LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2022 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. 3-277 „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 31 d. Nr. 3-279     

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“:

1Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

1

2

1.1. Valstybės biudžeto lėšos

27 120

 

1.1.1.1.2. VB lėšos netinkamam PVM apmokėti

16 120

1.1.1.1.12. EGADP paskolos lėšos

11 000

1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

-

1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

269 000

1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

10 000

Europos regioninės plėtros fondo lėšos (Vidurio ir Vakarų Lietuva)

6 000

Sanglaudos fondo lėšos (Visa Lietuva)

4 000

1.3.3.1.57. EGADP lėšos

209 000

1.3.3.1.60. Modernizavimo fondo lėšos

50 000

1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos

-

2. Kitos lėšos

846 303

2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos

91 949

2.2. Privačios lėšos

672 042

2.3. Kitos viešosios lėšos

82 312

IŠ VISO

1 142 423“.

 

2Pakeičiu III skyriaus lentelės 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„5.1. Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra privačia iniciatyva (darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse, šalia magistralinių, krašto kelių, taip pat degalinėse, geležinkelių ir autobusų stotyse, oro uostuose, vidaus vandenų ir jūrų uostuose

I

APVA

Pj

Taip

D

60 000

 

 

 

 

 

1 757

 

 

 

 

44 329

 

 

 

370

 

EGADP lėšos

 

 

 

 

Savivaldybių biudžetų lėšos

 

 

 

 

Privačios lėšos

 

 

 

Kitos viešosios lėšos

R – Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos)

-

(2026 m. II ketv.)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

AM“.

R – Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos

-

(2026 m. II ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės

-

(2026 m. II ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės

-

(2026 m. II ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės

-

(2026 m. II ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės

-

(2026 m. II ketv.)

P – Nustatyti projektų tinkamumo finansuoti kriterijai

-

(2026 m. II ketv.)

P – Pradėjusios veikti viešosios ir pusiau viešosios įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams

5 240

(2026 m. II ketv.)

 

3Papildau 6 priedu (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Marius Skuodis