VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGsėjo 13 D. NUTARIMo NR. o3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. O3-654

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2015 m. gruodžio 16 d. pažymą Nr. O5-467 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo kainos metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.  Papildyti Metodikos 4 punktą nauja 17 dalimi:

Vartojimo pajėgumai – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.“

2.   Pakeisti Metodikos 18 punktą ir išdėstyti jį taip:

„18. Antriems–penktiems kainų viršutinių ribų reguliavimo periodo metams kainos viršutinė riba kiekvienam įleidimo ir išleidimo taškui (Tp,rib,t+1) skaičiuojama pagal formulę:

; (Eur/(MWh/parą/metus))                                                     (21)

čia:

Tp, rib – perdavimo kainos bazinė (pirmųjų reguliavimo metų) viršutinė riba, Eur/(MWh/parą/metus);

Kt+1 – koregavimo koeficientas (skaičiuojant kainos viršutinę ribą pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1);

Qp1 pirmaisiais reguliavimo metais planuoti užsakyti ilgalaikiai pajėgumai kiekviename įleidimo ir išleidimo taške atskirai, MWh/parą/metus;

Qpt+1 – t+1-aisiais metais planuojami užsakyti ilgalaikiai pajėgumai kiekviename įleidimo ir išleidimo taške atskirai, MWh/parą/metus.“

3. Pakeisti Metodikos 19 punkto 22 formulę ir išdėstyti ją taip:

                                                                                                                                                    

; (22)

čia:

Iinfl, t+1 – infliacijos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (24) formulę;

Iinv, t+1 – investicijų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (25) formulę;

IROI, t+1 – investicijų grąžos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (26) formulę;

Itech, t+1 – technologinių sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (27) formulę;

Ink, t+1– nenumatytų pasikeitimų koeficientas, skaičiuojamas pagal (28) formulę;

m – nenumatytų pasikeitimų skaičius;

Xn, t+1 – koregavimo koeficientas, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius, skaičiuojamas pagal (29) formulę.“

4.   Pripažinti netekusiu galios Metodikos 19.1 papunktį.

5.  Pakeisti Metodikos 19.2 papunkčio 24 formulę ir išdėstyti ją taip:

 

 

“                                                        (24) 

 

6. Pakeisti Metodikos 19.7 papunkčio pirmąją pastraipą ir išdėstyti ją taip:

„19.7. Nenumatytų pasikeitimų koeficientas (Ink) įvertina gamtinių dujų įmonės pajamų nuokrypį nuo numatytų rodiklių einamaisiais (t) ir (arba) ankstesniais (t-1) metais, t. y. nuokrypį tarp kainų viršutinių ribų nustatymo metu planuotų būtinųjų sąnaudų ir faktinių pajamų, įvertinus gamtinių dujų įmonės papildomą veiklą ir (arba) nenumatytus rinkos pokyčius. Taikant nenumatytų pasikeitimų koeficientą, gali būti įvertinta:“

7. Pakeisti Metodikos 19.7.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„19.7.1. gamtinių dujų įmonės pajamos, gautos už perdavimo sistemos balansavimą, trumpalaikius pajėgumus, ilgalaikių ir vartojimo pajėgumų viršijimą, sumažintos patirtomis išlaidomis dėl pajėgumų ribojimo ir kintamomis balansavimo sąnaudomis;“

8. Pakeisti Metodikos 19.7.5 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„19.7.5. gamtinių dujų įmonės pajamų, gautų už perdavimo paslaugos teikimą, skirtumas dėl gamtinių dujų kiekio ir (ar) sistemos pajėgumų bei vartojimo pajėgumų pokyčio tarp nustatyto prognozuoto gamtinių dujų kiekio ir (ar) sistemos bei vartojimo pajėgumų ir faktinių dydžių. Jei toks pajamų skirtumas viršija ±10 %, Komisija gali priimti sprendimą gamtinių dujų įmonės negautas (viršytas) pajamas dėl kiekių ir pajėgumų nuokrypio įvertinti koreguodama vėlesnių metų (iki 3 metų) perdavimo kainų viršutines ribas.“

9. Pakeisti Metodikos 23 punktą ir išdėstyti jį taip:

„23. Sistemos naudotojams gali būti nustatoma vienanarė, dvinarė arba trinarė perdavimo kaina.“

10. Pakeisti Metodikos 24 punktą ir išdėstyti jį taip:

„24. Gamtinių dujų perdavimo kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies.

24.1. Pastovioji dalis skaičiuojama pagal:

24.1.1. sistemos naudotojui nustatytus vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške;

24.1.2. sistemos naudotojo užsakytus perdavimo pajėgumus.

24.2. Kintamoji dalis skaičiuojama pagal perduotą (suvartotą) gamtinių dujų kiekį.

24.3. Gamtinių dujų įmonės nustato pastoviosios dalies mokėjimo koeficientą (1) penkeriems metams, kuris gali būti keičiamas, įvertinus teisės aktų pasikeitimą ar motyvuotą perdavimo sistemos operatoriaus siūlymą. Bendras pastovios dalies mokėjimo koeficientas gamtinių dujų perdavime yra ne mažesnis kaip 0,7.

24.4. Perdavimo paslaugų kainai už vartojimo pajėgumus apskaičiuoti tenkantis sąnaudų dydis negali viršyti dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai, tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų.“

11. Pakeisti Metodikos IV skyrių ir išdėstyti jį taip:

 

IV SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ SKYSTINIMO VERSLO VIENETO PASLAUGŲ KAINODARA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ SKYSTINIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMAS

 

30. Gamtinių dujų skystinimo paslaugos kainos (toliau – skystinimo kainos) viršutinę ribą sudaro:

30.1. skystinimo kainos pastovioji dalis, (Dp,rib) skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti (Dp,rib).

30.2. skystinimo kainos kintamoji dalis (Ts,rib,k), skirta kintamoms pakartotinio dujinimo sąnaudoms kompensuoti.

31. SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosios eksploatavimo sąnaudos, nepriklausančios nuo pakartotinai dujinamų ir į perdavimo sistemą tiekiamų gamtinių dujų kiekio ir reikalingos SGD terminalo veiklai užtikrinti, nustatomos kaip skystinimo kainos viršutinės ribos pastovioji dalis (Dp, rib) ir skaičiuojama pagal formulę:

(Eur/(MWh/parą/metus))                                                    (33)


čia:

SSGDT – SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosios metinės eksploatavimo bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal formulę:

 

SSGDT = CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CNS, Eur                                                                   (34)

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos pastoviosios sąnaudos, Eur;

CNS SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos su skystinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę, Eur;

ROId – pagal Metodikos 12.9.1 punktą suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų (išskyrus investicijų, finansuotų DSGDT, ES ar kitų dotacijų, subsidijų lėšomis) grąža, Eur;

Qvp1 – vartojimo pajėgumai pirmaisiais skystinimo kainos reguliavimo metais arba pirmaisiais gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos skaičiavimo metais, MWh/parą/metus.

32. Antriesiems–penktiesiems reguliavimo periodo metams skystinimo kainos viršutinės ribos pastovioji dalis (Dp,rib,t+1) skaičiuojama pagal formulę:

 

(Eur/(MWh/parą/metus)) (35)

čia:

Kd,t+1 – koregavimo koeficientas (pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1);

Dp,rib – skystinimo kainos viršutinės ribos pastovioji dalis, kuri skaičiuojama pagal (33) formulę;

Qvp1 – vartojimo pajėgumai pirmaisiais skystinimo kainos viršutinės ribos reguliavimo metais, MWh/parą/metus.

Qvp,t+1 – vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus.

33. Skystinimo kainos viršutinės ribos pastoviosios dalies koregavimo koeficientas Kd, t+1 skaičiuojamas pagal formulę:

;                       (36)

 

čia:

Iinfl,t+1 – infliacijos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (24) formulę;

Iinv,t+1 – investicijų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (25) formulę;

IROI,t+1 – investicijų grąžos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal (26) formulę;

Ink,t+1 – nenumatytų pasikeitimų koeficientas, skaičiuojamas pagal (28) formulę;

m – nenumatytų pasikeitimų skaičius;

Xt+1 – koregavimo koeficientas, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius ir skaičiuojamas pagal (29) formulę.

34. Nenumatytų pasikeitimų koeficientas (Ink) įvertina skystinimo sistemos operatoriaus pajamų nuokrypį nuo numatytų rodiklių, t. y. nuokrypį tarp skystinimo kainos viršutinės ribos nustatymo metu planuotų būtinųjų sąnaudų ir faktinių pajamų, įvertinus skystinimo operatoriaus papildomą veiklą naudojant SGD terminalo infrastruktūrą. Taikant šį koregavimo koeficientą, įvertinamos skystinimo sistemos operatoriaus pajamos, gautos už skystinimo paslaugas pagal Metodikos 36 punktą bei SGD perkrovos paslaugą. Koreguojant kainų viršutines ribas, gali būti taikomas nenumatytų pasikeitimų koeficientas kitoms nenumatytoms gamtinių dujų įmonės pajamoms (sąnaudoms) koreguoti: ROI ir nusidėvėjimo sąnaudoms dėl atliekamų investicijų nuokrypio nuo ankstesnės prognozės, pajamų/sąnaudų nuokrypiui dėl valiutų kurso pasikeitimo ir kt.

35. Pagal Metodikos 32 punktą suskaičiuota skystinimo kainos pastovioji dalis yra įskaičiuota į  tiekimo saugumo papildomą dedamąją  prie perdavimo kainos, kuri taikoma Metodikos 17.1.2.2 papunktyje nurodytame taške.

36. Metodikos 17.1.1.1 papunktyje nurodytame įleidimo taške Komisija nustato konkrečią skystinimo kainą, atsižvelgdama į regioninės gamtinių dujų rinkos vystymo eigą, galimybes užtikrinti diversifikuotą gamtinių dujų tiekimą Lietuvos Respublikos gamtinių dujų vartotojams efektyvios konkurencijos rinkoje sąlygomis ir taikydama lyginamosios analizės principą pagal skystinimo sistemos operatoriaus pateiktus kitų SGD terminalų skystinimo paslaugos kainų duomenis.

37. SGD perkrovos paslaugos (Tperk) kaina nustatoma penkeriems metams ir yra skaičiuojama pagal formulę:

 

 (Eur/MWh)                                                                           (37)

 

čia:

Tperk – SGD perkrovos paslaugos kaina, Eur/MWh;

SSGDTp – SGD terminalo, jo infrastruktūros, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, metinės eksploatavimo sąnaudos, skaičiuojamos pagal formulę:

 

SSGDTp = CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CNS, Eur,                                                                 (38)

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos pastoviosios sąnaudos, Eur;

CNS – SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos, su skystinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių pagrįstos sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę, Eur;

ROIp – pagal Metodikos 12.9.1 punktą suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, investicijų grąža, Eur;

QT – SGD terminalo technologiniai pajėgumai per metus, MWh.

38. Gamtinių dujų skystinimo paslaugos kainos viršutinės ribos kintamoji dalis, mokama SGD terminalo naudotojų (Ts, rib, k) skaičiuojama pagal formulę:

 

(Eur/MWh)                                                                                             (39)

 

čia:

Ts,rib,k – skystinimo kainos viršutinės ribos kintamoji dalis, Eur/MWh;

Ss,k,b –gamtinių dujų skystinimo veiklos bazinės kintamosios sąnaudos, nustatytos remiantis techniniais SGD terminalo parametrais pagal sudarytų ilgalaikių nuomos ir eksploatavimo sutarčių reikalavimus, Eur.

Qs,b nustatytas skystinamų (dujinamų) gamtinių dujų bazinis metinis kiekis, MWh.

39. Antriesiems–penktiesiems kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpio metams skystinimo kainos viršutinė riba (Ts, rib, t+1) skaičiuojama pagal formulę:

 

Ts,rib,t+1 = Kt+1 * Ts, rib, t; (Eur/MWh)                                                                                       (40)

 

čia:

Kt+1 – koregavimo koeficientas (skaičiuojant kainos viršutinę ribą pirmiesiems reguliavimo periodo metams lygus 1).

40. Skystinimo kainos viršutinės ribos kintamosios dalies koregavimo koeficientas Kt+1 skaičiuojamas pagal formulę:

 

Kt+1 = 1+Xt+1;                                                                                                                                                               (41)

 

čia:

Xt+1 – skaičiuojamas pagal (29) Metodikos formulę.

41. SGD terminale paslaugų teikimo metu sunaudoti SGD kiekiai technologinėms reikmėms nustatomi ir SGD terminalo naudotojams paskirstomi remiantis Naudojimosi SGD terminalu taisyklėmis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO PAPILDOMOS DEDAMOSIOS NUSTATYMAS

 

42. Komisijos sprendimu nustatoma gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – saugumo dedamoji) vidiniame išleidimo taške, skirta:

42.1. SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti (DSGDT);

42.2. SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties visoms pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms bei SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti (Dsaug).

43. DSGDT nustatomas kaip Komisijos sprendimu patvirtintų lėšų, skirtų SGD terminalo įrengimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, ir prognozuojamų SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų suma kalendoriniais metais, padalinta iš gamtinių dujų perdavimo sistema prognozuojamo transportuoti gamtinių dujų kiekio tais kalendoriniais metais, kuriems yra nustatoma saugumo dedamoji. DSGDT skaičiuojama pagal formulę:

 

 (Eur/MWh)                                                     (42)

 

čia:

INVSGDT, t+1 – lėšos, skirtos SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti (toliau – SGD terminalo lėšos), Eur;

SADMSGDT, t+1 – prognozuojamos SGDT lėšų administravimo sąnaudos kalendoriniais metais, Eur;

Qprog, t+1 – gamtinių dujų perdavimo sistema prognozuojamas transportuoti gamtinių dujų kiekis tais kalendoriniais metais, kuriems yra nustatomas SGDT priedas (SGDTt+1), MWh;

TSGDT, t-1 – prognozuotų ir faktiškai surinktų SGD terminalo lėšų skirtumas per praėjusius pasibaigusius ataskaitinius kalendorinius metus, Eur.

44. SGD terminalo lėšų poreikis nustatomas atsižvelgus į SGD terminalo investicijų projektui įgyvendinti būtinus finansinius išteklius bei įvertinus pateiktus įrodančius dokumentus, kad SGD terminalo projektą įgyvendinanti bendrovė neturi galimybės pasinaudoti kitais galimais projekto finansavimo šaltiniais ar kitomis priemonėmis, galinčiomis užtikrinti projekto finansavimą:

44.1. nuosavu kapitalu;

44.2. skolintu kapitalu:

44.2.1. bankų paskolomis ir garantijomis;

44.2.2. obligacijų emisija;

44.3. Europos Sąjungos fondų lėšomis, dotacijomis ir subsidijomis;

44.4. valstybės garantija.

45. SGD terminalo lėšos administruojamos ir kompensuojamos SGD terminalo lėšų gavėjui, vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis. SGD terminalo lėšos, kurios nebuvo išmokėtos SGD terminalo lėšų gavėjui, įvertinus su Komisija suderintas ir faktiškai atliktas investicijas, grąžinamos gamtinių dujų sistemos naudotojams.

46. Gamtinių dujų saugumo dedamoji, nurodyta šios Metodikos 42.2 papunktyje, skaičiuojama pagal šią formulę:

 

;    (Eur/(MWh/parą/metus))           (421)   

čia:

Dsaug,t+1 – ateinantiems metams skaičiuojama saugumo dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos,  Eur/(MWh/parą/metus);

Dp,rib,t+1 – dujų skystinimo kainos viršutinės ribos pastovioji dalis, suskaičiuota ateinantiems metams pagal Metodikos 32 punktą, Eur/MWh/parą/metus;

Tpask,t+1paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kaina ateinantiems metams, suskaičiuota pagal Metodikos 77 punktą, Eur/(MWh/parą/metus);

P∆,t+1 – prognozuojamas nesuvartoto būtinojo kiekio realizavimo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl SGD realizavimo ir įsigijimo kainų skirtumo. SGD realizavimo kaina skaičiuojama pagal Metodikos 79 punktą, Eur/(MWh/parą/metus);

Qvp,t+1 vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

ΔSvp,t – pajamų nuokrypis, susidaręs dėl faktinių ir prognozuotų vartojimo pajėgumų skirtumo per paskutinius 12 mėnesių, Eur.

Sadm,t+1 – prognozuojamos ateinančių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos, į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo.

