LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 123 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. rugpjūčio 20 d. Nr. XIII-2415

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 123 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 123 straipsnio 1 dalį nauju 12 punktu:

12) lapkričio 2-ąją – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną;“.

2. Buvusius 123 straipsnio 1 dalies 12 ir 13 punktus laikyti atitinkamai 13 ir 14 punktais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda