BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 6  PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. gegužės 26 d. Nr. T-133

Biržai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Biržų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti  netekusiu  galios Biržų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 6 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytas Jareckas