Logo  Description automatically generated

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO

 

2022 m. birželio 7 d. Nr. O3E-860

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalimi, Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 127 ir 128 punktais bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2022 m. birželio 3 d. raštą Nr. 22KR-SD-5512 ir Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2022 m. birželio 7 d. pažymą Nr. O5E-787 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“, Taryba n u t a r i a:

1.  Paskelbti AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos 2022 m. birželio 3 d. sprendimu (posėdžio protokolo Nr. 19) patvirtintas AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre (pridedama).

2.    Nustatyti, kad:

2.1.   I grupės vartotojams šis nutarimas taikomas nuo 2022 m. liepos 1 d.;

2.2.   II–III grupės vartotojams šis nutarimas taikomas nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                        Renatas Pocius


 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2022 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. O3E-860

priedas

 

PATVIRTINTA

AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos

2022 m. birželio 3 d. sprendimu

(posėdžio protokolo Nr.19)

 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS IR JŲ TAIKYMO TVARKA

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šia AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatomos elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos bei jų taikymo tvarka AB „Energijos skirstymo operatorius“ persiunčiamos elektros energijos vartotojams.

2. Ši Tvarka galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

II.        VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

3. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Bendrovė – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

Tarifas – persiųstos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos, galios, patikimumo kategorijos, pastoviosios dedamosios.

Tarifo planas – persiuntimo paslaugos elektros energijos tarifo dedamųjų ir jų kainų derinys. Vartotojas atsiskaitymui už elektros energiją, persiųstą vienam vartotojo objektui, Tvarkoje nustatyta tvarka gali pasirinkti vieną tarifo planą.

Energijos dedamoji – vartotojui persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina. Energijos dedamoji gali būti vienos laiko zonos, dviejų laiko zonų ir diferencijuota pagal laiko intervalus.

Galios dedamoji – vieno leistinosios naudoti galios kilovato (kW) kaina vienam kalendoriniam mėnesiui, mokama už kiekvieną vartotojo objektą nepriklausomai nuo persiųsto elektros energijos kiekio ir elektros energijos persiuntimo ir elektros energijos pirkimo–pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties sudarymo fakto.

Leistinoji naudoti galia – didžiausia galia, kurią vartotojas gali naudoti iš Bendrovės tinklų bet kuriuo metu. Leistinoji naudoti galia nurodama Bendrovės vartotojui išduotose objekto prijungimo prie elektros tinklų techninėse sąlygose, o jas įvykdžius – elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje, nuosavybės ribų aktuose ir (ar) kituose dokumentuose.

Pastovioji dedamoji – nekintanti, t. y. nepriklausoma nuo persiųstos elektros energijos kiekio ir elektros energijos persiuntimo fakto, tarifo sudėtinė dalis vienam kalendoriniam mėnesiui vienam vartotojo objektui, mokama nuo elektros energijos pirkimo–pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties sudarymo dienos.

Patikimumo kategorijos dedamoji tarifo sudėtinė dalis, mokama už vartotojo kiekvieno objekto vieną leistinosios naudoti galios kilovatą vienam kalendoriniam mėnesiui, nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos persiuntimo, tiekimo ir (ar) vartojimo fakto, atsižvelgiant į konkrečiam objektui Bendrovės suteiktą patikimumo kategoriją. Patikimumo kategorijos suprantamos taip, kaip tai nustato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės.

Vienos laiko zonos tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Dviejų laiko zonų tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro dieninė energijos dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji.

Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų, dedamųjų sudaro energijos dedamosios, diferencijuotos pagal laiko (energetikos sistemos minimalių, vidutinių, maksimalių apkrovų metu bei šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis) intervalus.

Keturių laiko zonų tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro energijos dedamosios, diferencijuotos pagal skirtingus laiko (nakties, ryto, dienos, vakaro) intervalus.

