LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-684 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 05.4.1-CPVA-V-301 „AKTUALIZUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. ĮV-684

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-684 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-V-301Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. ĮV-419 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“, viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra ataskaitomis: 2016 m. rugpjūčio 16 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-301-01-0001, 2016 m. lapkričio 4 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-301-01-0002, 2016 m. lapkričio 10 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-301-01-0003, 2017 m. vasario 3 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-301-01-0004, 2017 m. balandžio 21 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-301-01-0006, 2017 m. liepos 21 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-301-01-0007, 2017 m. rugsėjo 29 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-301-01-0008, 2018 m. vasario 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-301-01-0009, 2019 m. spalio 15 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 301-01-0012“.

2.   Pakeičiu 1 priedą:

2.1. Papildau lentelę „Finansuojami projektai“ nauja 10 eilute:

 

„10.

05.4.1-CPVA-V-301-01-0012

Šiuolaikinio meno centras

291424950

Sapiegų rūmų aktualizavimas

-

7 512 061,00

7 512 061,00

-

6 385 251,85

1 126 809,15“

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas