LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2006 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-100 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. 1R-72

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-100 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7. dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymą.“

1.2. Pakeičiu 10.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.7. dalyvaudamas įgyvendinant Patentinių patikėtinių įstatymą:

10.7.1. organizuoja patentinių patikėtinių kvalifikacinį egzaminą, techniškai aptarnauja patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisiją;

10.7.2. Patentinių patikėtinių įstatyme nustatytais atvejais priima sprendimus dėl patentinių patikėtinių veiklos nutraukimo, drausmės bylos iškėlimo;

10.7.3. atlieka kitas Patentinių patikėtinių įstatyme nustatytas funkcijas;“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras,

laikinai einantis teisingumo ministro pareigas                                                       Eimutis Misiūnas