 

3.1. Tarifų planuose (išskyrus „Išmanusis“) taikomi laiko intervalai:

a)    Dieninė energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 7.00 val. iki 23.00 val. persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

b)    Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 23.00 val. iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

c)    Maksimalių apkrovų laiko intervalai – laiko intervalai:

-      spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą – nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;

-      balandį ir rugsėjį – nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;

-      gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį – nuo 9 val. iki 12 val.

d)    Minimalių apkrovų laiko intervalai – laiko intervalai kiekvieną parą nuo 23.00 val. iki 7.00 val.

e)    Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai – šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus.

f)    Vidutinių apkrovų laiko intervalai – likęs laikas, neįtrauktas į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir šeštadienio, sekmadienio bei švenčių dienų laiko intervalus.

Šiame punkte nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami, tačiau vasaros laiku prie šioje Tvarkoje nurodytų laiko intervalų pridedama viena valanda (išskyrus tarifų planą „Išmanusis“), pvz., dieninė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 7.00 val. iki 23.00 val., vasaros laiku – nuo 8.00 val. iki 24.00 val., naktinė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 23.00 val. iki 7.00 val., vasaros laiku – nuo 00.00 val. iki 8.00 val. ir pan.

 

3.2. Tarifų plane „Išmanusis“ taikomi laiko intervalai:

a)    Nakties energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervalais nuo 22:00 val. iki 5:00 val. (darbo dienomis) ir nuo 22:00 val. iki 7:00 val. savaitgaliais (šeštadieniais, sekmadieniais) bei švenčių dienomis.

b)    Ryto energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervale nuo 5:00 val. iki  7:00 val.;

c)    Dienos energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervalais nuo 7:00 val. iki 17:00 val. (darbo dienomis) ir nuo 7:00 val. iki 22:00 val. savaitgaliais (šeštadieniais, sekmadieniais) bei švenčių dienomis.

d)    Vakaro energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervale nuo 17:00 val. iki 22:00 val.;

e)    Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų laiko intervalai skaidomi į atitinkamus Nakties ir Dienos energijos dedamųjų laiko intervalus.

Šiame punkte nurodytas laikas atitinka Lietuvos Respublikoje taikomą laiką, ir taikomas ištisus metus.

 

Švenčių dienos – sausio 1-oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji, gegužės 1-oji, birželio 24-oji, liepos 6-oji, rugpjūčio – 15-oji, lapkričio 1-oji, gruodžio 24-oji, 25-oji, 26-oji. Lietuvos Respublikos teisės aktams nustačius naujas ar panaikinus šiame papunktyje nurodytas švenčių dienas, šioje Tvarkoje laikoma, kad švenčių dienos yra šioje Tvarkoje nurodytos dienos.

 

Žemoji įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.

Vidutinė įtampa – 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.

Aukštoji įtampa – 110 kV vardinė įtampa.

 

Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose.

 

III.       VARTOTOJŲ GRUPĖS

 

4. Bendrovės persiunčiamos elektros energijos vartotojai skirstomi į tris vartotojų grupes:

4.1. pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai – fiziniai asmenys, kuriems elektros energijos persiuntimo paslauga teikiama asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ir (ar) bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams asmeniniams automobiliams laikyti ir kitiems gyvenamosios ar poilsio paskirties objektams, jeigu jie nėra naudojami verslo, veiklos ar profesijos poreikiams tenkinti);

4.2. antrosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau;

4.3. trečiosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW.

 

 

IV. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS PIRMOSIOS GRUPĖS (BUITINIAMS) VARTOTOJAMS

 

5. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Tarifų planai:

Standartinis

Namai

Namai plius

Išmanusis

Kaina

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

5.1. Vienos laiko zonos tarifas:

Pastovioji dedamoji

EUR/mėn.

-

-

2,48

3,00

4,96

6,00

-

Vienos laiko zonos energijos dedamoji

EUR/kWh

0,065

0,079

0,052

0,063

0,049

0,059

5.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

Pastovioji dedamoji

EUR/mėn.

