujų iš saugyklų (nurodyti):

 

 

2.1.1.

...

 

 

2.2.

Parduota nupirktų dujų iš viso:

 

 

2.2.1.

Energijos gamintojams

 

 

2.2.2.

Gamtinių dujų biržoje

 

 

2.2.3.

Pagal pirkimo-pardavimo sutartis ne energijos gamintojams

 

 

2.2.4.

Pagal pirkimo-pardavimo sutartis gamtinių dujų tiekimui ne Lietuvoje

 

 

2.2.5.

Kiti gamtinių dujų pardavimai (nurodyti):

 

 

2.2.5.1.

...

 

 

2.3.

Patiekta pagal subalansavimo paslaugą

 

 

3.

Gamtinių dujų tiekimo kaina

 

 

3.1.

Buitiniams vartotojams:

(nurodyti pagal grupes)

 

 

3.2.

Nebuitiniams vartotojams
(nurodyti pagal grupes)

 

 

4.

Parduota gamtinių dujų didmeniniams gamtinių dujų vartotojams (nurodyti):

 

 

4.1.

...

 

 

5.

Gamtinių dujų viršutinis šilumingumas

 

 

 

Tvirtinu:          ______________        ________________    __________________________“

Pareigos                                  Parašas                          Vardas, pavardė

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                       Inga Žilienė