LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1-247 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-K-112 PRIEMONĘ „BIOKURĄ NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ KEITIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 11 d. Nr.1-198

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Šio aprašo tikslais biokuras suprantamas kaip kuro rūšis naujai įrengiamiems (iki 10 MW šiluminės galios) šilumos gamybos įrenginiams, keičiant jais nusidėvėjusius biokurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, kurie turi būti išmontuojami. Biokuru laikomas medienos biokuras (biokuras iš medienos apdirbimo ir medienos ruošos pramonės atliekų, biokuras iš lignino, malkos energetikai, miško kirtimo atliekos, ne miško medienos kirtimų mediena, antrinė mediena, biokuras iš baltalksnynų kirtimo, biokuras iš miško jaunuolynų ugdymo, biokuras iš trumpos apyvartos energetinių plantacijų, biokuras iš kelmų medienos ir kt.) ir šiaudų biokuras (šiaudai, šiaudų granulės ir kt.).“.

2. Pakeičiu 4 punkto devintąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Nusidėvėję biokurą naudojantys šilumos gamybos įrenginiai suprantami kaip įrenginiai, kurių eksploatavimo laikotarpis yra daugiau nei 16 metų, skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją iki paraiškos pateikimo datos (pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 8 d. Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos nutarimo Nr. O3-96  6 priedo II.3.1 papunktį) ir (arba) kurių likutinė vertė ne didesnė kaip 1 Eur iki paraiškos pateikimo datos. Į eksploatavimo laikotarpį įskaičiuojamas laikotarpis, kai šilumos gamybos įrenginys buvo eksploatuojamas kitoje įmonėje ir laikotarpis, kai šilumos gamybos įrenginys prieš tai naudojo iškastinį kurą.“.

3. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos 2012 m. kovo 23 d. Europos Komisijos komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame 2017 m. kovo 20 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. SWD(2017)118 numatytą politinę sritį „Energetika“. Dokumentai skelbiami Europos Komisijos svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1.“.

4. Pripažįstu netekusiu galios 29.3 papunktį.

5. Pakeičiu 29.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.4. kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi(-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaujantis Planų ar programų, ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos išvadą dėl plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo;“.

6. Pakeičiu 29.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.5. nuosavybės ar kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamą turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą turi priklausyti pareiškėjui iki paraiškos pateikimo ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos arba atitikti Aprašo 29.6 papunkčio nuostatas. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, paskirtis turi atitikti projektu įgyvendinamą veiklą. Jei turtas, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, pareiškėjo naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;“.

7. Pripažįstu netekusiu galios 32 punktą.

8. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos (įskaitant katilą, pakurą, ekonomaizerį, oro šildytuvus, pelenų gaudymo įrangą ir kitus įrenginius pagamintus gamybinėse bazėse), patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos iki projekto finansavimo pabaigos.“.

9. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti, kurios nustatomos lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis (paaiškinimą žiūrėti 29.1 papunktyje), t. y.: 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ – kompiuterinės technikos, programinės įrangos, susijusios su biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio valdymu, tiesiogiai projekto veiklai (-oms) vykdyti reikalingos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir kitas tiesiogiai susijusias išlaidas.“.

10.  Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Paraiškos vertinimo metu išlaidų, numatytų Aprašo 43 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis rinkoje egzistuojančiomis kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos ir techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai (detalizuoti, su aiškiai išskirtomis įrengimų ir darbų kainomis, senų įrenginių demontavimo kainomis)  arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir panašiai).“.

11.     Pakeičiu 45.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.1. išlaidos, neišvardytos šio Aprašo 43 punkte taip pat statybos, rekonstrukcijos prisijungimo prie tinklų, nusidėvėjusio biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio demontavimo darbų išlaidos;“.

12.  Pakeičiu 56.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.3. Pareiškėjui, kuriam šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybė, – savivaldybės sprendimo, nurodančio, kad investicijos yra suderintos, nuorašą arba kopiją. Nuorašą arba kopiją pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo.“.

13.  Pakeičiu 56.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.7. dokumentus, jų nuorašus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprašo 29.2 ir 29.4 papunkčiuose. Jei pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pareiškėjas turi pateikti rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jei planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas turi pateikti rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms;“.

14.     Pakeičiu 1 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos  2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie ES BJRS tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta šio Aprašo 18 punkte.

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

“.

15.  Pakeičiu 1 priedo 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) turi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai), arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 eurų, pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

Informacijos šaltinis: paraiška, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta informacija.

 

 

 

“.

16. Pakeičiu 1 priedo 5.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui;

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                           Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra

2018 m. gegužės 4 d. raštu Nr. R4-2012 (3.14) ir 2018 m. birželio 21 d. raštu Nr. R4-2897(3.14)                    

 

SUDERINTA

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos  

2018 m. birželio 20 d. raštu Nr. 57