LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo nr. v-735/a1-208 „DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1565/A1-632

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3416 8 straipsnio 8 dalimi:

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiame nurodytą įsakymą ir jį išdėstome nauja redakcija (Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n a m e Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).“

1.2. pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą:

1.2.1. pakeičiame tvirtinimo žymą ir ją išdėstome taip:

 

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2012 m. balandžio 26 d. įsakymu

Nr. V-735/A1-208

(Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo

Nr. V-735/A1-459 redakcija).

 

1.2.2. pakeičiame 1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimą vaikams, patiriantiems socialinę riziką, taip pat kitiems vaikams, kuriems gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas, privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo kriterijus ir tvarką bei finansavimą.“

1.2.3.   pakeičiame 2 punktą ir jį išdėstome taip:

2. Privalomas ikimokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.“

1.2.4.   pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Asmuo (Asmenys), pasitelkdamas (-i) specialistus (socialinį darbuotoją ir / ar atvejo vadybininką) ir / ar Nevyriausybines organizacijas, dirbančias su vaiku ir / ar jo šeima, nustato privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikį vaikui ir naudodamasis (-iesi) Nacionalinėmis informacinių duomenų sistemomis (registrais ar pan.) ar kitu būdu surenka privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikį įrodančius dokumentus (vaiko gimimo liudijimo kopiją; Mokinio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1), kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai – mokyklos vaiko gerovės komisijos arba pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio (pakartotinio) įvertinimo; neįgalumą patvirtinančius ir kitus dokumentus) (toliau – Dokumentai).“

1.2.5.   papildome 9.3 papunkčiu:

9.3. įvertina vežimo į Įstaigą, kurioje bus privalomai ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir iš jos būtinumą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio nuostatomis.“

1.2.6.   pakeičiame 10 punktą ir jį išdėstome taip:

10. Savivaldybės administracijos direktorius skiria privalomą ikimokyklinį ugdymą ir atsakingą asmenį už vaiko, kurį privalu vežti į Įstaigą ir iš jos, vežimo organizavimą.“

1.2.7.   pakeičiame 13 punktą ir jį išdėstome taip:

13. Vaiko tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko reguliarų Įstaigos lankymą (jei vaikas negali atvykti į Įstaigą, nedelsdami turi informuoti Įstaigą) ir kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą, taip pat užtikrinti vaiko punktualų Įstaigos lankymą, jei patys tėvai (globėjai) veža vaiką.

1.2.8.   pakeičiame 131 punktą ir jį išdėstome taip:

131. Asmuo (Asmenys), Įstaiga, Komisija, savivaldybės administracijos direktorius ir kiti subjektai, susiję su privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo procedūromis, privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, atsako už informacijos, susijusios su privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo procedūromis, duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą. Dokumentus, susijusius su privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo procedūromis, privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Vaiko tvarkomi asmens duomenys, pateikti Asmeniui (Asmenims), Įstaigai, Komisijai, savivaldybės administracijos direktoriui ir kitiems subjektams, susijusiems su privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo procedūromis, tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti vaikus, įvertinti vaiko privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo būtinumą, įvertinti vaiko teisę į finansavimą, tvarkyti finansavimo apskaitą, tinkamai organizuoti privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo procedūrų įgyvendinimą ir kontrolę. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.“

1.2.9.   pakeičiame 14 punktą ir jį išdėstome taip:

14. Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų, apskaičiuojant, paskirstant ir naudojant jas pagal Vyriausybės patvirtintus tvarkos aprašus. Privalomo ikimokyklinio ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo, skirto kitiems vaikams, vadovaujantis Aprašo 6 punkte numatytais kriterijais, lėšos gali būti skiriamos iš savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir kitų lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.2.10. pripažįstame netekusiu galios 15 punktą.

2. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                             Monika Navickienė