-

-

2,48

3,00

4,96

6,00

-

Dieninė energijos dedamoji

EUR/kWh

0,074

0,090

0,060

0,072

0,055

0,067

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

EUR/kWh

0,042

0,051

0,035

0,042

0,032

0,039

5.3. Keturių laiko zonų tarifas:

Nakties energijos dedamoji

EUR/kWh

-

-

-

0,039

0,047

Ryto energijos dedamoji

EUR/kWh

0,049

0,059

Dienos energijos dedamoji

EUR/kWh

0,061

0,074

Vakaro energijos dedamoji

EUR/kWh

0,082

0,099

 

6. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:

 

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Kaina

be PVM

su PVM

6.1. Vienos laiko zonos tarifas:

Vienos laiko zonos energijos dedamoji

EUR/kWh

0,032

0,039

6.2.   Dviejų laiko zonų tarifas:

Dieninė energijos dedamoji

EUR/kWh

0,036

0,044

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

EUR/kWh

0,021

0,026

 

7. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai Tvarkos 5 arba 6 punktuose nurodytus tarifus ir tarifų planus gali pasirinkti Tvarkos VIII skirsnyje nustatyta tvarka.

8. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams taikomi elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 5 ir 6 punktuose, netaikomi juridiniams asmenims, išskyrus Tvarkos 9, 10 ir 12 punktuose nurodytus atvejus.

9. Pirmosios grupės (buitinių) vartotojų elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 5 ir 6 punktuose, taip pat taikomi ir elektros energijai, kuri per atskirtas elektros apskaitas yra persiunčiama:

9.1. socialinės globos įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;

9.2. švietimo (mokymo) įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;

9.3. Lietuvos Respublikoje įregistruotų religinių bendruomenių pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“ ir kurios yra šių religinių bendruomenių vadovų ir (ar) narių nuolatinė gyvenamoji vieta;

9.4. socialinio būsto pastatams ir (ar) patalpoms, kurios atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus reikalavimus bei kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“.

10. Tvarkos 5 ir 6 punktuose nurodyti tarifai ir tarifų planai taip pat taikomi vartotojams – juridiniams asmenims, kai:

10.1. už persiuntimo paslaugą, suteiktą pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams ir jų bendrosioms reikmėms, atitinkančioms Tvarkos 4.1 punkte nurodytus kriterijus, kai elektros energija iš Bendrovės elektros tinklų persiunčiama per atskirtą bendrą apskaitą, atsiskaito sodininkų bendrija, garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, individualių namų bendrija, nurodytų bendrijų pavedimu veikiantys kiti juridiniai asmenys, kitos, nei bendrija, teisinės formos ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių nariais yra šiame papunktyje nurodyti vartotojai, arba

10.2. už persiuntimo paslaugą, suteiktą daugiabučio gyvenamojo namo bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo reikmėms, kai elektros energija iš Bendrovės elektros tinklų persiunčiama per atskirtą bendrą apskaitą, atsiskaito daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą persiuntimo paslaugą skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas, arba

10.3. už persiuntimo paslaugą, suteiktą pastato, kurio daikto pagrindinė naudojimo paskirtis (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) yra nurodoma „gyvenamoji“ ir kuriame esančių gyvenamosios paskirties patalpų plotas (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) sudaro daugiau nei 50 proc. viso pastato naudingojo ploto, bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.), kai elektros energija iš Bendrovės elektros tinklų persiunčiama per atskirtą bendrą apskaitą, atsiskaito šio pastato savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą persiuntimo paslaugą skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas.

11. Tvarkos 10 punkte nurodytais atvejais Tvarkos 5 punkte nustatytiems elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifams taikoma 0,2 EUR ct/kWh be PVM nuolaida. Asmenims, kuriems šiame punkte nurodyta nuolaida iki Tvarkos įsigaliojimo nebuvo taikoma, ji pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio, po to, kai 10 punkte nurodyti asmenys pateikia Bendrovei dokumentus, patvirtinančius 10 punkte nurodytų funkcijų vykdymą. Šiame punkte nurodyta nuolaida netaikoma, jei:

11.1. Tvarkos 10 punkte nurodyti asmenys ir Bendrovė ar jos įgalioti asmenys yra sudarę atskirą susitarimą (sutartį) dėl įmokų skirstymo ir surinkimo, informacijos apdorojimo ar kitų paslaugų, susijusių su atsiskaitymu už persiuntimo paslaugą, teikimo;

11.2. Tvarkos 10 punkte nurodyti asmenys laiku neatsiskaito už persiuntimo paslaugą arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, susijusius su elektros energijos persiuntimu ir (ar) tiekimu. Šiuo atveju nuolaida netaikoma tiek mėnesių, kiek yra netinkamai vykdomi šiame papunktyje nurodyti įsipareigojimai (bet ne mažiau nei vienas mėnuo). Nuolaida pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) po to, kurį minėti įsipareigojimai įvykdomi.

12. Žemės ūkio veiklos subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus, taikomos tokios pat elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifai, kaip ir pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, bei minėtame įstatyme nustatytos galios dedamosios bei patikimumo kategorijos dedamosios mokėjimo lengvatos. Šios nuostatos taikomos tik pateikus Bendrovei raštišką prašymą ir teisės aktuose nustatytus dokumentus.

Žemės ūkio veiklos subjektai, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų kovo 31 d. pateikia Bendrovei teisės aktuose nustatytus dokumentus, būtinus tolesniam pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifų arba galios ir patikimumo kategorijos dedamosios mokesčio lengvatų taikymui.

Žemės ūkio veiklos subjektui, iki kovo 31 d. nepateikusiam Bendrovei nurodytų dokumentų, pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir (arba) galios dedamosios bei patikimumo kategorijos dedamosios mokesčio lengvata nuo balandžio 1 d. nebetaikomi, o jo už persiuntimo paslaugą, suteiktą per sausio, vasario ir kovo mėnesius, mokėtina suma perskaičiuojama, taikant iki lengvatos taikymo pradžios šiam subjektui taikytus antrosios ir (ar) trečiosios grupės vartotojų tarifų planus.

Šio punkto nuostatos galioja tiek, kiek galioja atitinkamos Elektros energetikos įstatymo nuostatos. Pasikeitus Elektros energetikos įstatymo nuostatoms, šio Tvarkos punkto nuostatos taikomos tiek, kiek jos atitinka įstatymo nuostatas.

13. Pirmosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifo plano, automatiškai taikomas tarifo planas „Standartinis“, atsižvelgiant į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas vartotojo objekte.

 

V. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS ANTROSIOS GRUPĖS VARTOTOJAMS

 

14. Antrosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:

 

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Kaina (be PVM)

14.1. Vienos laiko zonos tarifas:

Galios dedamoji

EUR/kW/mėn.

2,15

Vienos laiko zonos energijos dedamoji

EUR/kWh

0,026

14.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

Galios dedamoji

EUR/kW/mėn.

2,15

Dieninė energijos dedamoji

EUR/kWh

0,028

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

EUR/kWh

0,021

 

15. Antrosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:

 

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Kaina (be PVM)

15.1. Vienos laiko zonos tarifas:

Galios dedamoji

EUR/kW/mėn.

2,15

Vienos laiko zonos energijos dedamoji

EUR/kWh

0,023

15.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

Galios dedamoji

EUR/kW/mėn.

2,15

Dieninė energijos dedamoji

EUR/kWh

0,023

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

EUR/kWh

0,018

 

16. Antrosios grupės vartotojai, priklausomai nuo elektros tinklų, iš kurių jų objektai gauna elektros energiją, įtampos, Tvarkos 24–28 punktuose nustatyta tvarka objektui gali pasirinkti vieną iš 14 ar 15 punktuose nustatytų elektros energijos persiuntimo paslaugos vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų tarifų planų.

17. Antrosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifo plano, automatiškai taikomas vienos laiko zonos arba dviejų laiko zonų tarifo planas, atsižvelgiant į tai, iš kokios įtampos elektros tinklų (žemosios ar vidutinės) vartotojo objektas gauna elektros energiją, bei į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas atitinkamame vartotojo objekte.

 

VI. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS TREČIOSIOS GRUPĖS VARTOTOJAMS

 

18. Trečiosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:

 

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Kaina (be PVM)

18.1. Vienos laiko zonos tarifas:

Galios dedamoji

EUR/kW/mėn.

2,15

Vienos laiko zonos energijos dedamoji

EUR/kWh

0,026

18.2. Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:

Galios dedamoji

EUR/kW/mėn.

2,15

Maksimalių apkrovų energijos dedamoji

EUR/kWh

0,033

Vidutinių apkrovų energijos dedamoji

EUR/kWh

0,024

Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji

EUR/kWh

0,021

Minimalių apkrovų energijos dedamoji

EUR/kWh

0,021

 

19. Trečiosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:

 

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Kaina (be PVM)

19.1. Vienos laiko zonos tarifas:

Galios dedamoji

EUR/kW/mėn.

2,15

Vienos laiko zonos energijos dedamoji

EUR/kWh

0,023

19.2. Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:

Galios dedamoji

EUR/kW/mėn.

2,15

Maksimalių apkrovų energijos dedamoji

EUR/kWh

0,029

Vidutinių apkrovų energijos dedamoji

EUR/kWh

0,021

Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji

EUR/kWh

0,018

Minimalių apkrovų energijos dedamoji

EUR/kWh

0,018

 

20. Trečiosios grupės vartotojai, priklausomai nuo elektros tinklų, iš kurių jų objektai gauna elektros energiją, įtampos, Tvarkos 24–28 punktuose nustatyta tvarka objektui gali pasirinkti vieną iš 18 ar 19 punktuose nustatytų elektros energijos persiuntimo paslaugos vienos laiko zonos arba diferencijuoto pagal laiko intervalus tarifų planų.

21. Trečiosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifo plano, automatiškai taikomas vienos laiko zonos arba diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifo planas, atsižvelgiant į tai, iš kokios įtampos elektros tinklų (žemosios ar vidutinės) vartotojo objektas gauna elektros energiją, bei į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar diferencijuotas pagal laiko intervalus) yra įrengtas atitinkamame vartotojo objekte.

22. Trečiosios grupės vartotojai ir skirstomųjų tinklų operatoriai (lokaliojo elektros tinklo savininkai), nepriklausomai nuo to, iš kokios įtampos elektros tinklų vartotojo objektas gauna elektros energiją, už reaktyvinės elektros energijos generavimą į Bendrovės tinklą moka 0,012 EUR/kVArh, o už jos suvartojimą – 0,006 EUR/kVArh.

 

VII. PATIKIMUMO KATEGORIJOS DEDAMOSIOS KAINA ANTROSIOS IR TREČIOSIOS GRUPIŲ VARTOTOJAMS

 

23. Antrosios ir trečiosios grupių vartotojai, mokėdami už elektros energijos persiuntimo paslaugą, taip pat privalo sumokėti patikimumo kategorijos dedamosios kainą, kuri priklauso nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ar antra) ir įtampos (žemosios ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje.

 

Patikimumo kategorija

Mato vnt.

Patikimumo kategorijos dedamosios

Žemojoje įtampoje

Vidutinėje įtampoje

Kaina (be PVM)

1 (pirma)

EUR/kW/mėn.

0,90

0,44

2 (antra)

EUR/kW/mėn.

0,45

0,22

 

VIII. TVARKOS TAIKYMO YPATUMAI

 

24. Elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifas ir (ar) tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar) tarifo plano taikymo dienos. Automatinis tarifo plano priskyrimas nelaikomas vartotojo pasirinkimu ir tokiu būdu priskirtą tarifo planą vartotojas gali keisti nepraėjus 12 kalendorinių mėnesių.

25. Vartotojui pakeitus objektui suteiktą patikimumo kategoriją, jam taikomų tarifo ar tarifo plano patikimumo kategorijos dedamosios keitimas laikomas tarifo ir (ar) tarifo plano pasirinkimu ar keitimu, kuriam taikomas 24 punkte nustatytas reikalavimas.

26. Reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų persiuntimo paslaugos kainų pakeitimo, taip pat tais atvejais, kai buitinis ar pažeidžiamas elektros energijos vartotojas, kuriam elektros energiją visuomenine elektros energijos kaina tiekia visuomeninis tiekėjas, keičia esamą tiekėją kitu.

27. Vartotojas, pageidaujantis pakeisti elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą ar tarifo planą, pateikia prašymą Bendrovei raštu, savitarnos svetainėje ar kitais Bendrovės nustatytais būdais.

28. Naujas elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo:

28.1. pirmosios kalendorinės kito (po prašymo pateikimo) mėnesio dienos tuo atveju, kai nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio, arba

28.2. skaitiklio sumontavimo, keitimo (perprogramavimo) dienos.

