LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS srityje“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 10 d. Nr. V-237

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2017 m. sausio 10 d. raštu

Nr. ((24.37-02)-5K-1624525)-6K-1700189

 

SUDERINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2016 m. spalio 18 d. raštu Nr. 4S-1050

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-237

 

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 1  prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ (toliau – Priemonė)  finansuojamą veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“, iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V- 380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Sumanios specializacijos programa);

2.5. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1–78) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014);

2.6. 2014 m. birželio 27 d. Komisijos komunikatas Nr. 2014/C198/01 „Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema“ (toliau – Komunikatas Nr. 2014/C198/01);

2.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-16.1(18) patvirtintus priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ prioritetinius projektų atrankos kriterijus;

2.8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. spalio 13 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-18.1(20) patvirtintus priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ prioritetinius projektų atrankos kriterijus;

2.9. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą;

2.10. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.11. Pavyzdinius mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašus, patvirtintus Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Pavyzdiniai mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašai);

2.12. Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekspertų skyrimo taisyklės);

2.13. Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos“.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Aukšto lygio tyrėjų grupė – pagal Priemonę finansuojamą mokslinį tyrimą vykdanti tyrėjų grupė.

4.2. Jaunasis mokslininkas – mokslininkas,  iki kvietimo skelbime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos įgijęs daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);

4.3. Mokslinio tyrimo grupė – projekto mokslinį tyrimą vykdantys mokslinio tyrimo vadovas, pagrindiniai ir nepagrindiniai mokslinio tyrimo grupės nariai;

4.4. Mokslinio tyrimo vadovas – mokslininkas, inicijuojantis paraiškos mokslinio tyrimo projektui finansuoti teikimą įgyvendinančiajai institucijai, kartu su mokslinio tyrimo grupės nariais įgyvendinantis projektą ir vadovaujantis jo įgyvendinimui;

4.5. Nepagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys – asmuo, kuris atlieka jam paskirtą darbą mokslinio tyrimo tikslams pasiekti ir taip prisideda prie projekto įgyvendinimo;

4.6. Pagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys – asmuo, kuris atlieka esminius mokslinio tyrimo darbus, paprastai trunkančius visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, ir kurio mokslinė kompetencija svarbi vertinant paraišką;

4.7. Patyręs mokslininkas – mokslininkas, iki kvietimo skelbime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos  įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau kaip prieš 10 metų (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);

4.8. Tiksliniai moksliniai tyrimai – moksliniai tyrimai, kurie turi prisidėti prie sumanios specializacijos strategijos veiksmų planų teminio specifiškumo, kuriant originalias, praktiškai pritaikomas žinias, nukreiptas link konkrečių visuomenės iššūkių sprendimo, bei ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos mokslo taryba (toliau – įgyvendinančioji institucija arba LMT).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonės veiklą bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 28 962 002,00 eurų (dvidešimt aštuonių milijonų devynių šimtų šešiasdešimt dviejų tūkstančių dviejų eurų), Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

9. Pagal Aprašą numatoma skelbti 1 kvietimą teikti paraiškas, kuriam numatoma skirti iki 28 962 002,00 eurų (dvidešimt aštuonių milijonų devynių šimtų šešiasdešimt dviejų tūkstančių dviejų eurų) ES struktūrinių fondų lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija, pritarus Ministerijai, turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

10. Pagal Aprašą sumaniosios specializacijos kryptims numatoma skirti:

10.1. energetikai ir tvariai aplinkai – iki 4 257 002,00 eurų (keturių milijonų dviejų šimtų penkiasdešimt septynių tūkstančių dviejų eurų);

10.2. įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 2 285 000,00 eurų (dviejų milijonų dviejų šimtų aštuoniasdešimt penkių tūkstančių eurų);

10.3. agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 3 816 000,00 eurų (trijų milijonų aštuonių šimtų šešiolikos tūkstančių eurų);

10.4. naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 8 358 000,00 eurų (aštuonių milijonų trijų šimtų penkiasdešimt aštuonių tūkstančių eurų);

10.5. sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 5 836 000,00 eurų (penkių milijonų aštuonių šimtų trisdešimt šešių t tūkstančių eurų);

10.6. transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 4 410 000,00 eurų (keturių milijonų keturių šimtų dešimties tūkstančių eurų).

11. Priemonės tikslas – padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.

12. Pagal Aprašą remiama veikla – „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

13. Aprašo 12 punkte nurodytos veiklos tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių prioritetus, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) veiklas, turinčias komercinį potencialą.

14. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 metų II ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) (toliau – AIKOS) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės; galimi partneriai yra juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino paskutinės dienos vykdę MTEP veiklas (kartu su paraiška partneriai (privatieji juridiniai asmenys) turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą mokesčių deklaraciją už paskutinius kalendorinius metus iki kvietimo skelbime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos).

16. Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama galiojančios pareiškėjo ir visų partnerių pasirašytos bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties kopija.

17. Bendradarbiavimo (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės vykdant projektą (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą ir projekto rezultatus, ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

17.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

17.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

17.3. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriais.

18. Pareiškėjas turi turėti pajėgumų vykdyti projektą:

18.1. turėti infrastruktūrą moksliniams tyrimams vykdyti;

18.2. turėti žmogiškųjų išteklių projektui administruoti.

19. Projekto vykdytojas vienu metu gali vykdyti daugiau nei vieną projektą, jei užtikrina, kad projektams kokybiškai įgyvendinti turi pakankamą infrastruktūrą bei administracinius ir finansinius išteklius.

20. Mokslinio tyrimo vadovas gali vadovauti tik vienam pagal Aprašą finansuojamam projektui.

21. Paraiškos, kuriose nurodyto mokslinio tyrimo vadovo ar kito pagrindinio mokslinio tyrimo grupės nario atžvilgiu yra priimtas sprendimas dėl akademinės etikos pažeidimo, nesvarstomos 5 metus nuo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo įsigaliojimo dienos. Paraiškos, kuriose mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam LMT finansuotam projektui (finansuotam pagal LMT įgyvendinamas nacionalines ir tarptautines konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo programas), nurodomas kaip būsimo mokslinio tyrimo vadovas, nesvarstomos 3 metus nuo LMT sprendimo įsigaliojimo dienos.

22. Aprašo I ir II skyriuose nustatytus reikalavimus pareiškėjas, mokslinio tyrimo vadovas ir partneris turi atitikti kvietimo skelbime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinę dieną.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

23. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

24. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-16.1(18) ir patikslintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. spalio 13 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-18.1(20):

24.1. projektas atitinka Sumanios specializacijos programos bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą, kurie patvirtinti: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-133/4-88 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-290/4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-291/4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-422/4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“. Vertinama, ar projektas prisideda prie Sumanios specializacijos programos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo, plėtojant MTEP sritis, kurios atitinka bent vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą;

24.2. pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką (vertinama, ar pareiškėjas yra įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462 „Dėl Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, tvirtinimo“, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikęs įgyvendinančiajai institucijai tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus)“.

25. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 3 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 3 priede. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 45, iš jų ne mažiau kaip 15 balų pagal Aprašo 3 priedo 1 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų, ne mažiau kaip 20 balų pagal Aprašo 3 priedo 2 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų ir ne mažiau kaip 10 balų pagal Aprašo 3 priedo 3 punkte nurodytus projektų atrankos kriterijus. Minimalus privalomas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 3 priede.

26. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 45 balai arba projektas nesurenka Aprašo 25 punkte nurodytos minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.

27. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

28. Teikiamų pagal Aprašą projektų trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

29. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 6 mėn. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

30. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

31. Pareiškėjas paraiškos 2 priede nurodo, kuriai iš sumanios specializacijos krypčių ir šių krypčių prioritetų, nurodytų Sumanios specializacijos programoje, priskiriamas projektas, taip pat nurodo, kurį prioriteto teminį specifiškumą atitinka projektas. Galutinį priskyrimą arba nepriskyrimą konkrečiai sumanios specializacijos krypčiai ir jos prioritetui nustato įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu. Tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija nustato, kad projektas priskirtinas kitai sumanios specializacijos krypčiai ir (ar) šios krypties prioritetui nei pareiškėjas nurodė paraiškoje, pareiškėjui pasiūloma patikslinti paraiškoje nurodytą informaciją, kuriai iš sumanios specializacijos krypčių ir (ar) šių krypčių prioritetų priskiriamas projektas.

32. Projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių:

32.1. „Įgyvendinti MTEP projektai“ (rodiklio kodas P.S.396), minimali siektina reikšmė – 1 projektas;

32.2. „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“ (rodiklio kodas P.S.305), minimali siektina reikšmė – 1 patentų paraiška arba „Investicijas gavusių universitetų ligoninių pateiktos patentų paraiškos“ (rodiklio kodas P.N.741), minimali siektina reikšmė – 1 patentų paraiška.

33. Aprašo 32 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

34. Jeigu, atsižvelgiant į vykdomo MTEP projekto pobūdį, projektu nėra įmanoma siekti 32.2 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio, projektu turi būti siekiama bent vieno iš šių rezultatų, kurių pasiekimas įrodomas registracijos pažymėjimais ar kitais patvirtinančiais aktais:

34.1. Europos specializuotuose centruose įvertinta augalų veislė (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing);

34.2. pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruota gyvūnų veislė;

34.3. nauja technologija, kuri arba turi įdiegimo aktą, arba yra išbandyta gamyboje;

34.4. veislė ir mikroorganizmų kamienas, įregistruotas ne Lietuvoje;

34.5. mokslinių tyrimų metu gautas atviras naujas skaitmeninis išteklius, duomenų bazė ar atviro kodo programinė įrangą, tinkama panaudoti MTEP;

34.6. kitas MTEP veiklos produktas (moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu pagrįstas procesas, sistema, paslauga, metodas, meno objektas arba kultūros ir visuomenės problemų sprendinys).

35. Projekto parengtumui taikomas šis reikalavimas – iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką, atitinkančią Rekomendacijų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir tai patvirtinančius dokumentus.

36. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

37. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

38. Tuo atveju, kai projekto pareiškėjas vykdo projektą kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu, pagal šį Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2-5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos mokslinių tyrimų plėtrai ir infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 4 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

39. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) pagal šį Aprašą nelaikomas valstybės pagalbos gavėju, jei jis projekte dalyvauja vykdydamas neekonominę veiklą, kaip tai apibrėžiama Komunikato Nr. 2014/C198/01 19 punkte.

40. Duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą teikiami Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 592 redakcija), nustatyta tvarka.

41. Projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

42. Projekte suplanuoti fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai turi atitikti Priemonių įgyvendinimo plano I skyriaus VI skirsnyje nurodytus rodiklius, Aprašo 24.1 papunktyje nurodytų veiksmų planų įgyvendinimo kriterijus ir galimą mokslinę produkciją (tačiau ja neapsiribojant), nurodytą Pavyzdiniuose mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašuose.

43. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai. Jei projektams teikiama valstybės pagalba, per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

44. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

45. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).

46. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

47. Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti (taip, kaip apibrėžta Komunikate Nr. 2014/C198/01), didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nurodyta Aprašo 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Eil.Nr.

 

 

Galimas bazinės finansuojamosios dalies padidinimas, bet ne daugiau nei iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo statusą

Bazinė finan-suoja-moji dalis

Padidi-nama vidutinėms įmonėms

Padidina-ma labai mažoms ir mažoms įmonėms

Padidinama už veiksmingą bendradar-biavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 punkto b papunktyje nurodytos sąlygos

Didelė įmonė

Vidutinė įmonė

Labai maža ir maža įmonė

1.

Moksli-niai tyrimai

50 proc.

+10 procenti-nių punktų

+20 procenti-nių

+15 procentinių punktų

65 proc.

75 proc.

80 proc.

2.

Eksperi-mentinė plėtra

25 proc.

