LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T3-136 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 8 d. Nr. T3-18

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, Prienų rajono  savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T3-136 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ ir 3.1 papunktį išdėstyti taip:

3.1. sprendimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nustatytos lengvatos, pateikus nurodytus dokumentus, suteikiamos einamiesiems kalendoriniams metams;“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Alvydas Vaicekauskas