29. Pastovioji dedamoji neskaičiuojama tiems vartotojų objektams, kuriems elektros energijos persiuntimas yra nutrauktas Bendrovės iniciatyva dėl netinkamo vartotojo įsipareigojimų atsiskaityti už persiuntimo paslaugą vykdymo.

30. Tais atvejais, kai vienam vartotojo objektui elektros energija persiunčiama iš kelių skirtingų įtampų elektros tinklų, laikoma, kad persiuntimo paslauga suteikiama skirtingiems vartotojo objektams ir kiekvienam iš jų yra priskiriama visa objekto leistinoji naudoti galia.

31. Tais atvejais, kai vienam vartotojo objektui suteiktos kelios leistinosios naudoti galios su skirtingomis patikimumo kategorijomis, vartotojas pagal kiekvieną patikimumo kategoriją atsiskaito atskirai, priklausomai nuo suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio ir patikimumo kategorijos dedamosios kainos.

32. Jeigu elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su Bendrovės ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba taip, kad elektros energijos prietaisu neapskaitomos technologinės elektros energijos sąnaudos vartotojo tinklo dalyje arba apskaitomos sąnaudos Bendrovės tinklo dalyje, tai nesutampančios elektros tinklo dalies technologinės sąnaudos (kWh) apskaičiuojamos pagal Bendrovės patvirtintą metodiką ir vartotojo su Bendrove tarpusavyje suderintus bei elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje nurodytus duomenis. Už šias technologines sąnaudas apmoka nesutampančios tinklo dalies savininkas šiomis kainomis:

32.1. vartotojo pasirinkto tarifo plano vienos laiko zonos tarifu (antrosios grupės vartotojams ir trečiosios grupės vartotojams, atsiskaitantiems vienos ir dviejų laiko zonų tarifu), arba

32.2. vartotojo pasirinkto tarifo plano vidutinių apkrovų laiko intervalo energijos dedamosios kaina (trečiosios grupės vartotojams, atsiskaitantiems diferencijuotais pagal laiko intervalus tarifais).

Šio punkto nuostatos taikomos antrosios ir trečiosios grupių vartotojams.

33. Vartotojas, viršijęs objekto leistinąją naudoti galią, už viršytą galios dalį (skirtumą tarp faktinės maksimalios mėnesio galios ir leistinosios naudoti galios) privalo sumokėti Bendrovei trigubą vartotojo objektui taikomo tarifo plano galios dedamosios kainą.

34. Vartotojui sumažinus ar padidinus  objekto leistinąją naudoti galią, galios dedamoji ir patikimumo kategorijos dedamoji pagal naują leistinąją galią pradedama skaičiuoti nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties ar atitinkamo jos priedo pakeitimo dienos.

35. Tarifų planas „Išmanusis“ taikomas tik pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, kuriems yra įdiegtos visos techninės priemonės, apskaitančios ir nuotoliniu būdu periodiškai perduodančios Bendrovei detalią elektros skaitiklių informaciją, remiantis kuria išrašomos sąskaitos.

36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 40 straipsniu ir 44 straipsnio 5 dalimi bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, visų grupių vartotojai ar sutartis su jais sudarę tiekėjai, atsiskaitydami su Bendrove už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas ir už skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją (skirtą kompensuoti skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų) teisės aktų tvarka nustatyta kaina, kuri nėra įtraukta į šioje Tvarkoje nurodytas energijos dedamųjų kainas.

37. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros energijos persiuntimo paslaugai, ši Tvarka nekeičiama, o atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.

38. Reorganizavus Bendrovę ir/ar jos veiklą ar pasikeitus Bendrovės teisiniam statusui, Bendrovės veiklos ir/ar teisių ir pareigų perėmėjas nuo veiklos ir/ar teisių ir pareigų perėmimo momento taiko visas šioje Tvarkoje nustatytas paslaugų kainas, Tvarkoje apibrėžtomis paslaugų teikimo sąlygomis. Toks Bendrovės veiklos ir/ar teisių ir pareigų perėjimas neturi jokios įtakos Tvarkos galiojimui ir jos taikymui.

___________________________

part_f697122e2b36454bab67ce92b7d7fcb1_end