LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2007 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-444 „DĖL KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJŲ UŽ GERIAUSIAI PARENGTUS IR VYKDYTUS VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PROJEKTUS ĮSTEIGIMO IR PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 21 d. Nr. ĮV-663

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. ĮV-444 „Dėl Kultūros ministerijos premijų už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PREMIJŲ ĮSTEIGIMO IR KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Siekdamas skatinti kultūrinę edukaciją ir jos sklaidą Lietuvoje:

1Įsteigiu Kultūrinės edukacijos premijas.

2Tvirtinu Kultūrinės edukacijos premijų nuostatus (pridedama).“

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                           Mindaugas Kvietkauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2007 m. liepos d. įsakymu Nr. ĮV-444

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-663

redakcija)

 

KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Kultūrinės edukacijos premijų (toliau – premijos) skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato dokumentų premijoms gauti pateikimo bendruosius reikalavimus, kandidatų premijoms gauti atrankos kriterijus ir premijų skyrimo tvarką.

2.    Premijomis siekiama skatinti kultūrinę edukaciją ir jos sklaidą Lietuvoje.

3.    Premijos skiriamos kasmet trims fiziniams asmenims (ar jų grupėms), kurie rengia ir vykdo kryptingą veiklą, kuria skatina asmenų kultūros ir švietimo poreikius, ugdo kūrybingas asmenybes, stiprina jų kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius bei lavina kultūrines ir menines kompetencijas (toliau – veikla). Po vieną premiją skiriama už geriausias veiklas, skirtas: 0–13 metų vaikams, 14–29 metų jaunimui ir mokymuisi visą gyvenimą (asmenims nuo 30 metų).

4.    Premijos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.

5.    Vienos premijos dydis – 46 bazinės socialinės išmokos (BSI).

6.    Premijas skiria kultūros ministras Kultūrinės edukacijos tarybos (toliau – Taryba) teikimu.

7.    Premijų teikimą organizuoja Kultūros ministerija. Premijos įprastai įteikiamos gruodžio mėnesį.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8.    Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Tarybos narius (toliau – teikėjai).

9.    Kandidatus premijoms gauti teikėjai siūlo iki kiekvienų metų lapkričio 15 d.

10.  Siūlant kandidatą premijai gauti, Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai:

10.1.  kandidatą siūlančio teikėjo rekomendacija, kurioje nurodomi siūlomo kandidato (-ų) vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys ir pateikta argumentacija, kodėl siūloma apdovanoti kandidatą;

10.2.  išsamus kandidato pastarųjų dvejų metų veiklos, už kurią siūloma apdovanoti kandidatą, aprašymas ir vizualinė ar kita medžiaga, įrodanti kandidato veiklos rezultatus;

10.3.  kita, teikėjo nuomone, svarbi informacija.

11.  Informacija apie kvietimą teikti kandidatus premijoms gauti skelbiama kasmet ne vėliau kaip iki spalio 31 d. Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

 

III SKYRIUS

KANDIDATŲ PREMIJOMS GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI IR

PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

12.  Kandidatai šių nuostatų 3 punkte nurodytoms premijoms gauti įvertinami, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

12.1.  veikla ugdo kultūrinį sąmoningumą ir raišką;

12.2.  veikloje dalyvauja asmenys, mažai dalyvaujantys kultūroje dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros ir meno įstaigų ar pan.

13.  Kultūros ministerija gautus dokumentus perduoda Tarybai, kuri juos įvertina per 10 darbo dienų nuo jų gavimo ir kultūros ministrui motyvuotai teikia 3 kandidatus pagal šių nuostatų 3 punkte nurodytas kategorijas. Įvertinusi pateiktus dokumentus, Taryba turi teisę siūlyti premijos (-ų) neskirti.

14Sprendimą dėl premijos skyrimo priima kultūros ministras per 10 darbo dienų nuo Tarybos teikimo gavimo dienos.

15.  Jei premija skiriama grupei, premijos dydis paskirstomas po lygiai kiekvienam grupės nariui.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.  Kandidatai, kuriems nepaskirtos premijos, gali būti pakartotinai siūlomi premijai gauti kitais metais.

17.  Pakartotinai Kultūrinės edukacijos premija tam pačiam pretendentui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.

18Kultūros ministerija turi teisę tvarkyti šių nuostatų 10 punkte nurodytus duomenis identifikuodama asmenis, kurie turi teisę gauti premijas, bei užtikrindama premijos skyrimą ir mokėjimą. Kultūros ministerija gautus asmens duomenis saugo 10 metų. Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami.