UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. liepos 4 D. ĮSAKYMO NR. V-197 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 25 d. Nr. V-327

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. A1-679 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-311 „Dėl 1 kilometro įkainio patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.    P a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašą, patvirtintą Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pripažįstu netekusiais galios Aprašo 50 ir 65 punktus;

1.2. Pakeičiu Aprašo 17 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2.Pavedu:

2.1. Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už pagrindinių veiklos procesų valdymą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                              Inga Balnanosienė

part_54e44871d01d4e95bb85cf89cd5d699e_end