LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-338 ,,DĖL MINIMALIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALaVIMŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 13 d. Nr. V-561

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tęstinumą:

1. P a p i l d a u Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 ,,Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“, šiuo 18.5.6 punktu:

,,18.5.6. išrašų iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo (gavimo) elektroniniu paštu tvarkos aprašą, kuriame turi būti nustatytos tinkamos organizacinės ir techninės priemonės, asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti.

Šios priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, t. y. būtina numatyti naudoti siunčiamos informacijos šifravimo priemones (duomenų archyvavimą, apsaugotą slaptažodžiu, kurį žino tik elektroninio laiško gavėjas; elektroninio pašto dėžutes, turinčias šifravimo funkcija ir kt.).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Vytenis Povilas Andriukaitis