46.1. Saugumo dedamoji Dsaug,t+1 gali būti  koreguojama kas pusę metų dėl Komisijos patvirtintos prognozuojamos rinkos kainos koregavimo, kuris atliekamas vadovaujantis Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos 10 punktu, jeigu Komisijos pakoreguota prognozuojama rinkos kaina t+1 metams daugiau nei 10 proc. skiriasi:

46.1.1. nuo Komisijos nustatytos gamtinių dujų rinkos (pardavimo) kainos energijos gamintojams;

46.1.2. nuo energijos gamintojams nepriskirto ir SGD ir (ar) dujų tiekimo rinkoje parduoto būtinojo kiekio realizavimo kainos.“ 

12. Pakeisti Metodikos 49.2 papunkčio 48 formulę ir išdėstyti ją taip:

 

“ (48)

13. Pakeisti Metodikos 53 punktą ir išdėstyti jį taip:

„Sistemos naudotojams nustatoma vienanarė, dvinarė arba trinarė skirstymo kaina.“

14. Pakeisti Metodikos 55 punktą ir išdėstyti jį taip:

„55. Dvinarė arba trinarė dujų skirstymo kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. Pastovioji dalis skaičiuojama pagal sistemos naudotojų užsakytus pajėgumus ir (ar) sistemos naudotojams nustatytus vartojimo pajėgumus, o kintamoji dalis – pagal skirstomą gamtinių dujų kiekį. Gamtinių dujų įmonės nustato pastoviosios dalies mokėjimo koeficientą (0,7), penkeriems metams, kuris gali būti peržiūrėtas dėl teisės aktų pasikeitimo.“

15. Pakeisti Metodikos VII skyriaus trečiąjį skirsnį ir išdėstyti jį taip:

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PASKIRTASIS GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMAS

 

77. Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kaina (T pask) skaičiuojama pagal formulę:

 

(Eur/(MWh/parą/metus))                                                                                                                   (71)

 

čia:

Spask,t+1 – nustatytos metinės paskirtojo gamtinių dujų tiekimo sąnaudos, Eur, skaičiuojamos pagal formulę:

 

Spask,t+1= CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CF+CO+CPR, (Eur)                                                                      (72)

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CF – finansavimo sąnaudos, Eur;

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos, Eur;

CPR – pagrįstos paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo pasirengimo veiklai sąnaudos (toliau – pasirengimo veiklai sąnaudos), patirtos iki paskirtojo tiekėjo veiklos pradžios vykdant teisės aktų įpareigojimus įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą. Jeigu pasirengimo veiklai sąnaudos sudaro daugiau nei 20 proc. paskirtojo tiekėjo t+1-ųjų metų veiklos sąnaudų, šios sąnaudos į kainą gali būti proporcingai įtraukiamos, Komisijai išdėstant jas per laikotarpį ne ilgesnį kaip 5 metai, Eur;

∆Spask,t+1 – prognozuojamas t+1 metų sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl energijos gamintojams parduotų dujų įsigijimo ir pardavimo kainų skirtumo, Eur.

Qvp,t+1 – vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

ΔSt paskirtojo tiekėjo sąnaudų nuokrypis, kuris skaičiuojamas:

 

ΔSt = Spaskfakt – S pask, progn; (Eur) (73)

 

čia:

Spask,fakt – pagrįstos faktinės t-ųjų metų paskirtojo tiekėjo sąnaudos, Eur;

Spask,progn – prognozuotos paskirtojo tiekėjo sąnaudos t-aisiais metais, Eur;

 

TGD – vidutinė metinė gamtinių dujų pirkimo kaina, nustatoma remiantis Metodikos
14 punktu, Eur/MWh;

0,0075 ir 0,008 – gamtinių dujų kainų svyravimus įvertinantys koeficientai;

Tbaz – bazinė gamtinių dujų pirkimo kaina lygi 31,86 Eur/MWh;

Qreal,t+1 – prognozuojama SGD terminalo būtinojo kiekio dalis, kuri ateinančiais kalendoriniais metais bus realizuota už Komisijos nustatyta tvarka patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos ar didesnę kainą ateinantiems kalendoriniams metams, MWh;

∆Qreal,t – skirtumas tarp praėjusias metais prognozuotos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies, kuri buvo planuota realizuoti už Komisijos nustatyta tvarka patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos ar didesnę kainą praėjusiems kalendoriniams metams, ir faktiškai už tokią ar didesnę kainą realizuotos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies t-aisiais metais, MWh;

78. Paskirtasis gamtinių dujų tiekėjas privalomą paskirstyti, tačiau, remiantis su energijos gamintojų suderintais gamtinių dujų tiekimo grafikais, nesuvartotą SGD terminalo būtinąjį kiekį (toliau – nesuvartotas būtinasis kiekis) realizuoja Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytais būdais. Skirtumas, susidaręs tarp įsigijimo ir realizavimo kainų, Komisijos pripažįstamas pagrįstomis sąnaudomis, įvertinus paskirtojo tiekėjo galimybes realizuoti dujas ir ekonominį pasirinkimo pagrindimą bei įvertinamas Komisijai skaičiuojant saugumo dedamąją. Jeigu paskirtasis tiekėjas Komisijai nepateikia pagrindimo, kad SGD terminalo būtinasis kiekis pagal galimybes realizuotas ekonomiškai naudingiausiu būdu, sąnaudos nėra laikomos pagrįstomis paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo sąnaudomis ir jos nėra įvertinamos, nustatant paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainą.

79. Reguliuojamų energijos gamintojų nesuvartoto būtinojo kiekio realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumas, susidaręs tarp SGD įsigijimo ir realizavimo rinkoje kainos, Komisijos pripažįstamas pagrįstomis sąnaudomis bei įvertinamas Komisijai skaičiuojant saugumo dedamąją:

(Eur/(MWh/parą/metus)),                                                           (74)

 

čia:

– prognozuojamas ateinančių metų SGD įsigijimo ir realizavimo kainų skirtumas dėl nesuvartoto būtinojo kiekio realizavimo gamtinių dujų rinkoje, Eur/(MWh/parą/metus);

Preal – prognozuojamos paskirtojo tiekėjo nesuvartoto SGD būtinojo kiekio dalies realizavimo gamtinių dujų rinkoje metinės pajamos, kurias paskirtasis tiekėjas suskaičiuoja ir pateikia Komisijai, Eur;

Pįsigij – prognozuojamos paskirtojo tiekėjo metinės sąnaudos, patirtos įsigyjant nesuvartoto SGD būtinojo kiekio dalį, realizuojamą gamtinių dujų rinkoje, ir paskirtojo tiekėjo apskaičiuojamos t+1 metams bei Komisijai pateikiamos pagal Metodikos 80 punktą,  Eur;

Qvp,t+1 vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus.

– paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių įsigijimo ir realizavimo rinkoje kainų bei kiekių skirtumo per paskutinius 12 mėnesių, Eur. 

80. Paskirtojo tiekėjo metinės sąnaudos, patirtos įsigyjant nesuvartoto SGD būtinojo kiekio dalį, skaičiuojamos pagal formulę:

 

Pįsigij = Pprognoz *Qnbk,    (Eur) (75)

 

čia:

Pprognoz – prognozuojama SGD įsigijimo kaina, Eur/MWh;

Qnbk – nesuvartotas SGD būtinasis kiekis, MWh;

80.1. Pprognoz susideda iš dviejų dalių:

–   SGD pirkimo kainos (PGD),

 

–   SGD kiekio, sunaudoto technologinėms reikmėms SGD terminale išdujinimo proceso metu, kainos (Pbog).

80.2. Prognozuojama gamtinių dujų pirkimo kaina (PGD), apskaičiuojama kaip einamųjų metų ir vienerių ateinančių metų prognozuojamų gamtinių dujų kainų svertinis vidurkis aktyviaisiais mėnesiais, kuriais pagal sutartį su tiekėju ateinančiais metais yra numatomas SGD pristatymas į SGD terminalą, ir skaičiuojama pagal tokią formulę:

 

;   (Eur/MWh)                                                                        (76)

 

 

(Eur/MWh)                                                                                    (77)

 

čia:

– indeksas, nurodantis einamųjų kalendorinių metų ir ateinančių kalendorinių metų aktyvųjį mėnesį (nuo 1 iki n), kuriam yra prieinami pilni istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei gamtinių dujų kainai apskaičiuoti;

– aktyvių mėnesių kiekis per einamuosius kalendorinius metus ir vienerius ateinančius kalendorinius metus, kuriems yra prieinami pilni istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei gamtinių dujų kainai apskaičiuoti;

– faktinė gamtinių dujų kaina i-tąjį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, (Eur/MWh);

– indeksas, nurodantis einamųjų kalendorinių metų ir ateinančių kalendorinių metų aktyvųjį mėnesį (nuo 1 iki m), kuriam nėra prieinami pilni istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei gamtinių dujų kainai apskaičiuoti;

– aktyvių mėnesių kiekis per einamuosius kalendorinius metus ir vienerius ateinančius kalendorinius metus, kuriems nėra prieinami pilni istoriniai duomenys, reikalingi pagal Ilgalaikės sutarties formulę faktinei gamtinių dujų kainai apskaičiuoti;

– prognozuojama gamtinių dujų kaina j-tąjį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, Eur/MWh;

– faktinė gamtinių dujų kaina, kuri buvo dvylika mėnesių prieš j-tajį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, Eur/MWh;

Qi,– faktinis gamtinių dujų kiekis, kuris buvo pristatytas i-tąjį mėnesį SGDT būtinojo kiekio tiekimo užtikrinimui ateinantiems kalendoriniams metams, MWh;

Qj – prognozuojamas gamtinių dujų kiekis, kuris planuojamas pristatyti j-tąjį mėnesį SGDT būtinojo kiekio tiekimo užtikrinimui ateinantiems kalendoriniams metams, atsižvelgiant į kiekvienos dienos SGDT būtinojo kiekio išdujinimo grafiką ir faktinį, o jei tokio nėra, planuojamą SGD sunaudojimą technologinėms reikmėms pagal Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėse nurodytas leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normas, MWh.

80.3. Faktinė aktyviųjų mėnesių gamtinių dujų kaina apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties formulę, kurioje konkretaus mėnesio NBP indekso reikšmė yra pagal sutarties formulę apskaičiuota istorinė indekso reikšmė. Prognozuojama aktyviųjų mėnesių gamtinių dujų kaina apskaičiuojama pagal Ilgalaikės sutarties formulę, kurioje konkretaus mėnesio NBP indekso reikšmė yra ateities sandorių NBP indekso reikšmė pagal paskutinę skaičiavimo dienai turimą informaciją. Istorinėms kainoms apskaičiuoti naudojamas The Bank of England (http://www.bankofengland.co.uk/boeapps/iadb/Rates.asp) paskelbtas paskutinės aktyvaus mėnesio dienos GBP ir Eur valiutų kursas, o ateities sandorių kainoms apskaičiuoti naudojamas paskutinis skaičiavimo dienai The Bank of England paskelbtas GBP ir Eur valiutų kursas.

80.4. Skaičiavimams naudojamos istorinės bei ateities sandorių NBP indekso reikšmės imamos iš viešai prieinamo šaltinio ‒ The Intercontinental Exchange (the ICE) ataskaitų (istoriniai duomenys: https://www.theice.com/marketdata/reports/80, UK NATURAL GAS INDEX (NBPI); ateities sandorių duomenys: https://www.theice.com/marketdata/reports/10, M-UK Natural Gas NBP Future).

80.5. SGD kiekio, sunaudoto technologinėms reikmėms SGD terminale išdujinimo proceso metu, kaina (Pbog) ateinantiems kalendoriniams metams nustatoma pagal tokią formulę:

 

; (Eur/MWh)                                                                              (78)

čia:

Qbogt - remiantis Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėse nurodyta leistina sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, terminalui veikiant minimaliu režimu, kalendoriniams metams apskaičiuotas technologinių reikmių kiekis (MWh);

Qpr – prognozuojamas SGD terminalo būtinasis dujų kiekis, kurį paskirtasis tiekėjas patieks energijos gamintojams ir realizuos rinkoje kalendoriniais metais (MWh).

81. Paskirtajam gamtinių dujų tiekėjui pardavus didesnį nei paskirtojo tiekėjo metinį gamtinių dujų kiekį, nustatytą vadovaujantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, metinės paskirtojo gamtinių dujų tiekimo sąnaudos (Spask,fakt) proporcingai arba kitais, su Komisija suderintais, būdais, jei jie tiksliau atspindi realią padėtį, mažinamos, remiantis Metodikos 73 formule, atsižvelgiant į paskirtojo tiekėjo parduotą gamtinių dujų kiekį nereguliuojamoje rinkoje.“

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė