LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 1999 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

pakeitimo

 

2016 m. kovo 14 d. Nr. D1-187

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Viešbučiai, moteliai, restoranai ir kitos viešojo maitinimo įstaigos, maisto gamybos ir prekybos įmonės turi vykdyti biologinių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, nemaišyti su kitomis atliekomis, neužteršti jų pavojingomis medžiagomis ir užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų laikinąjį šių atliekų laikymą..

2. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Biologinių atliekų turėtojai susidariusias ir išrūšiuotas biologines atliekas turi perdirbti (pavyzdžiui, kompostuojant, apdorojant anaerobiniu būdu įrenginiuose), kitaip panaudoti (pavyzdžiui, energijai gauti) laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoti jas atliekų tvarkytojui ar šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei, jei atliekos priskiriamos šalutiniams gyvūniniams produktams.”.

3. Papildau 521 punktu:

521. Gyventojai gali tvarkyti biologines atliekas vadovaudamiesi „geros kaimynystės“ principu, pavyzdžiui, gali atiduoti biologines atliekas kitiems fiziniams asmenims, turintiems atitinkamus biologinių atliekų apdorojimo įrenginius (pavyzdžiui, kompostavimo konteinerius (dėžes))..

4. Pakeičiu 114 punktą ir jį išdėstau taip:

114. Sąvartynų operatoriai atliekų priėmimo į sąvartynus dokumentus (atliekų šalinimo sutartį, atliekų priėmimo deklaraciją, atliekų atitikties ir kitus dokumentus) turi saugoti Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka..

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Trečiokas