LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1V-151 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“

NR. 10.1.2-ESFA-K-917 PRIEMONĖS „VISUOMENĖS NEPAKANTUMO KORUPCIJAI DIDINIMO IR DALYVAVIMO VIEŠOJO VALDYMO PROCESUOSE SKATINIMO INICIATYVOS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 13 d. Nr. 1V-31

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2- ESFA- K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1V- 151 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, ir 7 punktą išdėstau taip:

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 397 973,40 euro (vieno milijono trijų šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt trijų eurų 40 ct), iš jų iki 1 246 348,93 euro (vieno milijono dviejų šimtų keturiasdešimt šešių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų 93 ct)  – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų, iki 151 624,47 euro (vieno šimto penkiasdešimt vieno tūkstančio šešių šimtų dvidešimt keturių eurų 47 ct)  – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                        Agnė Bilotaitė