+10 procenti-nių punktų

+20 procenti-nių punktų

+15 procentinių punktų

40 proc.

50 proc.

60 proc.

 

48. Paraiškoje (projekte) turi būti aiškiai atskirti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapai. Kiekvienam etapui nustatoma atskira didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis. Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti (taip, kaip apibrėžta Komunikate Nr. 2014/C198/01), didžiausia galima kiekvieno etapo finansuojamoji dalis apskaičiuojama vadovaujantis Aprašo 47 punktu.

49. Jeigu paraiškoje (projekte) neįmanoma atskirti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų, projektui nustatoma eksperimentinei plėtrai taikoma projekto finansuojamoji dalis, nustatyta Aprašo 47 punkte.

50. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, projekto finansuojamoji dalis kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui nustatoma atskirai. Viena ar kelios projekte bendradarbiaujančios šalys gali prisiimti visas projekto išlaidas ir taip apsaugoti kitas šalis nuo projekto finansų rizikos.

51. Siekiant gauti papildomą 15 proc. finansavimo intensyvumą pagal Aprašo 47 punktą – t. y., veiksmingai bendradarbiaujant privačiam juridiniam asmeniui ir bent vienai mokslo ir studijų institucijai ar universiteto ligoninei, mokslo ir studijų institucija ar universiteto ligoninė privalo padengti bent 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų rezultatus arba projekto rezultatai turi būti plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirą programinę įrangą.

52. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio lėšų.

53. Mokslo ir studijų institucijos ar universiteto ligoninės įnašas į projektą gali susidėti iš piniginio įnašo ir (ar) nepiniginio įnašo – savanoriško darbo, kuris apskaičiuojamas Projektų taisyklių 420.2 papunktyje nustatyta tvarka, taikant Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-227 „Dėl Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ patvirtintoje Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitoje nurodytą darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydį mokslinių tyrimų projektuose (kodas FI-037) (tyrimo ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinti-islaidu-apmokejimo-tyrimai). Savanoriškas darbas nėra apmokamas projekto finansavimo lėšomis, tačiau įkainojamas ir nurodomas paraiškoje, siekiant įvertinti mokslo ir studijų institucijos prisidėjimą prie projekto įgyvendinimo.

54. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

55. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytais terminais. Jei projekto veiklos pradedamos įgyvendinti iki dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, tokios projekto išlaidos yra netinkamos finansuoti.

56. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma kiekvienam projektui individualiai tinkamumo finansuoti vertinimo metu atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, tačiau neviršijant Aprašo 45 punkte nustatytos didžiausios projektui skiriamos finansavimo lėšų sumos.

57. Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas. Maksimalus projektui skiriamo avanso dydis yra 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo sumos, jei dotacijos sutartyje nenustatyta mažesnė maksimali avanso suma. Maksimalus avanso dydis ir avanso išmokėjimo tvarka nustatomi dotacijos sutartyje ir Projektų taisyklių 21 skirsnyje.

58. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra:

 

2 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

 

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

 

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 59.1.1 ir 59.1.2 papunkčiai)

6.

Informavimas apie projektą

Šios kategorijos išlaidos įtrauktos į išlaidų kategoriją „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netiesioginės projekto išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 59.2.1 papunktis);

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 59.2.2 papunktis).

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

59. Projekto išlaidos:

59.1. projekto vykdymo išlaidos:

59.1.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius. Fiksuotieji įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-227 patvirtinta Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita. Maksimalūs darbo užmokesčio fiksuotieji įkainiai nurodyti 3 lentelėje „Aukšto lygio mokslinis tyrimas“. Ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt);

59.1.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos (kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius. Fiksuotieji įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl mokslinių tyrimų išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt);

59.2. netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą:

59.2.1. netiesioginės projekto išlaidos apmokamos taikant netiesioginių išlaidų fiksuotąsias normas pagal Projekto taisyklių 433.1 papunktį;

59.2.2. tiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą, kuri sudaro iki 18,73 proc. (Socialinių ir humanitarinių mokslų srities projektuose) ir iki 34,73 proc. (Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektuose) nuo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidų (fiksuotoji norma nustatoma vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-162 „Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ patvirtinta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt);

60. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 59 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

60.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas;

60.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių ir fiksuotosios normos dydžius, nei Apraše nustatyti maksimalūs dydžiai;

60.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti dotacijos sutarties priede.

61. Projektui taikoma fiksuotoji norma nustatoma dotacijos sutartyje ir projekto įgyvendinimo metu negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai pasikeičia fiksuotosios normos taikymą reglamentuojantys teisės aktai. Tokiu atveju fiksuotoji norma nustatoma iš naujo ir pagal ją apmokamos projekto išlaidos perskaičiuojamos, atsižvelgiant į per visą projekto sutarties laikotarpį skirtą finansavimą.

62. Netinkamos finansuoti yra išlaidos, nurodytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje.

63. Paraiškos parengimo išlaidos ir kryžminio finansavimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

64. Projekto vykdytojo patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus taikytinus fiksuotuosius įkainius bei pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (t. y., įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė pažyma dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius, įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė pažyma dėl trumpalaikių / ilgalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai). Teiktini dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje.

65. Jei projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, jos įvertinamos ir susigrąžinamos ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu Projektų taisyklių 447 ir 448 punktuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

66. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

67. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 72 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

68. Jeigu vadovaujantis Aprašo 66 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

68.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

68.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

69. Jei paraiškos teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

70. Gavęs įgyvendinančiosios institucijos pranešimą apie paraiškos užregistravimą ir jai suteiktą kodą, per pranešime nustatytą terminą pareiškėjas turi įkelti paraiškos priedus, nurodytus Aprašo 72 punkte, parengtus anglų kalba Microsoft Office Word formatu, į Lietuvos mokslo tarybos Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinę sistemą ir joje užpildyti šią informaciją anglų kalba: paraiškos bendrąją informaciją ir projekto aprašymą (projekto poreikis, pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas, projekto santrauka, projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas, partnerių pasirinkimo pagrįstumas, projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas, planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos). Pareiškėjas prie sistemos jungiasi per tinklalapį www.junkis.lmt.lt ir užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi ankstesniais sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.

71. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie taip paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

72. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

72.1. pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančios institucijos svetainėje  www.lmt.lt) (lietuvių kalba);

72.2. mokslinio tyrimo vadovo mokslo laipsnį patvirtinančių dokumentų kopijas;

72.3. mokslinio tyrimo vadovo gyvenimo aprašymą, kuriame taip pat turi būti nurodytas mokslinės produkcijos sąrašas, (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science arba Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją, informaciją apie patentų, augalų ar gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų registravimo faktą. Jaunieji mokslininkai turi nurodyti ne daugiau kaip 10, patyrę – ne daugiau kaip 20 mokslo publikacijų (lietuvių ir anglų kalbomis);

72.4. pagrindinių mokslinio tyrimo grupės narių gyvenimo aprašymus (lietuvių ir anglų kalbomis);

72.5. dokumentų dėl mokslinio tyrimo vadovo nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslinio tyrimo vadovas yra jaunasis mokslininkas);

72.6. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, dokumento tipas „paraiškų priedų formos“);

72.7. visų įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos;

72.8. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

72.9. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (taikoma, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu);

72.10. partnerio (-ių) ir (arba) universiteto ligoninės (-ių) institucijos vadovo nustatyta tvarka patvirtintų įstaigos (organizacijos) statuto (įstatų), registracijos pažymėjimų kopijos arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus (reikalavimas netaikomas partneriams, kurie yra universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į AIKOS);

72.11. bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties kopiją, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);

72.12. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo finansavimo šaltinius (pareiškėjo / partnerio įnašą) pagrindžiančius dokumentus;

72.13. dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas turi veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką, t. y., yra įgyvendinęs Rekomendacijų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus;

72.14. užpildytą informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, formą (paraiškos 2 priedą);

72.15. partnerio Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinio ataskaitinio finansinio laikotarpio duomenis (taikoma, jei paraiška teikiama kartu su partneriu – privačiu juridiniu asmeniu);

72.16. dokumentus, kuriuose atskirta pareiškėjo ekonominė ir neekonominė veikla (pvz., paskutinė patvirtinta ir paskutinė tarpinė finansinė atskaitomybė, detalizuojant finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų straipsnius pagal pajamų finansavimo šaltinius ir sumas, pagrindžiančius ekonominės veiklos pajamas/išlaidas).

73. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

74. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

75. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto atitikties Aprašo 21, 6668, 70 ir 72 punktuose nustatytiems reikalavimams patikros lapas“ ir 2 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 3 priede „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

76. Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:

76.1. pirmiausiai atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, kurio metu įvertinama projekto atitiktis Apraše nustatytiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 1 priede (t. y., įvertinama, ar su paraiška pateikti visi paraiškos dokumentai ir informacija) ir bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 2 priede;

76.2. paraiškos, atitikusios tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, perduodamos naudos ir kokybės vertinimui.

77. Iki atliekant projektų naudos ir kokybės vertinimą, paraiškos suskirstomos į keturias dalis:

77.1. humanitarinių ir socialinių mokslo sričių paraiškos, kurių projektų mokslinio tyrimo vadovai yra patyrę mokslininkai;

77.2. humanitarinių ir socialinių mokslo sričių paraiškos, kurių projektų mokslinio tyrimo vadovai yra jaunieji mokslininkai;

77.3. fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškos, kurių projektų mokslinio tyrimo vadovai yra patyrę mokslininkai;

77.4. fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškos, kurių projektų mokslinio tyrimo vadovai yra jaunieji mokslininkai.

78. Kiekviena iš 77 punkte išvardytų paraiškų dalių suskirstoma į paraiškų grupes, įvertinus paraiškų skaičių, jų skaičių pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“ patvirtintas mokslo kryptis ir atsižvelgiant į projektų tematikas. Paraiškų skaičius grupėse neturėtų būti mažesnis kaip penkiolika (išskyrus atvejus, kai 77 punkte nurodytose paraiškų dalyse paraiškų skaičius yra mažesnis nei 15) ir didesnis kaip 30. Įgyvendinančiosios institucijos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų (toliau – Komitetas) sudarytos paraiškų grupės tvirtinamos įgyvendinančiosios institucijos vadovo įsakymu ir per 5 darbo dienas paskelbiamos įgyvendinančiosios institucijos svetainėje, nurodant paraiškų grupės sąlyginį pavadinimą ir šiai grupei priskirtų paraiškų kodus.

79. Projektų naudos ir kokybės vertinimą pagal Aprašo 3 priedo 13 punktuose nustatytus kriterijus atlieka ekspertai, skiriami vadovaujantis įgyvendinančiosios institucijos patvirtintomis Ekspertų skyrimo taisyklėmis bei atsižvelgiant į Projektų taisyklių 1411 punktą, o pagal Aprašo 3 priedo 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus – įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai.

80. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija turi paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

81. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos. Paraiškų vertinimo etapų trukmės skirstomos tokia tvarka:

81.1. projektų tinkamumo finansuoti vertinimas trunka ne ilgiau kaip 40 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos;

81.2. projektų naudos ir kokybės vertinimas, atranka ir sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimas trunka ne ilgiau kaip 50 dienų nuo tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos patvirtinimo dienos.

82. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, taip pat informuoja Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją per Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014, o jeigu nėra įdiegtos funkcinės galimybės – raštu, nurodydama termino pratęsimo priežastis.

83. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų 21 punkte arba Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, Projektų taisyklėse nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

84. Projektų naudos ir kokybės vertinimą pagal Aprašo 79 punktą atlieka atitinkamo Komiteto paskirti užsienio ekspertai, kurių darbą sudaro individualus vertinimas ir vertinimas ekspertų grupėje. Kiekvieną paraišką individualiai įvertinti skiriami 3 ekspertai, motyvuotu atitinkamo Komiteto sprendimu gali būti skiriamas (-i) papildomas (-i) ekspertas (-ai), jeigu paraiškoje numatyti moksliniai tyrimai yra tarpdisciplininio pobūdžio. Iš individualiai vertinti paraiškas paskirtų ekspertų sudaromos kiekvienos Aprašo 78 punkte nustatyta tvarka sudarytos paraiškų grupės ekspertų grupės. Individualų vertinimą ekspertai atlieka vieni, nesitardami su kitais grupės nariais dėl konkrečios paraiškos vertinimo. Vertinimo ekspertų grupėje metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos įvertinimo. Ekspertų grupės vertinimas, nurodytas ekspertų grupės posėdžio protokole, laikomas galutiniu projekto naudos ir kokybės įvertinimu.

85. Jei keliose tam pačiam konkursui pateiktose projektų paraiškose numatyti moksliniai tyrimai (veiklos) iš esmės sutampa, galimu finansuoti turi būti pripažintas daugiausia balų įvertintas projektas.

86. Pasibaigus projektų naudos ir kokybės vertinimui, kiekvienai paraiškų grupei parengiama projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiamas įvertintų paraiškų sąrašas, išdėstytas pagal naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškoms suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų paraiškai suteiktą balų skaičių. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

87. Atlikus naudos ir kokybės vertinimą, dėl finansavimo konkuruoja tik tai pačiai sumaniosios specializacijos krypčiai priskiriami projektai. Nesant konkurencijos konkrečioje sumaniosios specializacijos kryptyje, likusios nepaskirstytos lėšos nuo tai krypčiai Aprašo 10 punkte nurodytos lėšų sumos gali būti paskirstytos kitų krypčių, nurodytų Aprašo 10 punkte, projektams.

88. Jeigu pagal Aprašą skirtų lėšų neužtenka visiems vienos iš arba kelių prioritetinių sumanios specializacijos krypčių projektams finansuoti ir (arba) lieka nepaskirtų lėšų, tai:

88.1. sudaromi likusių teigiamai įvertintų projektų sąrašai pagal Aprašo 10 punkte nurodytas sumanios specializacijos kryptis, kuriuose projektai išdėstomi eilėje pirmumo tvarka pagal projektų naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškoms suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio);

88.2. nepaskirstytos kvietimo lėšos paskirstomos projektams, laikantis Aprašo 88.1 papunktyje nustatytos pirmumo eilės.

89. Baigus paraiškų vertinimą gali būti sudaromas rezervinių projektų sąrašas Projektų taisyklių 155 punkte nustatyta tvarka.

90. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

91. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, gali neorganizuoti baigiamojo paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo, numatyto Aprašo 90 punkte, jei visoms pagal vieną kvietimą teikti paraiškas naudos ir kokybės vertinimo metu pripažintoms galimomis finansuoti paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.

92. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, sudaro atrinktų projektų ataskaitą vadovaudamasi Projektų taisyklių 17 skirsnio nuostatomis.

93. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą ir projektų atranką, priima sprendimą dėl projektų finansavimo, kuris tvirtinamas Tarybos pirmininko arba jo įgalioto asmens įsakymu. Informacija apie priimtą sprendimą dėl projektų finansavimo, kiekvienam projektui skirtų finansavimo lėšų sumą ir bendrą pagal kvietimą teikti paraiškas paskirstytų finansavimo lėšų sumą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt, ir apie tai per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, informuojami pareiškėjai (netaikoma, jei paraiškos buvo atmestos paraiškų vertinimo metu).

94. Per 14 dienų nuo paraiškų vertinimo pabaigos įgyvendinančioji institucija svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia sąrašą pareiškėjų, kurių projektai nebuvo atrinkti finansuoti, ir apie tai pareiškėjai informuojami per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu.

95. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl paraiškos įvertinimo gavimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją dėl paraiškos naudos ir kokybės vertinimo įgyvendinančiajai institucijai Apeliacijų dėl mokslo (sklaidos) projektų ar ataskaitų įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka (aprašas skelbiamas įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt).

96. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

97. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 5 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą.

98. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

98.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

98.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

99. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

100. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį ir turi būti baigtos ne vėliau kaip iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma projekto mokslinio tyrimo vadovo darbo projekte pradžia.

101. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašališkai nutraukti dotacijos sutartį Projekto taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka.

102. Mokslinio tyrimo vadovas turi pradėti dirbti projekte ne vėliau kaip per mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir dirbti projekte visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 840 valandų projekto vykdytojo deklaruotų ir įgyvendinančiosios institucijos patvirtintų fiksuotų įkainių pažymose per 12 mėnesių. Mokslinio tyrimo vadovas negali dirbti projekte pagal nuotolinio darbo sutartį.

103. Projekto vertinimo, įgyvendinimo metu ir trejus metus po projekto finansavimo pabaigos pareiškėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius tinkamą pareiškėjo ir partnerio ekonominės ir neekonominės veiklos rūšių, jų išlaidų, finansavimo ir pajamų atskyrimą (metines finansines ataskaitas).

104. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama projekto įgyvendinimo priežiūrą, turi teisę atlikti projekto patikrą įgyvendinimo vietoje. Ministerijos atstovai turi teisę vykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą atskirai arba su įgyvendinančiąja institucija.

105. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas įgyvendinančiai institucijai privalo pateikti mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitą. Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita teikiama projekto įgyvendinimo laikotarpio viduryje. Tikslus mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos pateikimo terminas nustatomas dotacijos sutartyje.

106. Jeigu mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos vertinimo metu nustatoma, kad projekto vykdytojas projekto veiklas įgyvendino dotacijos sutartyje numatyta apimtimi, mokslinio tyrimo rezultatai ir eiga per atsiskaitymo laikotarpį yra pakankami ir moksliškai vertingi, ir yra realu pasiekti Aprašo 32.2 papunktyje nustatytą projekto stebėsenos rodiklį arba bent vieną iš Aprašo 34 punkte nustatytų rezultatų, įgyvendinančioji institucija priima sprendimą tęsti projekto finansavimą.

107. Jeigu mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos vertinimo metu nustatoma, kad projekto vykdytojas projekto veiklas įgyvendino dotacijos sutartyje numatyta apimtimi, mokslinio tyrimo rezultatai ir eiga per atsiskaitymo laikotarpį yra pakankami ir moksliškai vertingi, tačiau dėl objektyvių veiksnių nebus pasiektas Aprašo 32.2 papunktyje nustatytas projekto stebėsenos rodiklis arba bent vienas iš Aprašo 34 punkte nustatytų rezultatų, įgyvendinančioji institucija priima sprendimą stabdyti projekto veiklas, nesusigrąžinant sumokėtų projekto finansavimo lėšų. Tokiu atveju laikoma, kad projekto vykdytojas pasiekė Aprašo 32.1 papunktyje nurodytą rodiklį.

108. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo suderinti su įgyvendinančiąja institucija visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius jo apimtį, išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar dotacijos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto įgyvendinimo ar dotacijos sutarties pakeitimai derinami su įgyvendinančiąja institucija dotacijos sutartyje nustatyta tvarka.

109. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka pasirinkdamas projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, numatytus Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčiuose ir kitas informavimo apie projektą veiklas.

110. Projekto vykdytojas turi sudaryti galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos ir kitų institucijų atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais dokumentais projektų įgyvendinimo metu ir 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos ir saugoti dokumentus numatytus Projektų taisyklių 42 skirsnio 488 punkte nustatyta tvarka, išskyrus dokumentus, kurie rengiami, teikiami ir gaunami per DMS.

111. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko dotacijos sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat jei projekto vykdytojo pateikta baigiamoji mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita (teikiama pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui) įvertinta neigiamai, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę inicijuoti įtariamo pažeidimo tyrimą ir pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį vadovaudamasi įgyvendinančiosios institucijos sprendime nurodytais reikalavimais. Sutarties pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl nustatytų pažeidimų priimami Projektų taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

112. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

113. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

___________________